เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 5801125377 นายอาทิตย์ กันธิมา วท.บ. (การพัฒนาส่งเสริมและนิเทศศาสตร์เกษตร)10
2 6001101343 นายพงศ์ศิริ ทองสวาท วท.บ.10
3 6001102314 นายกิตติคุณ จันทร์แก้ว วท.บ.10
4 6001102478 นายสมิทธ์ เดือนดาว วท.บ.10
5 6101102304 นายกฤษธร อุ่นใจ วท.บ.10
6 6101102308 นางสาวกานดา จ้อยหนองบัว วท.บ.10
7 6101102316 นางสาวจันทร์จิรา ศรศิลป์ วท.บ.10
8 6101102329 นางสาวชนิกานต์ ทาทราย วท.บ.10
9 6101102331 นางสาวชนิดา เพชรจิตร วท.บ.10
10 6101102334 นางสาวชลธิชา สุธรรมฤทธิ์ วท.บ.10
11 6101102347 นางสาวณัฐฑริกา เพิ่มเขียว วท.บ.10
12 6101102350 นายณัฐพงศ์ ปันทะวงค์ วท.บ.10
13 6101102354 นายณัฐวุฒิ แสงสุวรรณ์ วท.บ.10
14 6101102358 นางสาวดารารัตน์ หน่อคำหล้า วท.บ.10
15 6101102363 นายเทิดพงศ์ สว่างวงษ์ วท.บ.10
16 6101102373 นางสาวธารารัตน์ กันทิยะ วท.บ.10
17 6101102385 นางสาวนัฐวรรณ แซ่ลี้ วท.บ.10
18 6101102391 นางสาวประภาพร มณีย์ วท.บ.10
19 6101102399 นายปุณณเมธ พรมราช วท.บ.10
20 6101102409 นางสาวพิมพิกา อาภรณ์เลิศสุข วท.บ.10
21 6101102412 นางสาวภญิดา วงค์ษา วท.บ.10
22 6101102414 นางสาวมณีรัตน์ ฉ่ำฉิมพลี วท.บ.10
23 6101102421 นางสาวยุพดี ชารี วท.บ.10
24 6101102455 นางสาวศิธิพร นิ่มมานะ วท.บ.10
25 6101102456 นางสาวศิริกันยา อุดทา วท.บ.10
26 6101102460 นางสาวศิริวิมล ลื่อเพ็ง วท.บ.10
27 6101102473 นางสาวสิริประภา ก๋าสมุทร วท.บ.10
28 6101102482 นางสาวสุภัสสรา ชุ่มอินจักร์ วท.บ.10
29 6101102486 นางสาวเสาวลักษณ์ วิชัย วท.บ.10
30 6101102488 นางสาวโสรยา บัวกอง วท.บ.10
31 6101102501 นางสาวอาลาแต ภู่นายพล วท.บ.10
32 6101124315 นางสาวณัฐธิดา เนื่องหล้า วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
33 6101124321 นายนิธิ โพธิ์พันธุ์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
34 6301105301 นางสาวกชกร ดำสงค์ วท.บ.10
35 6301105302 นางสาวกนกพร คำปวง วท.บ.10
36 6301105303 นายกรภัทร์ ตุ่นโนจา วท.บ.10
37 6301105304 นางสาวกัญจนพร ดำคำภา วท.บ.10
38 6301105305 นางสาวกัญญาณัฐ มีสมวัฒน์ วท.บ.10
39 6301105306 นายจักรินทร์ ปันคำ วท.บ.10
40 6301105307 นายจิตรกานต์ ทองดี วท.บ.10
41 6301105308 นางสาวชญาธร เกษมกิตติธรา วท.บ.10
42 6301105309 นายชลภัทร รอสูงเนิน วท.บ.10
43 6301105310 นางสาวชลิตา อุ่นแอบ วท.บ.10
44 6301105311 นางสาวฐิติยาภรณ์ ญาณะตัน วท.บ.10
45 6301105312 นางสาวณัชชา ฉิมมา วท.บ.10
46 6301105313 นายดนุพล ล้านหล้า วท.บ.10
47 6301105314 นายตะวัน ลองจำนงค์ วท.บ.10
48 6301105315 นายธนกร เนียมเพราะ วท.บ.10
49 6301105316 นายธนากร เกียรตินพคุณ วท.บ.10
50 6301105317 นางสาวประภาพร คุณาคำ วท.บ.10
51 6301105319 นางสาวฝนมณี สามสาลี วท.บ.10
52 6301105320 นายพีรณัฐ กาฬภักดี วท.บ.10
