เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว220 : สัตววิทยา
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
1 6322101331 นางสาวณัฏฐณิชา ปันกัน วท.บ.10
2 6322101332 นายณัฐชนน วาดสูงเนิน วท.บ.10
3 6322101333 นางสาวณัฐธยาน์ ปวงคำ วท.บ.10
4 6322101334 นางสาวณัฐธิดา เปนะนาม วท.บ.10
5 6322101335 นางสาวณัฐนรี สารีวงษ์ วท.บ.10
6 6322101336 นางสาวณัฐรินทร์ เตชะพงศ์ธนโชติ วท.บ.10
7 6322101338 นางสาวณิชา ลมราษฎร์ วท.บ.10
8 6322101339 นางสาวณิชารีย์ ปรีชารัมย์ วท.บ.10
9 6322101341 นางสาวทัศติพร จักรปา วท.บ.10
10 6322101342 นางสาวทินสิรี สุดแสง วท.บ.10
11 6322101343 นางสาวธนานันต์ วงษ์เทศ วท.บ.10
12 6322101344 นางสาวธมลวรรณ ปุริวงศ์ วท.บ.10
13 6322101346 นายธัชพล หน่อวงศ์ วท.บ.10
14 6322101347 นางสาวธัญญลักษณ์ พรมตัน วท.บ.10
15 6322101348 นางสาวธัญพิชชา สว่างอารมณ์ วท.บ.10
16 6322101350 นายนพดล ศึกษาภักดี วท.บ.10
17 6322101351 นางสาวนลัทพร เสียวกระแส วท.บ.10
18 6322101352 นายนวพล ชุมภูชัย วท.บ.10
19 6322101353 นางสาวนันทนี นัดครีบ วท.บ.10
20 6322101354 นางสาวนัสริน ปิ่นธุรัตน์ วท.บ.10
21 6322101355 นางสาวนาเดีย สาและ วท.บ.10
22 6322101356 นางสาวนิฟิรดาวซ์ บาเหะ วท.บ.10
23 6322101357 นางสาวนิศาชล นิตรา วท.บ.10
24 6322101358 นางสาวนุตธิภรณ์ บุตติ วท.บ.10
25 6322101359 นางสาวปนัดดา เกิดสุข วท.บ.10
26 6322101360 นางสาวปริยาภัทร คำอ้ายกาวิน วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47