เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6303105301 นายกฤษฎา มุ่งพูนกลาง วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
2 6303105302 นายดนัย ชัยภูมิเสรี วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
3 6303105303 นายรณกร เครือหงษ์ วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
 วิทยาศาสตร์
4 6304102301 นางสาวกรกนก หงสาอ่อน 10
5 6304102302 นายกฤษดา เพ็ชด้วง 10
6 6304102303 นางสาวกิตติกา แก้วริน 10
7 6304102304 นางสาวจิราวรรณ เชียงตา 10
8 6304102305 นางสาวชนาพร ขันแก้ว 10
9 6304102306 นายชยุตพงศ์ ยาดี 10
10 6304102307 นางสาวชลิดา ภานุรัตน์ 10
11 6304102308 นางสาวณัฏฐนิช วิทยาดีมาก 10
12 6304102309 นางสาวประภาวัลย์ นามเป็น 10
13 6304102310 นางสาวปาณิสรา วรรณะ 10
14 6304102311 นางสาวพนิตา วนาอาสา 10
15 6304102312 นางสาวพรรณกร กำเนิดเกิด 10
16 6304102313 นางสาวพิณญาพร วงค์สามาร 10
17 6304102314 นายภาณุวัฒน์ บัวระวงค์ 10
18 6304102315 นางสาวมณฑกานต์ มณีวรรณ 10
19 6304102317 นางสาวเรนิสา หลักแต่ง 10
20 6304102318 นางสาววรางคณา โสภา 10
21 6304102319 นางสาวเวียงพิงค์ ขัดสีแสง 10
22 6304102320 นางสาวศุภรดา สมบูรณ์ 10
23 6304102321 นางสาวสุธิษา ขัติหอม 10
24 6304102322 นายอดิพงษ์ โพธิจักร์ 10
 บริหารธุรกิจ
25 6206103314 นางสาวเกวลิน สิทธิปัญญา บช.บ.10
26 6206103316 นางสาวจันทร์ นามยี่ บช.บ.10
27 6206103358 นางสาวเบญญาภา เทียนหยาง บช.บ.10
28 6206103359 นางสาวปรางค์ทิพย์ คุณอนันต์ บช.บ.10
29 6206103360 นางสาวปราวีณา รอบคอบ บช.บ.10
30 6206103361 นางสาวปรียานันท์ เตมะ บช.บ.10
 ศิลปศาสตร์
31 6214102376 นายวศิน น้าประเสริฐ ศศ.บ.10
32 6214102384 นายศุภวิชญ์ กาลิกานนท์ ศศ.บ.10
33 6214102407 นายอาธาร คำใจ ศศ.บ.10
34 6214102411 นายอุดมพฤกษ์ กรีธาธร ศศ.บ.10
35 6214102412 นายเอกอภิสิทธิ์ สุดเสาร์ ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
36 6222101320 นางสาวจินตนา วิริยสามารถ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
37 6222101332 นางสาวชุติมน ทากลาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
38 6222101336 นายณราพงษ์ ปูแปง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
39 6222101338 นายณัฐดนัย กุนาจา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
40 6222101339 นายณัฐดนัย คำมาก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
41 6222101341 นางสาวดวงกมล ยากันทา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
42 6222101342 นางสาวทิพย์ลาวัลย์ ปาอินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
43 6222101343 นายธนกร คุ้มพร้อม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
44 6222101345 นายธนภัทร เขียวแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
45 6222101355 นางสาวนครัตน์ อารักษ์คุณากร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
46 6222101356 นางสาวนธพร หนองคาย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
47 6222101359 นางสาวนฤมล เกษมศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
48 6222101368 นางสาวเบญจวรรณ ครองยุทธ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
49 6222101370 นางสาวปณิตา กอนแก้ว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
50 6222101374 นางสาวปริญญาใจ ด้วงอินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
51 6222101376 นางสาวปาริฉัตร แสนกา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
52 6222101377 นางสาวปิฏัฐตรากร คิดอ่าน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
53 6222101378 นางสาวปิยาพัชร เพ็ชรวัฒนาภา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
54 6222101380 นางสาวพรชนิตว์ หนุนวงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
55 6222101381 นางสาวพฤกษา เบ้าจรรยา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
56 6222101382 นางสาวพัชริดา กันทะวงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
57 6222101383 นางสาวพิชญาภา ภูริศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
58 6222101385 นางสาวพิสุทธิณีย์ บุญเรือง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
59 6222101389 นางสาวภัทรวดี ทองน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
60 6222101395 นางสาวมาลี แยแปงกู่ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
61 6222101400 นางสาวลลิดา สีสุวรรณ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
62 6222101418 นายศุภกานต์ ใจน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47