เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว330 : จุลชีววิทยา
กลุ่ม5
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201105346 นางสาวปานใจ โท่นตั้ง วท.บ.10
2 6201113304 นายคงบรรชา แซ่ม้า วท.บ.10
3 6201113313 นายธเนศ สุทธโลก วท.บ.10
4 6201113319 นางสาวอุมารินทร์ อ้ายตุ๋ย วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5 6203103305 นางสาวขวัญชนก กาวิชัย วท.บ.10
6 6203103309 นางสาวชมพูนุช พุ่มจันทร์ วท.บ.10
7 6203103311 นางสาวณิชารีย์ ไชยวุฒิ วท.บ.10
8 6203103313 นายทรงวุฒิ พนมไพร วท.บ.10
9 6203103315 นางสาวธัญญารัตน์ วิไลรัตน์ วท.บ.10
10 6203103316 นางสาวธิดากาญจน์ แซ่โซ้ง วท.บ.10
11 6203103318 นางสาวนราพร นราพงษ์ วท.บ.10
12 6203103324 นายนิพัทธ์ จีนหลง วท.บ.10
13 6203103325 นายบุญประเสริฐ อ่อนปั้น วท.บ.10
14 6203103326 นายปฏิภัทร เสถียรจิตจรัส วท.บ.10
15 6203103340 นางสาววันทนา สาฉลาด วท.บ.10
16 6203103342 นางสาววิภาวี สุกชู วท.บ.10
17 6203103344 นางสาวสิริรัตน์ ชูแก้ว วท.บ.10
18 6203103352 นางสาวภัณฑิลา ศรีทอง วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
19 6204102302 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาดีมีสุขศรี 10
20 6204102304 นางสาวทักษพร เชษฐอุ่นเรือน 10
21 6204102307 นางสาวนวพรรษ ใหม่คำ 10
22 6204102308 นางสาวนันธิกา วันยา 10
23 6204102309 นางสาวบุญญิสา ยาวะนิล 10
24 6204102310 นางสาวพรพิมล เฟยธิก๋า 10
25 6204102311 นางสาวมณีเนตร เพ็ชรประกอบ 10
26 6204102314 นางสาวอุไรวรรณ เทียบแก้ว 10
27 6204102315 นางสาววิจิตรา รุ้งพิมาย 10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47