เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว330 : จุลชีววิทยา
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101124306 นายกิตติคุณ แผนฉลาด วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
2 6101124322 นายนุติ บันใจ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
3 6101124326 นางสาวลลิตา บัวพร วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
4 6101124328 นางสาวอนิสา เกริ่นสระน้อย วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
5 6201105345 นายนรบดี แม่นยำ วท.บ.10
6 6201126301 นางสาวฆฤณา ฟูศรี 10
7 6201126304 นายเจตนัตว์ เพ็ญแก้ว 10
8 6201126305 นางสาวชฎาพร สุขใจ 10
9 6201126306 นางสาวฐิติมา เขื่อนแก้ว 10
10 6201126307 นางสาวฐิติยา ณ พัทลุง 10
11 6201126308 นายทนุธรรม ปิฏฐปาตี 10
12 6201126309 นางสาวนัทธฤดี ใจแก้ว 10
13 6201126310 นางสาวบุปผา นุ้ยย่อง 10
14 6201126311 นางสาวพัชราภรณ์ อ่วมเกิด 10
15 6201126312 นางสาวพิมพกานต์ ตองใจ 10
16 6201126313 นางสาวภวรัญชน์ วชิรเศวตกุล 10
17 6201126317 นางสาววิมลสิริ ดวงแก้ว 10
18 6201126318 นายวิศรุต บุญเสม 10
19 6201126319 นายศุภกร คำฮ้อ 10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
20 6222102001 นายเขมวัฒน์ ต๊ะดี วท.บ.10
21 6222102007 นายณัฐพงศ์ มนทอง วท.บ.10
22 6222102009 นายธนพร ตรีเพ็ชร วท.บ.10
23 6222102011 นายธีรภาพ ทิมกลับ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
24 6222102017 นายศราวีร์ กุศลศีลธรรม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
25 6222102023 นางสาวสุชานาถ รุ่งศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
26 6222102028 นายมาโนชญ์ กวางทู วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47