เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม1
วิทยาเขตแพร่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ - แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
1 6208106317 นางสาวศาริสา นาคมาโนช ศศ.บ.10
2 6208108302 นายธาดา ธรรมสังวาลย์ ศศ.บ.10
3 6208108303 นายผดุงเดช เขื่อนเก้า ศศ.บ.10
4 6308106301 นางสาวกัญญารัตน์ พิสุราช ศศ.บ.10
5 6308106302 นางสาวณัฐริดา ทองสุก ศศ.บ.10
6 6308106303 นางสาวณัฐวดี เบญจกุลทรัพย์ ศศ.บ.10
7 6308106304 นายปฐมพร ใจวงค์เป็ง ศศ.บ.10
8 6308106306 นายศาศวัต ยิ่งยวด ศศ.บ.10
9 6308106307 นางสาวศุณัฐชา คงไพศาล ศศ.บ.10
10 6308106308 นางสาวสุดารัตน์ บ้งวงศ์ ศศ.บ.10
11 6308106309 นางสาวอริสา โนนดี ศศ.บ.10
12 6308106310 นายจิรัฎฐ์ กาเรือน ศศ.บ.10
13 6308108001 นางสาวปิยนัท คุ้มกลับ 10
14 6308116302 นายกรณ์ เย็นอารมย์ วท.บ.10
15 6308116303 นายกษิดิ์เดช เลากุลศิริ วท.บ.10
16 6308116304 นางสาวกอแก้ว ปิยพงศกร วท.บ.10
17 6308116305 นางสาวเกตุวลิน ล้ำเลิศ วท.บ.10
18 6308116306 นางสาวญาดา ไชยวิเศษ วท.บ.10
19 6308116307 นางสาวทิพวรรณ ชำนิเขตกิจ วท.บ.10
20 6308116308 นายธนนนท์ หนูสอน วท.บ.10
21 6308116310 นางสาวลักษิกา สังสิริ วท.บ.10
22 6308116311 นางสาวสร้อยฟ้า ดิษคำเหมาะ วท.บ.10
23 6308116312 นางสาวสุดา จันทะบัตร วท.บ.10
24 6308116313 นางสาวอารีรัตน์ แซ่ว้าน วท.บ.10
25 6308116314 นางสาวอุบลพรรณ หอมทวนลม วท.บ.10
26 6308116315 นางสาวณัฐพร ศรีแสงฉาย วท.บ.10
27 6308116316 นางสาวธันยพร พรมบาง วท.บ.10
28 6308116317 นายนนทภัทร์ ปานใจ วท.บ.10
29 6308116318 นางสาวจุฑามาศ คำนาน วท.บ.10
30 6308116319 นายพันธรัฐ รอดเสน วท.บ.10
31 6308116320 นางสาวมณีกาญจน์ วงษ์ศิลา วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47