เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาบช491 : สัมมนาการบัญชี
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 บริหารธุรกิจ
1 6006103305 นางสาวกฤตพร จุลสอน บช.บ.10
2 6006103308 นางสาวกัญญาณัฐ ศิริกุลวรชัย บช.บ.10
3 6006103312 นางสาวกิจติพร คำชื่น บช.บ.10
4 6006103317 นางสาวขวัญจิรา วงศ์ประสิทธิ์ บช.บ.10
5 6006103322 นายจตุรวิทย์ กาซ้อน บช.บ.10
6 6006103328 นางสาวจุฑามาศ บัวคำ บช.บ.10
7 6006103329 นางสาวจุฑามาศ วามตา บช.บ.10
8 6006103330 นางสาวเจนจิรา วิชามาก บช.บ.10
9 6006103334 นายชนาธิป วิมลจริยาบูลย์ บช.บ.10
10 6006103341 นายชาญนนท์ วงค์ชัย บช.บ.10
11 6006103344 นางสาวญาณี วันจ้อย บช.บ.10
12 6006103366 นางสาวทิพธัญญา ครองมัจฉา บช.บ.10
13 6006103367 นายธนพจน์ แสงอาทิตย์ บช.บ.10
14 6006103368 นางสาวธนพร พลทวี บช.บ.10
15 6006103394 นางสาวปรียาภรณ์ ศรีวงษ์ บช.บ.10
16 6006103404 นางสาวพรประภา ทองเฝือ บช.บ.10
17 6006103412 นางสาวพัชราภา โนวัฒน์ บช.บ.10
18 6006103417 นางสาวพาทิศ เติมสวัสดิ์เสนี บช.บ.10
19 6006103421 นางสาวพิมลมาศ ธรรมเกษม บช.บ.10
20 6006103425 นางสาวภัทราพร ชัยภูมิ บช.บ.10
21 6006103437 นางสาวรุ่งนภา เพชราช บช.บ.10
22 6006103438 นางสาวรุ่งไพลิน พลอาสา บช.บ.10
23 6006103445 นางสาววชิราภรณ์ ส้มอ่อน บช.บ.10
24 6006103446 นางสาววนัชพร มหานันท์ บช.บ.10
25 6006103472 นายศุภณัฐ ไชยเทพ บช.บ.10
26 6006103475 นางสาวสาวิตรี คุณนะลา บช.บ.10
27 6006103488 นางสาวสุภาพร สีเทา บช.บ.10
28 6006103492 นางสาวแหวนวะลี วงค์ครองศักดิ์ บช.บ.10
29 6006103499 นางสาวอินทิรา แลบุญมา บช.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47