เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว220 : สัตววิทยา
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6322101361 นางสาวปัญญาพร ลุงลอย วท.บ.10
2 6322101362 นางสาวปานตะวัน จันทร์สาคร วท.บ.10
3 6322101363 นางสาวปิยดา ป้อเครือ วท.บ.10
4 6322101364 นางสาวปิยธิดา นวลกรม วท.บ.10
5 6322101365 นางสาวปิยธิดา บูชากุล วท.บ.10
6 6322101366 นางสาวปิยะฉัตร คำแปง วท.บ.10
7 6322101367 นางสาวปิยะฉัตร วิเชียรดี วท.บ.10
8 6322101368 นายพงศกร ทองนอก วท.บ.10
9 6322101370 นางสาวพรพิมล สืบพันธ์ วท.บ.10
10 6322101372 นางสาวพลอยวรินทร์ นวลจันทร์ วท.บ.10
11 6322101373 นายพันยุทธ นนท์ชี วท.บ.10
12 6322101374 นางสาวพิชชานันท์ ปินไชย วท.บ.10
13 6322101375 นางสาวพีระนันท์ ทองแม้น วท.บ.10
14 6322101377 นายพุทธิพงษ์ วงษ์ศิริสุพรชัย วท.บ.10
15 6322101378 นายภคิน บัวเขียว วท.บ.10
16 6322101379 นายภูวนัย กันธิยะ วท.บ.10
17 6322101380 นางสาวมนธิญา สุตา วท.บ.10
18 6322101382 นายไมเคิล ฟานเนียฟัน วท.บ.10
19 6322101383 นางสาวยุวดี พระงาม วท.บ.10
20 6322101384 นางสาวเยาวลักษณ์ หวังสุข วท.บ.10
21 6322101387 นายระพีพัฒน์ กิมิเส วท.บ.10
22 6322101388 นางสาวรัตติกาล แต้มมาก วท.บ.10
23 6322101389 นางสาวรินรดา เทียนสว่าง วท.บ.10
24 6322101390 นางสาวลฎาภา เสาร์ไชย วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47