เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวอ101 : วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301102365 นายบริสุทธิ์ รอดสรรเสริญ วท.บ.10
2 6301102366 นายบุญธรรม ศักดิ์บำเพ็ญกุล วท.บ.10
3 6301102375 นางสาวพรชิตา ทรายคำ วท.บ.10
4 6301102395 นางสาวรัตนาภรณ์ แปงแก้ว วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5 6303104301 นางสาวจันทร์จิรา เกษี วท.บ.10
6 6303104303 นางสาวฉัตรภัสรา พระเนตร วท.บ.10
7 6303104305 นายทนุวัฒน์ ไชยอุ่น วท.บ.10
8 6303104306 นางสาวธัญญาพร รื่นนุสาร วท.บ.10
9 6303104307 นางสาวธัญวรัตน์ ใจขุน วท.บ.10
10 6303104308 นายไพสิษฐิพัชร กาบุญก้ำ วท.บ.10
11 6303104309 นายเมธวิน วงศ์เมธา วท.บ.10
12 6303104310 นางสาววนิดา สุธรรม วท.บ.10
13 6303104311 นางสาวหอมมณี คำแสง วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
14 6104103321 นางสาวณัฐชญา อัครจินดาฤทธิ์ วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
15 6206103314 นางสาวเกวลิน สิทธิปัญญา บช.บ.10
16 6206103359 นางสาวปรางค์ทิพย์ คุณอนันต์ บช.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
17 6218102324 นายโชคทวี อภิสุนทรกุล ศศ.บ.10
18 6218102325 นายฐิติวัสส์ อินต๊ะเสน ศศ.บ.10
19 6218102344 นายนภสิทธิ์ หิรัญพงค์พันธ์ ศศ.บ.10
20 6218102348 นายนวมินทร์ กีตา ศศ.บ.10
21 6218102354 นายปุณณวิชญ์ พงศ์สวัสดิ์ ศศ.บ.10
22 6218102355 นายพลวัต เชี่ยวสุวรรณ ศศ.บ.10
23 6218102362 นางสาวภัทราพร ฟองคำตัน ศศ.บ.10
24 6218102364 นายภาคภูมิ วีระพันธุ์ ศศ.บ.10
25 6218102378 นายศรันย์ กาญจนรัตน์ ศศ.บ.10
26 6218102395 นางสาวชาลิสา อินยา ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47