เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว100 : ชีววิทยาทั่วไป
กลุ่ม1
วิทยาเขตชุมพร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
1 5807107310 นายวีริศ คงเอียด วท.บ. (เทคโนโลยีการผลิตพืช)10
2 6207101306 นางสาวอาภัสรา อุดมรัตน์ วท.บ.10
3 6307101303 นายขจรศักดิ์ เพชรโสม วท.บ.10
4 6307101304 นายณัฐพร หอกแสง วท.บ.10
5 6307101307 นางสาวธัญญลักษณ์ อินทรคง วท.บ.10
6 6307101309 นายวรกานต์ ชื่นอารมย์ วท.บ.10
7 6307101310 นายศุภกิจ สรรพากร วท.บ.10
8 6307101312 นายสรศักดิ์ เชื้อบ่อคา วท.บ.10
9 6307101313 นางสาวสุชานัน เจริญรอย วท.บ.10
10 6307101314 นายอภิรักษ์ รอดเจริญ วท.บ.10
11 6307101318 นายอชิตศักดิ์ สงค์ดำ วท.บ.10
12 6307107301 นายเกียรติศักดิ์ ศิริพรหม วท.บ.10
13 6307107302 นายเฉลิมชัย มีแก้ว วท.บ.10
14 6307107303 นายณัฐปพน เย็นบ้านควน วท.บ.10
15 6307107304 นางสาวธิดารัตน์ รัตนะ วท.บ.10
16 6307107305 นางสาวนฤมล ชูเพ็ชร วท.บ.10
17 6307107308 นายภูริ์ แดงกนิษฐ์ วท.บ.10
18 6307107309 นายวีรชัย ขาวอ่อน วท.บ.10
19 6307107310 นางสาวศศิธร สินนอก วท.บ.10
20 6307107311 นายอภิสิทธิ์ สินประสงค์ วท.บ.10
21 6307107313 นายกันตวิชญ์ นุชนิยม วท.บ.10
22 6307107315 นายรวิชญ์ สุวรรณชาตรี วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47