เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว330 : จุลชีววิทยา
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101125301 นายกิตติพงศ์ นอกไธสง วท.บ.10
2 6101125302 นางสาวเกวลิน มิตรมาตย์ วท.บ.10
3 6101125303 นางสาวเกศชฎาภรณ์ สุลัยยะ วท.บ.10
4 6101125304 นางสาวจิดาภา คำอุ่นเรือน วท.บ.10
5 6101125305 นางสาวชณิลตา จัดแจง วท.บ.10
6 6101125306 นายชนาธิป ณัฏฐากร วท.บ.10
7 6101125307 นางสาวช่อนภา ใจจะนะ วท.บ.10
8 6101125308 นายชาณิศ โพนสาลี วท.บ.10
9 6101125309 นายชายชล ธูปแพ วท.บ.10
10 6101125310 นายไชยานันท์ มิ่งสมร วท.บ.10
11 6101125311 นายฐิติศักดิ์ ฉาดฉาน วท.บ.10
12 6101125312 นางสาวณัฏฐกมล ชุ่มแจ่ม วท.บ.10
13 6101125313 นายณัฐดนัย ชินนาวงษ์ วท.บ.10
14 6101125315 นายณัฐพล วงค์มะโน วท.บ.10
15 6101125316 นางสาวณัฐวดี สุวรรณ วท.บ.10
16 6101125317 นายทรงศักดิ์ อะโนมา วท.บ.10
17 6101125319 นางสาวนิศารัตน์ มัดทะปะนัง วท.บ.10
18 6101125322 นายปรมัตถ์ กรรณิการ์ วท.บ.10
19 6101125324 นางสาวภรัณยา น้ำเต้าทอง วท.บ.10
20 6101125325 นางสาวภัครจีรา ยอดป้องเทศ วท.บ.10
21 6101125328 นางสาวมโนชา นวพรสีวลี วท.บ.10
22 6101125329 นายมาสะยูกิ ยามาโมโต้ วท.บ.10
23 6101125330 นายมิกชน บุญยืน วท.บ.10
24 6101125333 นายวรวิช อ๊อดทรัพย์ วท.บ.10
25 6101125334 นายวิชยุตม์ วงษ์วัน วท.บ.10
26 6101125336 นางสาวศิริกัญญา แก้วนำ วท.บ.10
27 6101125337 นายศุภกร นรารุจนันท์ วท.บ.10
28 6101125338 นางสาวสรัญญา พุทธสอน วท.บ.10
29 6101125339 นางสาวสโรชา แสงบุญ วท.บ.10
30 6101125340 นายสหัสวรรษ กลยนีย์ วท.บ.10
31 6101125342 นายสุริยา พรหมหาญ วท.บ.10
32 6101125343 นางสาวสุวนันท์ สมสุพรรณ์ วท.บ.10
33 6101125344 นางสาวโสริญา ทองเนตร วท.บ.10
34 6101125346 นางสาวอภิญญา สุเมฆวัฒนา วท.บ.10
35 6101125347 นางสาวอริสา แสนมี วท.บ.10
36 6101125351 นายสิรภพ อินริสพงค์ วท.บ.10
37 6101125352 นายธันวา อาจชอบการ วท.บ.10
38 6201102303 นางสาวกนกวรรณ มนเทียน วท.บ.10
39 6201102308 นางสาวกัญญารัตน์ ปิยะวงศ์ วท.บ.10
40 6201102309 นางสาวกานดา นายหลู่ วท.บ.10
41 6201102310 นางสาวกานติมา แสงดิษฐ วท.บ.10
42 6201102314 นางสาวเกตุสุดา ภู่จีน วท.บ.10
43 6201102315 นางสาวขนิษฐา คำฟู วท.บ.10
44 6201102317 นายคุณานนต์ เฟื่องฟู วท.บ.10
45 6201102318 นางสาวแคทรียา โลกะวิทย์ วท.บ.10
46 6201102325 นายจิรโรจน์ กาญจน์พาณิชย์ วท.บ.10
47 6201102327 นางสาวจิราวรรณ ยะคำ วท.บ.10
48 6201102333 นางสาวชลิดา กองตุ้ย วท.บ.10
49 6201102335 นางสาวชลิตา สายศักดิ์ วท.บ.10
50 6201102336 นายชัยบดินทร์ ฉ่ำสดใส วท.บ.10
51 6201102342 นางสาวณัฐณิชา นามแก้ว วท.บ.10
52 6201102343 นางสาวณัฐณิชา โพธิ์กูล วท.บ.10
53 6201102346 นายณัฐวุฒิ จันทร์แก้ว วท.บ.10
54 6201102348 นางสาวดลนภา ส่างเสน วท.บ.10
55 6201102353 นายธนบดี ผิวสา วท.บ.10
56 6201102361 นางสาวธัญญลักษณ์ ปิจนัน วท.บ.10
57 6201102363 นางสาวธัญญารัตน์ ปินไชย วท.บ.10
58 6201102370 นางสาวนควรรณ ปัญทิพย์ วท.บ.10
59 6201102384 นางสาวปภาวดี รบไพรี วท.บ.10
60 6201102385 นางสาวปรอยฝน มาเยอะ วท.บ.10
61 6201102394 นางสาวพนิตนันท์ บวรสวัสดิ์ดำรง วท.บ.10
62 6201102396 นางสาวพรพรรณ ไชยเนตร วท.บ.10
63 6201102404 นางสาวพิยดา ศรีหานาม วท.บ.10
64 6201102412 นางสาวภาวรินทร์ ปรินเเคน วท.บ.10
65 6201102424 นางสาววรลักษณ์ ศรีสุข วท.บ.10
66 6201102440 นางสาวศิริวิภา ทองรัตน์ วท.บ.10
67 6201102442 นายศุภกิตต์ อุ่นเรือน วท.บ.10
68 6201102444 นายสมชาย มอกทุ้ง วท.บ.10
69 6201102457 นางสาวอชิรญาน์ เปรมสมบัติ วท.บ.10
70 6201102467 นางสาวอัญญามณี ยอดอ้อย วท.บ.10
71 6201102469 นางสาวอาพาพร พนาวัน วท.บ.10
72 6201102478 นายธนสรรค์ เกิดพุ่ม วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
73 6104101339 นายธนาวุฒิ รัตนมงคล วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47