เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม10
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6303101301 นางสาวกมลลดา ดิเรกศานต์ วศ.บ.10
2 6303101302 นายกษิดิศ ศิลป์ประกอบ วศ.บ.10
3 6303101303 นางสาวกัญญาวีร์ ศรีบุญมา วศ.บ.10
4 6303101304 นายเกษมศักดิ์ ชนะชล วศ.บ.10
5 6303101306 นางสาวณัฐนรี มูลเมือง วศ.บ.10
6 6303101307 นายณัฐพงษ์ คนเที่ยง วศ.บ.10
7 6303101308 นางสาวณิชลดา อุ่นเมือง วศ.บ.10
8 6303101309 นายดนัย จันคำ วศ.บ.10
9 6303101310 นายทัศน์พล ภูวเกียรติกุล วศ.บ.10
10 6303101311 นางสาวทิพย์วรรณ แสงเรือง วศ.บ.10
11 6303101312 นายธณนชัย ศรีภูมิ วศ.บ.10
12 6303101313 นายธนกฤต มโนชัยวุฒิกุล วศ.บ.10
13 6303101314 นายธนดล ฤกษ์ดี วศ.บ.10
14 6303101315 นายธวัชชัย เชี่ยวชาญ วศ.บ.10
15 6303101316 นายธันยธรณ์ ทีเจริญวารี วศ.บ.10
16 6303101317 นายธีรภัทร สกลทัศน์ วศ.บ.10
17 6303101318 นายธีรศักดิ์ ฮุนตระกูล วศ.บ.10
18 6303101319 นางสาวนฤสรณ์ พุทธา วศ.บ.10
19 6303101321 นายบุญเกิด จินดาประภาพร วศ.บ.10
20 6303101322 นางสาวปนัดดา วัฒนาพันธุ์ วศ.บ.10
21 6303101323 นางสาวประภัสสร เฮอ วศ.บ.10
22 6303101324 นางสาวพิชญาภา เทเพนทร์ วศ.บ.10
23 6303101325 นางสาวพิมธิดา ศรีจันทร์ วศ.บ.10
24 6303101327 นายภคนันท์ สังวรวิตร วศ.บ.10
25 6303101329 นายภาคิน กองขุนทด วศ.บ.10
26 6303101331 นายมนัญชัย บุญคง วศ.บ.10
27 6303101332 นางสาวรติมา เอมหลำ วศ.บ.10
28 6303101333 นายวัชรพล บุญตา วศ.บ.10
29 6303101334 นายวัศพล รัตนพงษ์พิทักษ์ วศ.บ.10
30 6303101335 นายศรายุทธ ธนันชัย วศ.บ.10
31 6303101336 นางสาวสุทธิดา หงษ์ศรี วศ.บ.10
32 6303101337 นายสุภัควี อินดี วศ.บ.10
33 6303101338 นายสุรยุทธ์ กึกก้องโลกา วศ.บ.10
34 6303101339 นางสาวอธิตญา จันทร์สม วศ.บ.10
35 6303101340 นายอนุพงศ์ เขื่อนเเก้ว วศ.บ.10
36 6303101341 นายอัครชัย ปูดอก วศ.บ.10
37 6303101342 นายอำนาจ ธนูไตร วศ.บ.10
38 6303101344 นายอนุชา ประมวล วศ.บ.10
39 6303101345 นางสาวกนกวรรณ ช้างแก้ว วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
40 6304101301 นางสาวกนกกร เขตรักษา วท.บ.10
41 6304101302 นางสาวกมลวรรณ บัวคำ วท.บ.10
42 6304101303 นายกรวิชญ์ ปุกคำนวล วท.บ.10
43 6304101304 นายกรวิทย์ ประกาศ วท.บ.10
44 6304101306 นางสาวกฤติยา ถนอมใจเกษม วท.บ.10
45 6304101307 นายกฤษฎิ์ แซ่เอี้ยว วท.บ.10
46 6304101308 นายกองทัพ วรากุลปกรณ์ศิริ วท.บ.10
47 6304101309 นางสาวกัลย์สุดา ดวงดาว วท.บ.10
48 6304101310 นายกานต์ แก้วกมล วท.บ.10
49 6304101311 นายกิตติพงษ์ ผิวทอง วท.บ.10
50 6304101312 นายคฑาวุธ พลเมือง วท.บ.10
51 6304101313 นายจักริน ษมาจิตรสุริยา วท.บ.10
52 6304101314 นางสาวจีรนันท์ แก้วม่วงมัน วท.บ.10
53 6304101315 นางสาวจีรวรรณ แก้วม่วงมัน วท.บ.10
