เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม11
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301125302 นางสาวกานต์ธีรา คาลี วท.บ.10
2 6301125303 นายกิตติ มีสุข วท.บ.10
3 6301125304 นายกิตติพร ดวนใหญ่ วท.บ.10
4 6301125305 นายเกริกพล พิทาคำ วท.บ.10
5 6301125306 นายคุณากร บดีรัฐ วท.บ.10
6 6301125307 นายจิรพนธ์ ทองแก้ว วท.บ.10
7 6301125309 นางสาวชฎาภรณ์ ตาบุญ วท.บ.10
8 6301125310 นางสาวชัญญา น้ำวน วท.บ.10
9 6301125311 นางสาวชิดชนก ส่างสุ วท.บ.10
10 6301125312 นายชิติพัทธ์ รัตนชัยประสิทธิ์ วท.บ.10
11 6301125313 นายชิษณุพงศ์ กาวิน่าน วท.บ.10
12 6301125315 นางสาวฐิติพร เกษตรสุขใจ วท.บ.10
13 6301125316 นายฐิติพันธ์ จันต๊ะวงค์ วท.บ.10
14 6301125317 นายณัฐพงศ์ มณเฑียรรัตน์ วท.บ.10
15 6301125320 นายธณธร คำภีระ วท.บ.10
16 6301125322 นายประสิทธิ์ ยาวิละ วท.บ.10
17 6301125323 นายปวริศ บุญเพิ่ม วท.บ.10
18 6301125324 นายปวเรศ นามะเสน วท.บ.10
19 6301125325 นายพงศกร พัฒนากุล วท.บ.10
20 6301125326 นางสาวพรลภัส ฟูสอน วท.บ.10
21 6301125327 นางสาวพัชริญา ภิราราม วท.บ.10
22 6301125328 นางสาวพิชชา ผัด วท.บ.10
23 6301125329 นางสาวเพ็ญพร จันทพูล วท.บ.10
24 6301125330 นายภูริวัฒน์ ปรีดี วท.บ.10
25 6301125331 นายภูริวิทย์ พรหมตัน วท.บ.10
26 6301125332 นางสาวมาลีวัลย์ ยาวิชัย วท.บ.10
27 6301125333 นางสาวรวี ขุนลาว วท.บ.10
28 6301125334 นายวรรษชล นนทโคตร วท.บ.10
29 6301125335 นางสาววรัญญา หล้าคอม วท.บ.10
30 6301125336 นางสาววันทนา เครือทัต วท.บ.10
31 6301125337 นางสาวศศิธร คำปวง วท.บ.10
32 6301125338 นางสาวศสิประภา พาวิชา วท.บ.10
33 6301125339 นายศิวัช ทวิติยกุล วท.บ.10
34 6301125340 นายศุภณัฏ ทองมี วท.บ.10
35 6301125341 นายสรรค์โสภาคย์ หลัดโส๊ะ วท.บ.10
36 6301125342 นายสหรัฐ ผลชูศรี วท.บ.10
37 6301125343 นายสุขุมพันธ์ พยาราช วท.บ.10
38 6301125344 นางสาวสุพิชญา จันทร์จู วท.บ.10
39 6301125347 นางสาวออมสิน ปินคำ วท.บ.10
40 6301125348 นายอัษฎาวุฒิ จันทร์แก้ว วท.บ.10
41 6301125349 นางสาวอาภัสรา ฤทธิ์มาศ วท.บ.10
42 6301125350 นายกิตติธร จันทร์มา วท.บ.10
43 6301125353 นายพีรพัฒน์ โรจนปกรณ์ วท.บ.10
44 6301125356 นางสาววนิดา จะที วท.บ.10
45 6301125357 นางสาววรรณวิสา ราชปรีชายุทธ วท.บ.10
46 6301125360 นายวิศวรรษ สืบสอน วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
47 6304101324 นายณภัทร เหมือนศิริ วท.บ.10
48 6304101325 นางสาวณัฐชยา เตปันวงศ์ วท.บ.10
49 6304101326 นายณัฐพล มณีวรรณ์ วท.บ.10
50 6304101327 นายดิชพงศ์ วิเศษอุดมศักดิ์ วท.บ.10
