เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท014 : การสืบค้นสารนิเทศเพื่อการศึกษา
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201126322 นายบุลากร กิตตินภาดล 10
2 6301101004 นางสาวกาญจนา ม่วงมุกข์ วท.บ.10
3 6301101005 นายกิตติธัช โทธะริน วท.บ.10
4 6301101006 นางสาวกุลธิดา แจ่มกระจ่าง วท.บ.10
5 6301101007 นายจุลจิตต์ วิเศษลา วท.บ.10
6 6301101008 นางสาวเจนจิรา สีเขียว วท.บ.10
7 6301101009 นางสาวชฎาพร นามรัตน์ วท.บ.10
8 6301101010 นายชาญชัย ทองดวง วท.บ.10
9 6301101011 นายชาตเวท แซ่ลี วท.บ.10
10 6301101012 นางสาวณัฐถิณี อินทะโณ วท.บ.10
11 6301101013 นายณัฐพล ไชยสถาน วท.บ.10
12 6301101015 นางสาวทิพญาภรณ์ ท้วมยัง วท.บ.10
13 6301101016 นายทิวากร กมล วท.บ.10
14 6301101019 นายธนพนธ์ ไพรเนติธรรม วท.บ.10
15 6301101020 นายธราเทพ อุดมพนาไพร วท.บ.10
16 6301101021 นางสาวนฤมล นันทะสิงห์ วท.บ.10
17 6301101022 นางสาวนุชสรา วงษ์บุญรอด วท.บ.10
18 6301101023 นายบุญชนะ ทองภูคีรีไพร วท.บ.10
19 6301101025 นางสาวปรียาลักษณ์ รอดปันนา วท.บ.10
20 6301101026 นางสาวปิยะธิดา ทองประทีป วท.บ.10
21 6301101027 นางสาวพจนาถ ระมั่ง วท.บ.10
22 6301101028 นายพัชวิทย์ พินพันธ์ วท.บ.10
23 6301101029 นางสาวพิชญา คามบุศย์ วท.บ.10
24 6301101031 นางสาวภัทราวดี แก้วกุก วท.บ.10
25 6301101032 นางสาวมนัสนันท์ นนทะกา วท.บ.10
26 6301101033 นายมังกร แสนยะมาตย์ วท.บ.10
27 6301101034 นางสาวมาริสา สระทองอ้อย วท.บ.10
28 6301101035 นายวายุ ทวีทรัพย์ล้ำเลิศ วท.บ.10
29 6301101036 นางสาววิธมล ใจแม่น วท.บ.10
30 6301101037 นางสาววิไล สุวรรณจิตร วท.บ.10
31 6301101039 นายศิลา โรจน์บุญถึง วท.บ.10
32 6301101041 นางสาวสกาว ธนชัยพงศ์พันธ์ วท.บ.10
33 6301101042 นางสาวสิริกานดา พุดหอมโพธิ์ วท.บ.10
34 6301101043 นายสุกฤษฏิ์ เครื่องร้อน วท.บ.10
35 6301101044 นางสาวสุกัญญา อังสุภานิช วท.บ.10
36 6301101046 นายอดิศร ศรียะ วท.บ.10
37 6301101048 นายอรุพงษ์ เดียวกี้ วท.บ.10
38 6301101049 นายอามีน ดอเลาะ วท.บ.10
39 6301101051 นายเอกอนันท์ ตาดี วท.บ.10
40 6301101052 นางสาวเหมือนฝัน การปรีชา วท.บ.10
41 6301101053 นายสิทธิพงษ์ ประการแก้ว วท.บ.10
42 6301124301 นายกนกนภัส ตั๋นกำเลิศ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
43 6301124303 นางสาวจุฬาลักษณ์ พาทีทิน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
44 6301124304 นางสาวชนิสรา ผ่องศรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
45 6301124305 นายชินวัตร สุขต้อ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
46 6301124306 นายนัฐกานต์ อินทร์มณี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
47 6301124307 นางสาวพรธิดา ชัยสงคราม วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
48 6301124308 นางสาววิรัญญา ขันคำ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
49 6301124309 นางสาวสรัลพร ศรีหาตา วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
50 6301124310 นางสาวเสาวลักษณ์ คะวะดี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
51 6301124311 นายอภิรักษ์ ชุมภูวัน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
52 6301124312 นางสาวอลิสา สรงนวล วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
 วิทยาศาสตร์
53 5904102301 นายก่อกุศล คำภูษา วท.บ. (เทคโนโลยีชีวภาพ)10
54 6004103338 นางสาวศศิประภา ราชเทวินทร์ วท.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
55 5819101314 นายธนภูมิ สีแดด ทล.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน์)10
56 5919101317 นางสาวญาณิศา วงค์มะโน ทล.บ. (เทคโนโลยีภูมิทัศน์)10
57 5919103509 นายณัฐวรรธน์ เครื่องสีมา สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47