เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาจป415 : เครื่องมือประมงกับการจัดการประมงอย่างยั่งยืน
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101101332 นายนภินทร ยอดคง วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
2 6103104311 นายวรปรัชญ์ ชัยรุ่งโรจน์สกุล วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
3 6105101380 นางสาววรรณวิศา ศรีคำภา ร.บ.10
 บริหารธุรกิจ
4 6006103412 นางสาวพัชราภา โนวัฒน์ บช.บ.10
5 6006103475 นางสาวสาวิตรี คุณนะลา บช.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
6 5910101326 นายชัยธวัฒน์ กาวี วท.บ. (การประมง)10
7 6010101416 นางสาวอนันตญา เปียงใจ วท.บ10
8 6110101307 นายเขมทัต ชุ่มชื่น วท.บ10
9 6110101309 นายจินดาวุธ ขันลา วท.บ10
10 6110101316 นายชิติพัทธ์ ธรรมโชติ วท.บ10
11 6110101330 นายธนะวัฒน์ เจริญภักดี วท.บ10
12 6110101331 นายธนากร สุธรรม วท.บ10
13 6110101338 นายธีรทัศน์ ต๊ะวิจิตร วท.บ10
14 6110101349 นายพงษ์สิริ จันทร์เสาร์ วท.บ10
15 6110101374 นายวีรพล พงศ์พชร วท.บ10
16 6110101389 นายอนุวัฒน์ สุภรัตนกุล วท.บ10
 ศิลปศาสตร์
17 6114101316 นางสาวจินห์วรา ผู้ทรงเกียรติ ศศ.บ.10
18 6114101344 นางสาวนิศาชล ขามะวัน ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47