เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท437 : มัคคุเทศก์ทางการเดินป่า
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2562 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6001125348 นายธนกร สงวนรัมย์ วท.บ. (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)10
2 6101102341 นายไชยวัฒน์ เพชรศรีเจริญ วท.บ.10
3 6101102450 นายวุฒิพงษ์ นันตี วท.บ.10
4 6101105372 นางสาวหวันยิหวา พรมสันต์ วท.บ.10
5 6201105344 นางสาวมัทธริกา อินต๊ะวิน วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
6 6003105311 นายธนากานต์ ช้างอินทร์ วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
7 6103101309 นายเฉลิมพล เด่นดาวเรือง วศ.บ.10
8 6103101323 นายธันวา สระสม วศ.บ.10
9 6203101307 นางสาวจารุวรรณ ไชยชนะ วศ.บ.10
10 6203101334 นายภูทกฤต เชื้อประดิษฐ์ วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
11 6004103315 นางสาวดวงหฤทัย บุญนูญ วท.บ.10
12 6004103325 นางสาวเปี่ยมรัก ริบไธสง วท.บ.10
13 6004103345 นางสาวสุลีมาศ เพ็งแจ่ม วท.บ.10
14 6104101332 นายเทพฤทธิ์ จันทะบูลย์ วท.บ.10
15 6104101383 นายสกล วันแต่ง วท.บ.10
16 6104101389 นายสิรวิชญ์ กาญจนารมย์ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
17 6105105362 นางสาวพิมพ์อัปสร อุปนันท์ รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
18 6106101307 นายกฤษฎา ตาสาย บธ.บ.10
19 6106101393 นายปุณยวีร์ กลิ่นสิงห์ บธ.บ.10
20 6106103341 นางสาวดาราภรณ์ ชาติสุข บช.บ.10
21 6106103423 นางสาวศรัณยา พึ่งสุข บช.บ.10
22 6106103445 นางสาวสุมิตรา สุพรมพิมพ์ บช.บ.10
23 6106103457 นางสาวอาภาศิริ จินะพรม บช.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
24 6110102324 นายธีรศักดิ์ การคนซื่อ วท.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
25 6122101383 นางสาวปิยะธิดา พฤษกิจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47