51 6304101328 นายทนัชชา ปละวุฒิ วท.บ.10
52 6304101329 นายทิพากร ทรัพย์สอน วท.บ.10
53 6304101330 นายเทวินทร์ อินตา วท.บ.10
54 6304101331 นายธนกิจ สุภะกรรม วท.บ.10
55 6304101332 นายธนโชติ เตชะปฏิมานนท์ วท.บ.10
56 6304101333 นางสาวธนภรณ์ พึ่งแพง วท.บ.10
57 6304101334 นางสาวธนภรณ์ เสนาวงษ์ วท.บ.10
58 6304101335 นางสาวธัญชนก ปัญญาคำ วท.บ.10
59 6304101336 นายธีรวัฒน์ บุญภูมิ วท.บ.10
60 6304101337 นายนนทวัฒน์ กันทะวงค์ วท.บ.10
61 6304101339 นายนนภวัฒน์ ศรีนวล วท.บ.10
62 6304101340 นายนพดล หอมจันทร์ วท.บ.10
63 6304101342 นายนวรัตณ์ กันทาหลี วท.บ.10
64 6304101343 นายบัณฑิต สมบูรณ์ชัย วท.บ.10
65 6304101344 นายบัณทัต คงสมบัติ วท.บ.10
66 6304101345 นางสาวบุญยานุช พุฒิเมธาวุฒิ วท.บ.10
67 6304101346 นายปกรณ์ศิษฐ โฆษิตกุล วท.บ.10
68 6304101348 นางสาวพรชิตา ไข่แก้ว วท.บ.10
69 6304101349 นายพัฒนพงศ สัมพันธโน วท.บ.10
70 6304101350 นายพิทยา ถาวรอ้าย วท.บ.10
71 6304101351 นายพิศณุพงษ์ ชุ่มใจ๋ วท.บ.10
72 6304101353 นายพุฒิพงศ์ พนมไพร วท.บ.10
73 6304101354 นางสาวภัทรธิดา พงศ์พัสนันท์ วท.บ.10
74 6304101355 นางสาวภัทรวดี จันทมณี วท.บ.10
75 6304101358 นางสาวลดาวัลย์ แสนเทพ วท.บ.10
76 6304101359 นางสาวลักษณารีย์ กุสาวดี วท.บ.10
77 6304101361 นายวรเชษฐ์ บารมี วท.บ.10
78 6304101364 นายศิริมงคล ทาริน วท.บ.10
79 6304101366 นายศุภกร สังข์ป้อม วท.บ.10
80 6304101367 นายศุภกฤต ปาละนันท์ วท.บ.10
81 6304101368 นายศุภชัย รอดฤทธิ์ วท.บ.10
82 6304101370 นายสราวุฒิ การะภักดี วท.บ.10
83 6304101372 นายสันติภาพ มะโนวงค์ วท.บ.10
84 6304101373 นายสิรวิชญ์ สุภาพงษ์ วท.บ.10
85 6304101374 นางสาวสิริยา นามออ วท.บ.10
86 6304101375 นายเสฎฐวุฒิ ปู่ตน วท.บ.10
87 6304101376 นายอนุภัทร ภู่ทอง วท.บ.10
88 6304101378 นางสาวอรรษิกมล ศรีสุพรรณ วท.บ.10
89 6304101379 นายอัครวุฒิ ปริสุทธิ์สุนทร วท.บ.10
90 6304101380 นายอาชากร ขจีเจริญกุล วท.บ.10
91 6304101381 นางสาวอุษา จุ้ยแหวว วท.บ.10
92 6304101382 นายเอกรินทร์ แสงยอ วท.บ.10
93 6304101385 นายศุภวิชญ์ นิปุณะ วท.บ.10
94 6304101386 นายสหัสวรรษ สุยะ วท.บ.10
95 6304101387 นางสาวปาลิตา รักพ่อ วท.บ.10
96 6304101388 นายวีระชัย แสงคม วท.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
97 6318102452 นายพีรพล มูลรังษี ศศ.บ.10
98 6318102453 นายเมธาสิทธิ์ เพ็ชชะ ศศ.บ.10
99 6318102455 นายภูวดล อรรถโกวิท ศศ.บ.10
100 6318102456 นางสาวษุภนุช ศรีพิชิต ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47