เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาศป641 : ภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาโท ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201302004 นางสาวจุฑามาศ ดำแก้ว วท.ม.10
2 6301302001 นางสาวจินทภา อ่วมอ่ำ วท.ม.10
3 6301302002 นางสาวฐานิชสรณ์ วรรณศรี วท.ม.10
4 6301302003 นายภูริทัต กองบุญสุข วท.ม.10
5 6301302007 นายสุภชัย สุรณาภรณ์ชัย วท.ม.10
6 6301333005 นายณรงค์ฤทธิ์ วงษ์แย้ม วท.ม.10
7 6301333007 นายศราวุฒิ ปัญญาวัย วท.ม.10
8 6301433012 นางสาวกชพร ธาราสมบัติ วท.ม.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
9 6310301001 ว่าที่ร้อยตรีหญิงพรพฤติกร รัตนไพบูลย์ วท.ม.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
10 6219301005 นายภูริทัต คุณุรัตน์ วท.ม.10
11 6219301006 นางสาวอิสรียาภรณ์ อินไชย วท.ม.10
12 6219302001 นางสาวกฤษณา เฉลยทัศน์ ผ.ม.10
13 6219302003 นายณัฐโชติ รื่นภาคเพ็ชร ผ.ม.10
14 6219302004 นางสาวเบญจวรรณ พันธ์คำ ผ.ม.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
15 6322301001 นางสาวกรัณฑรัตน์ ในเวียง วท.ม.10
16 6322301002 นางสาวกัญญาณัฐ ไชยวรรณ์ วท.ม.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47