เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศท021 : สังคมศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301101351 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสังข์ วท.บ.10
2 6301101352 นางสาวบัณฑิตตา บุญผ่อง วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
3 6006105339 นายธนกร จาง บธ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
4 6310102301 นายกรวิชญ์ กายา วท.บ.10
5 6310102302 นายกฤษกร จิณะกับ วท.บ.10
6 6310102303 นายกลวัชร ปรารมภ์ วท.บ.10
7 6310102304 นางสาวจันทร์จิรา โยธา วท.บ.10
8 6310102305 นายจิณณวัตร ม่วงมี วท.บ.10
9 6310102308 นายชัยนิตย์ ธรรมมา วท.บ.10
10 6310102309 นายชัยวัฒน์ กนกจรัสวาณิชย์ วท.บ.10
11 6310102310 นายชุติวัต คะปานา วท.บ.10
12 6310102311 นายณภัทร สุวิมล วท.บ.10
13 6310102313 นายธนายุทธ เดชจินดา วท.บ.10
14 6310102314 นางสาวธีนิดา อัศวภูมิ วท.บ.10
15 6310102316 นางสาวปวริสรา กล่อมสุนทร วท.บ.10
16 6310102317 นางสาวพรรณวิษา เทพสิงห์ วท.บ.10
17 6310102319 นายภานุ แสงฉาย วท.บ.10
18 6310102320 นายวีรภัทร แก้วสีทองคำ วท.บ.10
19 6310102322 นายศิริชัย มณทอง วท.บ.10
20 6310102324 นายสุทธิพัตร์ ทองรัตน์ วท.บ.10
21 6310102325 นายสุทิวัส ดีชูศร วท.บ.10
22 6310102326 นางสาวธนิดา นองสมุทร วท.บ.10
23 6310102327 นายอธิษฐ์ รัศมีเพ็ญ วท.บ.10
24 6310102328 นายฮัดรีย์ จิตภาค วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
25 6312102301 นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์วิศิษฐ์ 10
26 6312102302 นางสาวกัลยรัตน์ อวดสุข 10
27 6312102303 นางสาวกาญจนา ศรีวิชัย 10
28 6312102306 นางสาวจิราภรณ์ อินเสาร์ 10
29 6312102308 นางสาวชัชฎาภรณ์ แก้วบัวดี 10
30 6312102309 นางสาวญาณิศา วิมลสมบัติ 10
31 6312102310 นายถิรพิทย์ สุพร 10
32 6312102311 นางสาวธนาภรณ์ ไพรสิงห์ 10
33 6312102312 นายน้ำเพชร เทศทอง 10
34 6312102313 นางสาวปฐมาวดี เชื้อดี 10
35 6312102314 นางสาวปรียาลักษณ์ มูลแก้ว 10
36 6312102315 นางสาวปัญญดา เจริญสุข 10
37 6312102317 นายพีระพล จินดา 10
38 6312102318 นายภัทร สังขวิสุทธิ์ 10
39 6312102319 นายภูมินทร์ นำหน้าวงษ์สุข 10
40 6312102320 นางสาวมัลลิกา มูลซาว 10
41 6312102321 นางสาวรอยพิมพ์ โคกเขา 10
42 6312102322 นางสาวราณีร์ เทพวิชา 10
43 6312102323 นายศรัณย์ภัทร มั่นคง 10
44 6312102324 นางสาวศิริวิภา วิชัยดิษฐ 10
45 6312102325 นางสาวสรวีย์ อดิสรณกุล 10
46 6312102326 นางสาวสุพัตรา ธรรมขัดดุก 10
47 6312102327 นางสาวสุภัสสรา ลุมมา 10
48 6312102328 นายชัยณรงค์ ผันยอด 10
 ศิลปศาสตร์
49 6114101320 นางสาวชนัสดาว จอมหาร ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
50 6222101310 นางสาวกัลยาณี ปวงจักร์ทา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
51 6222101312 นางสาวเก็จมณี วิเลศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
52 6222101319 นายจารุกิตติ์ จันต๊ะพงษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
53 6222101346 นายธนภูมิ ธรรมชาติเสริม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
54 6222101357 นายนพวิชญ์ ไวยารัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
55 6222101369 นายปฏิภาณ เกิดสว่าง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
56 6222101411 นายวิชชากร นากลาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47