เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชป331 : แพลงก์ตอนวิทยา
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1 6110101306 นางสาวเกตุสุดา อินต๊ะวงค์ วท.บ10
2 6110101307 นายเขมทัต ชุ่มชื่น วท.บ10
3 6110101308 นายจักรพันธ์ บุญพิทักษ์ วท.บ10
4 6110101312 นางสาวจุฑามาศ เปรมปราคิน วท.บ10
5 6110101318 นางสาวฐิติยา อานุ วท.บ10
6 6110101320 นายณัฐกานต์ ปันเต็ม วท.บ10
7 6110101321 นางสาวณัฐกุล มีแท้ วท.บ10
8 6110101326 นางสาวธนชภรณ์ ทิพย์โอสถ วท.บ10
9 6110101329 นางสาวธนวรรณ ลิ้มประเสริฐ วท.บ10
10 6110101331 นายธนากร สุธรรม วท.บ10
11 6110101333 นายธเนศ สอนแก้ว วท.บ10
12 6110101334 นายธวัชชัย เเก้วกันยา วท.บ10
13 6110101338 นายธีรทัศน์ ต๊ะวิจิตร วท.บ10
14 6110101339 นายธีรศักดิ์ แก้วยองผาง วท.บ10
15 6110101346 นางสาวเปรมกัลยา ยุทธิวัจน์ วท.บ10
16 6110101349 นายพงษ์สิริ จันทร์เสาร์ วท.บ10
17 6110101351 นางสาวพลอย แสนเหลี่ยว วท.บ10
18 6110101352 นางสาวพัชรวลัย เมฆโปธิ วท.บ10
19 6110101353 นางสาวพิทยารัตน์ สอนม่วง วท.บ10
20 6110101354 นางสาวพีรยา ขำสกล วท.บ10
21 6110101358 นางสาวเพียงฤทัย อินทวิสัย วท.บ10
22 6110101360 นายภานุพงศ์ สาริโน วท.บ10
23 6110101363 นางสาวมลฑาทิพย์ ชูเทียน วท.บ10
24 6110101368 นางสาววรณัฏฐา จ๋ายเจริญ วท.บ10
25 6110101369 นางสาววราภรณ์ มอมขุนทด วท.บ10
26 6110101372 นางสาววันอาสาฬ์ นนกระโทก วท.บ10
27 6110101373 นางสาววิยดา หมื่นพิลมทอง วท.บ10
28 6110101374 นายวีรพล พงศ์พชร วท.บ10
29 6110101376 นายวุฒิเกียรติ คำภิระ วท.บ10
30 6110101379 นายศุภวิชญ์ สุทธพันธุ์ วท.บ10
31 6110101380 นางสาวศุภิสรา แวดศรี วท.บ10
32 6110101383 นางสาวสุขุมาลย์ สุภาพ วท.บ10
33 6110101384 นางสาวสุชารวี ดอกคำแดง วท.บ10
34 6110101388 นายหาญณรงค์ ขัดมัน วท.บ10
35 6110101389 นายอนุวัฒน์ สุภรัตนกุล วท.บ10
36 6110101391 นางสาวอัญชลีพร เพ็งตา วท.บ10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47