53 6301105322 นางสาวรัชฎามนี คำภิโล วท.บ.10
54 6301105323 นางสาวรัชรินทร์ บุรานนท์ วท.บ.10
55 6301105324 นายวรวุฒิ พลอยขาว วท.บ.10
56 6301105325 นางสาวศิริมาศ มาลีการุณกิจ วท.บ.10
57 6301105326 นายศุภัทรโชค วงค์เสือ วท.บ.10
58 6301105327 นางสาวสมฤทัย ปัญโยกาศ วท.บ.10
59 6301105328 นางสาวสรัญญา แก้วเทศ วท.บ.10
60 6301105329 นางสาวสัณห์ฤทัย ฟักทองอยู่ วท.บ.10
61 6301105330 นางสาวสุดารัตน์ แบ่งเพ็ชร วท.บ.10
62 6301105332 นางสาวสุธาทิพย์ คุ้มกุดขมิ้น วท.บ.10
63 6301105333 นายอัครชัย จันทร์ศรีมา วท.บ.10
64 6301105334 นายวรเมธ เครือวัลย์ วท.บ.10
65 6301105335 นางสาวสุกัญญา สงวนกลิ่น วท.บ.10
66 6301105336 นางสาวเปรมกมล ธุระวรณ์ วท.บ.10
67 6301105337 นางสาวภารดา คล้ายแก้วสกุล วท.บ.10
68 6301105338 นายวรรัญญู ใหม่ตาคำ วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
69 6004103346 นางสาวเสาวรี วงค์ศิริวิทยา วท.บ.10
70 6004103349 นางสาวหัสยา วงค์กาปิน วท.บ.10
71 6004103350 นางสาวอนัญญา ดีอ้าย วท.บ.10
72 6004108318 นายสันติสุข กัลยา วท.บ.10
73 6104109301 นางสาวกรกนก อุตชี วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
74 6104109305 นางสาวสุขิตา กระแสเสน วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
75 6104109306 นางสาวอรนุช จันทโปแว่น วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
76 6104109307 นางสาวปรางณภัส ศิลปเสริฐ วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
77 6204103307 นางสาวพิศมัย ตาประโคน วท.บ.10
78 6204103308 นางสาวภัทราภรณ์ เชื้อลิ้นฟ้า วท.บ.10
79 6204103309 นางสาวมานิตา วงค์ปะละ วท.บ.10
80 6204103310 นางสาวสุภชา สุริวรรณ์ วท.บ.10
81 6204103313 นายธีรเดช สุขป้อม วท.บ.10
82 6204103315 นางสาวสุกัญญา นามแก้ว วท.บ.10
83 6204105301 นางสาวกันยารัตน์ กมลสดใส วท.บ.10
84 6204105302 นางสาวจิราภรณ์ อภิรักษ์มงคล วท.บ.10
85 6204105305 นางสาวชนัญธิดา ปิ่นแสงแก้ว วท.บ.10
86 6204105306 นายญานากร ปัญญา วท.บ.10
87 6204105307 นางสาวณัฐธิดา ธนานันท์ วท.บ.10
88 6204105309 นางสาวปริศนา มหาวงค์ วท.บ.10
89 6204105311 นางสาวพรพรรณ จันทร์แก้ว วท.บ.10
90 6204105312 นางสาวยลดา ศิริรัตน์ วท.บ.10
91 6204105313 นางสาววัลยา แก้วจา วท.บ.10
92 6204105315 นางสาวกรทิพย์ กันทา วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
93 6305101301 นางสาวกนกวรรณ ฤกษ์ฉาย ร.บ.10
94 6305101302 นางสาวกัญญาลักษณ์ อาทะ ร.บ.10
95 6305101303 นางสาวกัญญาวีร์ คำภีระ ร.บ.10
96 6305101304 นายกิตติพงษ์ ดีปุกเปียง ร.บ.10
97 6305101305 นางสาวกิตติมา จันทร์ชาวใต้ ร.บ.10
98 6305101306 นายกิตติศักดิ์ ไชยมงคล ร.บ.10
99 6305101307 นางสาวเกศรากาญจณ์ จินาติ ร.บ.10
100 6305101308 นางสาวขวัญนภา นิลพัฒน์ ร.บ.10
