เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม7
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิทยาศาสตร์
1 6004108304 นางสาวกัลยา เล็กมนต์ วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
2 6006105390 นายอานนท์ ศุภวิริยะมงคล บธ.บ.10
3 6206103312 นางสาวเกตุศิริ บุญดวง บช.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
4 6012107330 นายพุฒินันท์ บุญสม ศ.บ.10
5 6212107310 นางสาวเบญจรัตน์ แสงบรรจง ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
6 6214102327 นางสาวณิชนันทน์ สุภกุล ศศ.บ.10
7 6214102328 นางสาวดวงพร มาสา ศศ.บ.10
8 6214102329 นางสาวเดือนฉาย ลุงโซ ศศ.บ.10
9 6214102333 นางสาวธนพร งามละมัย ศศ.บ.10
10 6214102335 นางสาวนภาพร แก้วใจ ศศ.บ.10
11 6214102336 นางสาวนรินทิพย์ ชัยตาแสง ศศ.บ.10
12 6214102337 นางสาวนริสรา คำนนท์ ศศ.บ.10
13 6214102339 นางสาวนัทธมน จินใจ ศศ.บ.10
14 6214102341 นายนิติพงษ์ บ่อแก้ว ศศ.บ.10
15 6214102342 นางสาวนูรอาซีกีน บาดง ศศ.บ.10
16 6214102343 นางสาวปภาวดี หัสสา ศศ.บ.10
17 6214102344 นายปรัตถกร สุรินทร์แก้ว ศศ.บ.10
18 6214102345 นางสาวปรางค์ทิพย์ ตันบุตร ศศ.บ.10
19 6214102347 นางสาวปวีณา ก้านเหลือง ศศ.บ.10
20 6214102349 นางสาวปานชีวา ศรีนามบุรี ศศ.บ.10
21 6214102350 นางสาวปาริฉัตร จันทาแสน ศศ.บ.10
22 6214102352 นางสาวปิ่นปินัทธ์ เครือสนิท ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
23 6119101311 นางสาววรวรรณ หมื่อโปกู่ ทล.บ.10
24 6119101313 นายวิศิษฏ์ โคกมาไพร ทล.บ.10
25 6119101316 นายสหรัถ ปัทมะเสวี ทล.บ.10
26 6119101319 นายอาณาจักร สงครินทร์ ทล.บ.10
27 6219101301 นางสาวเกวลี อิ้มทับ ทล.บ.10
28 6219101305 นางสาวทิพวรรณ ก๋าละ ทล.บ.10
29 6219101307 นายธนพนธ์ สังขสัญญา ทล.บ.10
30 6219101308 นางสาวนัชชา นิมาแสง ทล.บ.10
31 6219101310 นางสาวเบญจกัลยาณี นาสมชัย ทล.บ.10
32 6219101311 นายปรัชญา จักร์พงค์ ทล.บ.10
33 6219101316 นายศรายุทธ สิงห์เทศ ทล.บ.10
34 6219101317 นายสสิน พระก่ำ ทล.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47