เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม9
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301105301 นางสาวกชกร ดำสงค์ วท.บ.10
2 6301105302 นางสาวกนกพร คำปวง วท.บ.10
3 6301105303 นายกรภัทร์ ตุ่นโนจา วท.บ.10
4 6301105304 นางสาวกัญจนพร ดำคำภา วท.บ.10
5 6301105305 นางสาวกัญญาณัฐ มีสมวัฒน์ วท.บ.10
6 6301105306 นายจักรินทร์ ปันคำ วท.บ.10
7 6301105307 นายจิตรกานต์ ทองดี วท.บ.10
8 6301105308 นางสาวชญาธร เกษมกิตติธรา วท.บ.10
9 6301105309 นายชลภัทร รอสูงเนิน วท.บ.10
10 6301105310 นางสาวชลิตา รัชตะรุ่งเรือง วท.บ.10
11 6301105311 นางสาวฐิติยาภรณ์ ญาณะตัน วท.บ.10
12 6301105312 นางสาวณัชชา ฉิมมา วท.บ.10
13 6301105313 นายดนุพล ล้านหล้า วท.บ.10
14 6301105314 นายตะวัน ลองจำนงค์ วท.บ.10
15 6301105315 นายธนกร เนียมเพราะ วท.บ.10
16 6301105316 นายธนากร เกียรตินพคุณ วท.บ.10
17 6301105317 นางสาวประภาพร คุณาคำ วท.บ.10
18 6301105319 นางสาวฝนมณี สามสาลี วท.บ.10
19 6301105320 นายพีรณัฐ กาฬภักดี วท.บ.10
20 6301105322 นางสาวรัชฎามนี คำภิโล วท.บ.10
21 6301105323 นางสาวรัชรินทร์ บุรานนท์ วท.บ.10
22 6301105324 นายวรวุฒิ พลอยขาว วท.บ.10
23 6301105325 นางสาวศิริมาศ มาลีการุณกิจ วท.บ.10
24 6301105326 นายศุภัทรโชค วงค์เสือ วท.บ.10
25 6301105327 นางสาวสมฤทัย ปัญโยกาศ วท.บ.10
26 6301105328 นางสาวสรัญญา แก้วเทศ วท.บ.10
27 6301105329 นางสาวสัณห์ฤทัย ฟักทองอยู่ วท.บ.10
28 6301105330 นางสาวสุดารัตน์ แบ่งเพ็ชร วท.บ.10
29 6301105332 นางสาวสุธาทิพย์ คุ้มกุดขมิ้น วท.บ.10
30 6301105333 นายอัครชัย จันทร์ศรีมา วท.บ.10
31 6301105336 นางสาวเปรมกมล ธุระวรณ์ วท.บ.10
32 6301105337 นางสาวภารดา คล้ายแก้วสกุล วท.บ.10
33 6301105338 นายวรรัญญู ใหม่ตาคำ วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
34 6204103301 นางสาวกมลพร ประเสริฐพรสุทธิ์ วท.บ.10
35 6204103303 นายธีรภัทร์ ทองจันทร์ วท.บ.10
36 6204103304 นายประยุกต์ เขตประกร วท.บ.10
37 6204103306 นางสาวพิราพร ผดุงชาติ วท.บ.10
38 6204103310 นางสาวสุภชา สุริวรรณ์ วท.บ.10
39 6204103312 นางสาวอรทัย เครือสาร วท.บ.10
40 6204103313 นายธีรเดช สุขป้อม วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
41 6006103412 นางสาวพัชราภา โนวัฒน์ บช.บ.10
42 6006103475 นางสาวสาวิตรี คุณนะลา บช.บ.10
43 6306105301 นางสาวกณิตา ชัยศิริ บธ.บ.10
44 6306105303 นางสาวขวัญจิรา ชมภู บธ.บ.10
45 6306105304 นางสาวจิตรานนท์ บุญทรัพย์ บธ.บ.10
46 6306105305 นางสาวณัชชา ประมูลวงค์ บธ.บ.10
47 6306105307 นายธณเดช สังข์นวล บธ.บ.10
48 6306105308 นางสาวภูนิศา มูลพนัส บธ.บ.10
49 6306105309 นายศดานันท์ มัธยม บธ.บ.10
50 6306105310 นางสาวสวิณี มูลฟอง บธ.บ.10
51 6306105311 นายสุภทัต มารื่น บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
52 6112107306 นางสาวณัฐชลาลัย วิทยาอุดมพันธ์ ศ.บ.10
53 6112107321 นางสาวสุภัสสร โฉมเชิด ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
54 6214102309 นางสาวจารุกัญญ์ ปิมปะ ศศ.บ.10
55 6214102330 นางสาวทิพยรัตน์ โยนิจ ศศ.บ.10
56 6214102332 นางสาวธนพร เกษโสภา ศศ.บ.10
57 6214102346 นายปวีณ์กร ใสใหม่ ศศ.บ.10
58 6214102351 นางสาวปาลิดา ดลราษี ศศ.บ.10
59 6214102358 นางสาวพัชรา พลนาคู ศศ.บ.10
60 6214102360 นางสาวพัชรินทร์ โนจา ศศ.บ.10
61 6214102361 นางสาวพิจิตรา เอมเสม ศศ.บ.10
62 6214102364 นายพีรภัทร หล้าเขียว ศศ.บ.10
63 6214102375 นางสาววลัยลักษณ์ พินธุ ศศ.บ.10
64 6214102379 นางสาวเวธกา เสนาเกตุ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47