54 6304101316 นายเจษฎา เสนา วท.บ.10
55 6304101317 นายเจษฎากร เพลัย วท.บ.10
56 6304101318 นายฉัตรมงคล ในนามมหมัด วท.บ.10
57 6304101319 นางสาวชนากานต์ ตันตาวิน วท.บ.10
58 6304101320 นางสาวชบา ปิ่นเพชรกุล วท.บ.10
59 6304101321 นายชวัลวิทย์ เลาหาง วท.บ.10
60 6304101322 นายชาคริต เกตุสุจา วท.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
61 6319103501 นายกรวิทย์ สร้อยเพ็ชร สถ.บ.10
62 6319103502 นางสาวจันทนิภา พฤกสุวรรณ สถ.บ.10
63 6319103503 นางสาวจางฟง พรทิพย์ สถ.บ.10
64 6319103505 นางสาวเจตนัตว์ แสงทอง สถ.บ.10
65 6319103506 นายชญานนท์ อินทรประวัติ สถ.บ.10
66 6319103507 นางสาวชนัดดา คงเครือ สถ.บ.10
67 6319103508 นางสาวชรินทร บุญทุม สถ.บ.10
68 6319103509 นายญาณากร โคลำ สถ.บ.10
69 6319103510 นางสาวณัฐพร แก้วสาย สถ.บ.10
70 6319103511 นางสาวณัฐริกา เสนา สถ.บ.10
71 6319103512 นางสาวณัฐวรา รักสัตย์ สถ.บ.10
72 6319103513 นายณัฐวัชร ศรีพุ่ม สถ.บ.10
73 6319103514 นางสาวณัฐสุดา เหล็กดี สถ.บ.10
74 6319103515 นางสาวธนพรรณ ดีเอี่ยม สถ.บ.10
75 6319103517 นางสาวนรากร หลวงสนิท สถ.บ.10
76 6319103518 นางสาวนรินทิพย์ จันทิชัย สถ.บ.10
77 6319103520 นางสาวนัชชา แซ่ย่าง สถ.บ.10
78 6319103521 นางสาวเบญจรัตน์ แสนละคร สถ.บ.10
79 6319103522 นางสาวเบญจวรรณ กามาด สถ.บ.10
80 6319103523 นางสาวปณิตา รัตนศรี สถ.บ.10
81 6319103524 นางสาวปภาวรินทร์ มีสอาด สถ.บ.10
82 6319103525 นางสาวประภาพร บัวกล้า สถ.บ.10
83 6319103527 นายปัณณ์ เงาดี สถ.บ.10
84 6319103528 นายพีระ โม้คำ สถ.บ.10
85 6319103529 นางสาวภัทรวดี ปวงรังษี สถ.บ.10
86 6319103531 นางสาวมนทกานต์ สมพูล สถ.บ.10
87 6319103532 นางสาวรัตน์ธิดาภรณ์ จินจำ สถ.บ.10
88 6319103533 นางสาวรัตนาวดี แก้วตุ้ย สถ.บ.10
89 6319103534 นางสาวรัตพร จุตตะโน สถ.บ.10
90 6319103535 นางสาวรุ่งนภา บุญชู สถ.บ.10
91 6319103536 นางสาววงศ์วรุณ อุ่นบ้าน สถ.บ.10
92 6319103537 นางสาววรดา ดารา สถ.บ.10
93 6319103538 นางสาววรางคณา คุ้มเสาร์ สถ.บ.10
94 6319103539 นางสาววรางวรรณ คำล้น สถ.บ.10
95 6319103540 นางสาววิราวรรณ บุญประเสริฐ สถ.บ.10
96 6319103541 นางสาววิลาวัลย์ ตันปะละ สถ.บ.10
97 6319103542 นางสาวศรุตา วันดี สถ.บ.10
98 6319103543 นางสาวศศิวิมล พลรัตน์ สถ.บ.10
99 6319103544 นางสาวศิรประภา นามกาล สถ.บ.10
100 6319103545 นางสาวสิรินทิพย์ จันทะศรี สถ.บ.10
101 6319103546 นางสาวสุวนันท์ พรวน สถ.บ.10
102 6319103547 นางสาวอติกานต์ จำปา สถ.บ.10
103 6319103548 นางสาวอริสรา ปัญจมพาณิชย์ สถ.บ.10
104 6319103550 นางสาวอารียา สาคร สถ.บ.10
105 6319103551 นางสาวอิสริยา โพธิ์ปลอด สถ.บ.10
106 6319103552 นางสาวณัฐกานต์ สวนแก้ว สถ.บ.10
107 6319103553 นางสาวอวัศยา วิริยะวิทย์ สถ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47