เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม6
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201126322 นายบุลากร กิตตินภาดล 10
2 6301102401 นางสาววรรณพร แจ่มเลิศ วท.บ.10
3 6301102402 นางสาววรัญญา แสนวงษา วท.บ.10
4 6301102403 นางสาววริษา อินยานวล วท.บ.10
5 6301102404 นางสาววิภาดา ลุงต๊ะ วท.บ.10
6 6301102405 นางสาววิภานันท์ จันทะภา วท.บ.10
7 6301102406 นายวีรพงศ์ สืบศรีวิชัย วท.บ.10
8 6301102407 นายวีรากร อินทร์ทรา วท.บ.10
9 6301102408 นายเวสารัช สารสุวรรณ์ วท.บ.10
10 6301102409 นายศรายุทธ มโนทา วท.บ.10
11 6301102410 นายศวัสกร น้อยเสาธง วท.บ.10
12 6301102411 นางสาวศศิกานต์ อัสพันธ์ วท.บ.10
13 6301102413 นางสาวศิวปรียา อำพันธ์ วท.บ.10
14 6301102414 นายศุภกิจ การมั่งมี วท.บ.10
15 6301102415 นายสถาพร แตงทอง วท.บ.10
16 6301102416 นางสาวสนธิยา อริยโกมุท วท.บ.10
17 6301102417 นายสมชาย พูลเทพ วท.บ.10
18 6301102418 นางสาวสมพร พรหมนุช วท.บ.10
19 6301102419 นางสาวสรินยา ปวริศร วท.บ.10
20 6301102420 นายสันติภาพ แก้วประดิษฐ์ วท.บ.10
21 6301102421 นายสัภยา มากเงิน วท.บ.10
22 6301102422 นางสาวสุกัญญา เรืองหนีชาติ วท.บ.10
23 6301102423 นายสุทธิพงษ์ แร่กระสินธ์ วท.บ.10
24 6301102424 นางสาวสุธีมนต์ ปาโมกข์ วท.บ.10
25 6301102425 นางสาวสุพรรษา เพ็ชรชนะ วท.บ.10
26 6301102426 นางสาวสุภาพร พงษ์แผ่นสี วท.บ.10
27 6301102427 นายหัสดิน กันแสงแก้ว วท.บ.10
28 6301102428 นางสาวอรุณวดี ลาดทุ่ง วท.บ.10
29 6301102429 นางสาวอัญมณี อินตาวงค์ วท.บ.10
30 6301102430 นางสาวอัฐภิญญา พรหมรักษา วท.บ.10
31 6301102431 นายอัทพล ปวงทุเลา วท.บ.10
32 6301102432 นายอันดา ขวัญจันทร์ วท.บ.10
33 6301102433 นางสาวอาจรีย์ อ่อนโพนงาม วท.บ.10
34 6301102434 นางสาวอารญา พิทักษ์ไพรวัลย์ วท.บ.10
35 6301102435 นางสาวอารุณรุ้ง จันทร์แรม วท.บ.10
36 6301102437 นายเอกชัย ปิ่นเสา วท.บ.10
37 6301102438 นายเจษฎา นันตา วท.บ.10
38 6301102439 นางสาวชฎาพรรณ นายจาย วท.บ.10
39 6301102440 นางสาวณิชกานต์ โตเจริญ วท.บ.10
40 6301102441 นายธีรพัฒน์ นามขันธ์ วท.บ.10
41 6301102442 นางสาวพิมพร ใจมา วท.บ.10
42 6301102443 นายภควัฒน์ โตเจริญ วท.บ.10
43 6301102445 นายอัฐกรณ์ ศรีแปงวงค์ วท.บ.10
44 6301102446 นายภาสกร คำแก้ว วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
45 6004102302 นางสาวกนกภรณ์ คลไว 10
46 6204103311 นางสาวสุวรรณี ชุมผาง วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
47 6212101327 MissSouphalak Sypaseuth ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
48 6114101306 นางสาวกานต์สินี ธรรมจิตร ศศ.บ.10
49 6114101309 นางสาวกุลกานต์ ทาจันทิพย์ ศศ.บ.10
50 6114101355 นางสาวพรลภัส สุขบัติ ศศ.บ.10
51 6214102303 นางสาวกัลยกร ฟักปลั่ง ศศ.บ.10
52 6214102304 นางสาวกาญจนี ขำหินลาด ศศ.บ.10
53 6214102306 นางสาวกุลณัฐ คำปันแสน ศศ.บ.10
54 6214102317 นางสาวเจนจิรา ต้อยทอง ศศ.บ.10
55 6214102318 นางสาวชญานิศ จินพละ ศศ.บ.10
56 6214102321 นางสาวชวนพิศ ก๋าวินจันทร์ ศศ.บ.10
57 6214102322 นางสาวชัญญานุช อำนาจ ศศ.บ.10
58 6214102353 นางสาวปิ่นปินัทธ์ อ้วนดี ศศ.บ.10
59 6214102367 นางสาวภัณฑิรา เพียรุ้ย ศศ.บ.10
60 6214102380 นางสาวศรสวรรค์ วัจน์นาถรุ่งโรจน์ ศศ.บ.10
61 6214102382 นางสาวศศธร วงษ์เสถียร ศศ.บ.10
62 6214102385 นางสาวศุภางค์ณิช จ่ายเพ็ง ศศ.บ.10
63 6214102386 นางสาวสรุดา กระจับเงิน ศศ.บ.10
64 6214102387 นางสาวสโรชา โกเสนตอ ศศ.บ.10
65 6214102390 นางสาวสุกัลยา เจือสุข ศศ.บ.10
66 6214102394 นางสาวสุธาสินี สุขจันทร์ ศศ.บ.10
67 6214102396 นางสาวสุวนันท์ ฉัตรแก้วสมบูรณ์ ศศ.บ.10
68 6214102397 นางสาวสุวภัทร พาพันธุ์ ศศ.บ.10
69 6214102399 นางสาวอชิรญา ยาวิลาศ ศศ.บ.10
70 6214102400 นายอธิษฐ์ แก้วเขียว ศศ.บ.10
71 6214102401 นางสาวอรณิชา คำจา ศศ.บ.10
72 6214102402 นางสาวอรพิน ประจันบาล ศศ.บ.10
73 6214102403 นางสาวอรยา ดีสม ศศ.บ.10
74 6214102404 นางสาวอริสรา ด้วงช้าง ศศ.บ.10
75 6214102405 นางสาวอริสรา ดอนกลาง ศศ.บ.10
76 6214102406 นางสาวอาทิตยา ลุงป่งยะ ศศ.บ.10
77 6214102409 นางสาวอารยา อารยพิทยา ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
78 6222101316 นางสาวจริยาพร สีแสด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
79 6222101333 นางสาวฐรินภรณ์ ภูมิพล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
80 6222101397 นางสาวรัญชิดา สุขคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
81 6222101399 นางสาวรินลณี วิมนโนช วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
82 6222101401 นางสาววทันยา ทรัพย์เจริญไว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
83 6222101404 นางสาววนิดา กุดหินนอก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
84 6222101415 นางสาวศศิธร อินต๊ะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47