101 6305101309 นายคณิสสร คนเก่ง ร.บ.10
102 6305101310 นายจรัณ หนักแน่น ร.บ.10
103 6305101311 นางสาวจิดาภา บำรุงเจียม ร.บ.10
104 6305101313 นายจิตติพล เทพคำ ร.บ.10
105 6305101314 นายจิตรกร สุดเต้ ร.บ.10
106 6305101315 นายจิระศักดิ์ นางเมาะ ร.บ.10
107 6305101316 นางสาวเจริญขวัญณ์ ภัสสิญาพงศ์ ร.บ.10
108 6305101317 นายเจษฎา พ่อชมภู ร.บ.10
109 6305101318 นางสาวชนนิกานต์ แซ่แต้ ร.บ.10
110 6305101319 นางสาวชนันดา แก้วกาหลง ร.บ.10
111 6305101320 นางสาวชลดา ปิ่นเมธา ร.บ.10
112 6305101321 นางสาวชวิศา ภักดีกิจ ร.บ.10
113 6305101323 นางสาวชัญญานุช ดวงแก้ว ร.บ.10
114 6305101324 นายชินวัตร สุวรรณโน ร.บ.10
115 6305101325 นายโชคนรินทร์ บัวบาน ร.บ.10
116 6305101326 นางสาวฐิติมา อุตโรกุล ร.บ.10
117 6305101327 นางสาวฐิติรัตน์ แก้วทา ร.บ.10
118 6305101328 นางสาวณฐมณ ป้อมเมือง ร.บ.10
119 6305101329 นางสาวณัชชา ทิพยธรรม ร.บ.10
120 6305101330 นางสาวณัฏฐ์ชญา ติ๊บใจ ร.บ.10
121 6305101331 นางสาวณัฐธิดา ด้วงวิเศษ ร.บ.10
122 6305101332 นางสาวณัฐธิตา อยู่สบาย ร.บ.10
123 6305101333 นายณัฐพล บำรุงมิตร ร.บ.10
124 6305101334 นางสาวณัฐลินี อุราแก้ว ร.บ.10
125 6305101335 นางสาวณัฐวดี ผาสุข ร.บ.10
126 6305101336 นายณัฐวุฒิ รติกาญจนสุขกุล ร.บ.10
127 6305101337 นายดิศรณ์ เจริญแก้ว ร.บ.10
128 6305101338 นางสาวตรีรัตน์ บรรณพร ร.บ.10
129 6305101339 นายทศพร ปิงคำ ร.บ.10
130 6305101340 นายธนกร วรกิจ ร.บ.10
131 6305101342 นายธนบดี วัชรพลางกูร ร.บ.10
132 6305101343 นางสาวธัญธิดา นิ่มนวล ร.บ.10
133 6305101344 นางสาวธัญเรศ งามแสงสิริทรัพย์ ร.บ.10
134 6305101345 นายธีรพงศ์ ปวงมาโล ร.บ.10
135 6305101346 นายธีรภัทร์ เขียวแปน ร.บ.10
136 6305101347 นายนพรัตน์ ศรีหนองฮ่าง ร.บ.10
137 6305101348 นายนรภัทร ยุอินทร์ ร.บ.10
138 6305101349 นายนฤตย์ ทุนอินทร์ ร.บ.10
139 6305101350 นางสาวนฤตยา เมืองใจแก้ว ร.บ.10
140 6305101351 นางสาวนลินี จันทร์ต๊ะมา ร.บ.10
141 6305101352 นายนวัตกรณ์ โมตาลี ร.บ.10
142 6305101353 นางสาวนัชธิกาน สันชัย ร.บ.10
143 6305101354 นายนันทวัฒน์ เครือทราย ร.บ.10
144 6305101355 นายปกรณ์ สิงห์ปัญญา ร.บ.10
145 6305101356 นางสาวปนัดดา นพเก้า ร.บ.10
146 6305101357 นายประกาศิต จอมพินิจ ร.บ.10
147 6305101358 นายประเสริฐ ชาตรีวินิจทอง ร.บ.10
148 6305101359 นางสาวปราถนา เกิดจันอัด ร.บ.10
149 6305101360 นางสาวปริยากร อินรุ่ง ร.บ.10
150 6305101361 นางสาวปาจรีย์ จะแจ้ง ร.บ.10
151 6305101362 นายปารย์คณิน เอี่ยมสมบัติ ร.บ.10
152 6305101363 นางสาวปาริชาติ สุขสมโชติ ร.บ.10
153 6305101364 นางสาวปิยพัชร เสี่ยงสอาด ร.บ.10
154 6305101365 นางสาวเปรมยุดา วัฒกีเจริญ ร.บ.10
155 6305101366 นายพงศ์พิทักษ์ วังธิยอง ร.บ.10
156 6305101367 นางสาวพจวรรณ ภิระลัย ร.บ.10
