เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท013 : สุขภาพเพื่อการดำรงชีวิต
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6306103002 นางสาวกนิษฐา มูลคำ บช.บ.10
2 6306103003 นางสาวกมล ส่วย บช.บ.10
3 6306103004 นางสาวกฤษณา อินชินา บช.บ.10
4 6306103005 นายจันทพร แซแฮ บช.บ.10
5 6306103007 นางสาวจิตรกัญญา เมธีเกษม บช.บ.10
6 6306103008 นางสาวจิรวรรณ จันสุภาเสน บช.บ.10
7 6306103009 นางสาวจิรัชยา นามสร้อย บช.บ.10
8 6306103010 นางสาวจิราภรณ์ ศรีต๊ะวรรณ์ บช.บ.10
9 6306103011 นางสาวเจนจิรา ส่วนตัว บช.บ.10
10 6306103012 นางสาวชรินทร์รัตน์ ปัญญา บช.บ.10
11 6306103013 นางสาวชลดา สีตะมะ บช.บ.10
12 6306103014 นางสาวชลธิชา ใจเดียว บช.บ.10
13 6306103015 นางสาวณพิชญา เต็ม บช.บ.10
14 6306103017 นายณัฐภัทร สุวรรณเดชา บช.บ.10
15 6306103018 นางสาวณัฐวดี ศรีจันทร์ บช.บ.10
16 6306103019 นางสาวดาว นายอ่อง บช.บ.10
17 6306103020 นางสาวทัศนีย์ สำเร็จ บช.บ.10
18 6306103021 นายเทิดพงศ์ ศักดิ์เจริญชัยกุล บช.บ.10
19 6306103022 นายธนากร พะยา บช.บ.10
20 6306103023 นางสาวธัญญพร ธรรมวงค์ บช.บ.10
21 6306103024 นางสาวธิดารัตน์ นามวงค์ บช.บ.10
22 6306103025 นางสาวนลินี ปิ่นวัฒนะ บช.บ.10
23 6306103026 นางสาวนวพร เสียงเสนาะ บช.บ.10
24 6306103028 นางสาวนันทกานต์ เทียนดำ บช.บ.10
25 6306103029 นางสาวนิตยา แซ่ว่าง บช.บ.10
26 6306103031 นางสาวนิยดา พรมมงคล บช.บ.10
27 6306103033 นางสาวประภัสสร เขียวธง บช.บ.10
28 6306103034 นางสาวประภัสสร ทองคำ บช.บ.10
29 6306103036 นางสาวปรียาภรณ์ แก้วดวงเล็ก บช.บ.10
30 6306103037 นางสาวปวันรัตน์ แก้วคำ บช.บ.10
31 6306103038 นางสาวปอรรัชม์ สุนทรพัฒน์ บช.บ.10
32 6306103039 นางสาวปิยะมาศ ขัดหนูวงศ์ บช.บ.10
33 6306103040 นางสาวพรพิมล แสนจันทร์ บช.บ.10
34 6306103041 นางสาวพรรวี หลวงนา บช.บ.10
35 6306103042 นางสาวพัชรา แซ่โซ้ง บช.บ.10
36 6306103043 นายพรรณากรณ์ คำศรี บช.บ.10
37 6306103044 นางสาวพันธิภา วงศ์กุณา บช.บ.10
38 6306103045 นางสาวภัคจิรา ปัญญาทา บช.บ.10
39 6306103046 นางสาวภันทิลา ปัญญาทา บช.บ.10
40 6306103047 นางสาวภาชินี ชะแป บช.บ.10
41 6306103048 นายสิริรัญญา ธรรมใจ บช.บ.10
42 6306103049 นางสาวภิญญาพัชญ์ พิพัฒน์ธรักษา บช.บ.10
43 6306103050 นางสาวมาริษา ดวงปินตา บช.บ.10
44 6306103051 นางสาวเมธาสิทธิ์ คำก๋า บช.บ.10
45 6306103052 นางสาวรมย์ธีรา เรือนสุข บช.บ.10
46 6306103053 นางสาวรัชดาภรณ์ ศิริพิศาลพงษ์ บช.บ.10
47 6306103054 นางสาวรัตนภรณ์ ปู่เงิน บช.บ.10
48 6306103056 นางสาวรุ่งนภา ใจเมือง บช.บ.10
49 6306103057 นางสาวลดาวัลย์ สิทธิวงศ์ บช.บ.10
50 6306103058 นางสาวลลิตา โกวฤทธิ์ บช.บ.10
51 6306103059 นางสาววรัญญา เขียนสุข บช.บ.10
52 6306103060 นางสาววริศรา โพธายะ บช.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47