157 6305101368 นางสาวพรทิพา พรหมถา ร.บ.10
158 6305101369 นางสาวพรนภา บัวลี ร.บ.10
159 6305101370 นายพรรษกร ใจสม ร.บ.10
160 6305101371 นางสาวพรวิไล หล้าจู ร.บ.10
161 6305101372 นางสาวพรสรวง สอาดศรี ร.บ.10
162 6305101373 นางสาวพลอยวรินทร์ คงนุ่น ร.บ.10
163 6305101374 นางสาวพลอยสุรีย์ สายบุญเรือง ร.บ.10
164 6305101375 นางสาวพัชริฎา ต๊ะเป็ง ร.บ.10
165 6305101377 นางสาวพิชญา ภัทรบรรพต ร.บ.10
166 6305101378 นางสาวพิชยดา จันทร์แก้ว ร.บ.10
167 6305101379 นายพุทธกานต์ จุติไพรร่มใจจริง ร.บ.10
168 6305101380 นางสาวภัทรวดี แสนปงผาบ ร.บ.10
169 6305101381 นางสาวภัทราพร สอนเสนา ร.บ.10
170 6305101382 นายภาครินท์ พนมนิเวศน์ ร.บ.10
171 6305101383 นายภานุเดช กองวี ร.บ.10
172 6305101384 นางสาวภาวิดา มูลเงิน ร.บ.10
173 6305101385 นายภูวดล ชัยกาวิล ร.บ.10
174 6305101386 นายมงคล ทองพิมพ์ ร.บ.10
175 6305101387 นายเมธาวี สารพัตร ร.บ.10
176 6305101388 นายยศพนธ์ พันธวัฒน์ ร.บ.10
177 6305101389 นายยุทธภัณฑ์ มานาบุญ ร.บ.10
178 6305101390 นายรัฐกฤษฏ์ พวงพั่วเพชร ร.บ.10
179 6305101391 นางสาวรัตนาวดี นิลวัฒน์ ร.บ.10
180 6305101392 นายวัชรพล แสนภักดี ร.บ.10
181 6305101393 นางสาววัลภา แลวฤทธิ์ ร.บ.10
182 6305101394 นางสาววาสนา หลวงอภิรักษ์ ร.บ.10
183 6305101395 นางสาววิมลพร มังคละแสน ร.บ.10
184 6305101397 นางสาววีรดา ท้าวศิริ ร.บ.10
185 6305101398 นางสาววีราดา อยู่เอม ร.บ.10
186 6305101399 นางสาวศศิกานต์ ฟักแก้ว ร.บ.10
187 6305101400 นางสาวศศิวิมล สุจาแสน ร.บ.10
188 6305101401 นายศิริชัย ทวีศักดิ์บวรกุล ร.บ.10
189 6305101402 นางสาวศิริญญา บิดาคำ ร.บ.10
190 6305101403 นางสาวศุภรัตน์ ทวีเลิศวุฒิกุล ร.บ.10
191 6305101405 นายสิทธิกร ดู่คำ ร.บ.10
192 6305101406 นายสิทธิโชค ผิวทน ร.บ.10
193 6305101407 นางสาวสิริกัญญา คำจันทร์ ร.บ.10
194 6305101408 นายสิริวัฒน์ เลิศธนวิรัตน์ ร.บ.10
195 6305101409 นางสาวสุนิตา แก้วสาร ร.บ.10
196 6305101410 นางสาวสุพัตรา อินนวน ร.บ.10
197 6305101411 นางสาวสุพิชชา บัวพันธ์ ร.บ.10
198 6305101412 นางสาวสุภัสสรา ศรีมอยน้อย ร.บ.10
199 6305101413 นางสาวสุวิดา บุญใส ร.บ.10
200 6305101414 นายสุวิทย์ เทพมา ร.บ.10
201 6305101415 นายหัสดินทร์ ใจอะโน ร.บ.10
202 6305101416 นายอธิบดี แสนใจบาล ร.บ.10
203 6305101418 นายอนุวัฒน์ วรรณเสน ร.บ.10
204 6305101419 นางสาวอภิชญา ข้าวหอมหาง ร.บ.10
205 6305101420 นางสาวอภิญญา พัฒน์ธิพงษ์ ร.บ.10
206 6305101421 นางสาวอมรรัตน์ เปียงผาตั้ง ร.บ.10
207 6305101422 นางสาวอมรรัตน์ เสานุ ร.บ.10
208 6305101423 นางสาวอมลณัฐ ช่วยสงค์ ร.บ.10
209 6305101424 นางสาวอรวรรณ อามีนเจริญ ร.บ.10
210 6305101425 นางสาวอัจฉราพร ดวงดี ร.บ.10
211 6305101426 นางสาวอัจฉราพรรณ กันตุ่น ร.บ.10
212 6305101427 นางสาวอัจฉราภรณ์ สำราญใจ ร.บ.10
213 6305101428 นางสาวอัญชุลี สัญญากิจ ร.บ.10
214 6305101429 นางสาวอัญญานี อาษา ร.บ.10
215 6305101430 นายอัษฎาวุธ หนักแน่น ร.บ.10
216 6305101431 นางสาวอาทิตยา เทวกุล ณ อยุธยา ร.บ.10
217 6305101432 นายเอกพจน์ หนั่นตา ร.บ.10
218 6305101433 นายพีรวิทญ์ พินเรา ร.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
219 6112102353 นายธนกร เเกล้วกล้า 10
220 6212101311 นางสาวนิภาภรณ์ ยะอื่อ ศ.บ.10
221 6212101312 นางสาวนิสากร ปัญญานิล ศ.บ.10
222 6212101317 นางสาวรัตติกาล ก๋าเขียว ศ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
223 6315123301 นางสาวกชกร แซ่ยะ วศ.บ.10
224 6315123302 นายกษิเดช สายโท๊ะ วศ.บ.10
225 6315123303 นางสาวกาญจนา ยศดี วศ.บ.10
226 6315123304 นายจักรพงศ์ ลินใจ วศ.บ.10
227 6315123306 นายชโยดม วงศ์หลวง วศ.บ.10
228 6315123307 นางสาวญาณิศา บัวพลู วศ.บ.10
229 6315123308 นายณทชัย อังกุลศานต์ วศ.บ.10
230 6315123309 นายณภัทร กันธวัฒนะ วศ.บ.10
231 6315123311 นายธนญฤทธิ์ ไชยมนตรี วศ.บ.10
232 6315123312 นางสาวธนิตา อวดผล วศ.บ.10
233 6315123313 นายธีรดนย์ ดวงไทย วศ.บ.10
234 6315123315 นายธีรภัทร วงค์ษา วศ.บ.10
235 6315123316 นางสาวนฤมล บุญเสริม วศ.บ.10
236 6315123317 นางสาวนฤมล สมปาน วศ.บ.10
237 6315123318 นางสาวเบญทราย ล่ำสูง วศ.บ.10
238 6315123320 นางสาวปัณฑิตา จันทคัด วศ.บ.10
239 6315123322 นายพนมกร ผลาผล วศ.บ.10
240 6315123323 นายพฤกษ์ ปัทมานุช วศ.บ.10
241 6315123324 นางสาวพิชญาภา เมฆมากฤทธิ์ วศ.บ.10
242 6315123325 นายพีรพล ไกรวศิน วศ.บ.10
243 6315123326 นายภาณุพงษ์ ถังสูงเนิน วศ.บ.10
244 6315123327 นายภารดร กันธะ วศ.บ.10
245 6315123328 นางสาวมณัญญา วงษ์ดี วศ.บ.10
246 6315123329 นางสาวมุกแท้ ช่างตรึก วศ.บ.10
247 6315123330 นายวราธิษณ์ ใจกันทา วศ.บ.10
248 6315123331 นางสาววริศรา เตือนสติ วศ.บ.10
249 6315123333 นายวิษณุ ใจงาม วศ.บ.10
250 6315123334 นายสมหวัง กล่อมดวงใจ วศ.บ.10
251 6315123335 นางสาวสุธาสินี เชี่ยวชาญพฤกษา วศ.บ.10
252 6315123336 นายอดิศักดิ์ ทับแก้ว วศ.บ.10
253 6315123338 นายอัศวราช เกิดผล วศ.บ.10
254 6315123339 นายอัษฎาวุฒิ คำแสน วศ.บ.10
255 6315123340 นางสาวอาทิตย์ตยา สุทอง วศ.บ.10
256 6315123341 นายอิทธิพัทธ์ กัญมะใจ วศ.บ.10
257 6315123342 นายไอศวรรย์ บุญยรัตน์ วศ.บ.10
258 6315123343 นายกุญชร สุริวงษ์ วศ.บ.10
259 6315123344 นายเจตนิพัทธ์ เลสัก วศ.บ.10
260 6315123345 นายดนุสรณ์ หมื่นอภัย วศ.บ.10
261 6315123346 นายนายปฏิพล จองซาน วศ.บ.10
262 6315123347 นายพิสิทธิ์ สีม่วง วศ.บ.10
263 6315123348 นายวริทธิ์ธร แพงเจริญ วศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
264 6022101353 นางสาวธนภร ดั่นเจริญ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47