เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาทอ320 : เคมีอาหาร
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6103103314 นางสาวฐิติกา พรธีรโชติ วท.บ.10
2 6103103317 นางสาวณัฐกานต์ รักเมือง วท.บ.10
3 6103103318 นางสาวณัฐณิชา สมฤทธิ์ วท.บ.10
4 6103103320 นายทศภัทร เกตุพันธ์ วท.บ.10
5 6103103321 นายทศวรรษ หนั่นต่า วท.บ.10
6 6103103325 นายธนวัฒน์ ธัญญากนก วท.บ.10
7 6103103332 นางสาวปรินญา ล้านกันทา วท.บ.10
8 6103103333 นางสาวปวันรัตน์ ฝ้ายเทศ วท.บ.10
9 6103103334 นางสาวปิยนุช แซ่เฮ้อ วท.บ.10
10 6103103336 นางสาวพิพรรษพร ชัยทองคำ วท.บ.10
11 6103103339 นางสาวพาณิภัค ทรัพย์อุดมศักดิ์ วท.บ.10
12 6103103342 นางสาวพีชานิการ์ นวเฉลิม วท.บ.10
13 6103103343 นางสาวพุทรา สังข์ทอง วท.บ.10
14 6103103345 นายภควัต กองเพิ่มพูล วท.บ.10
15 6103103347 นางสาวมัลลิกา แซ่เฮ้อ วท.บ.10
16 6103103348 นางสาวมินตรา อินตาคง วท.บ.10
17 6103103349 นายยุทธภูมิ ไชยชมภู วท.บ.10
18 6103103350 นางสาวยุภาภรณ์ ไชยกาศ วท.บ.10
19 6103103351 นางสาวยุภาวดี วงศ์กลม วท.บ.10
20 6103103354 นางสาววัสสิกา หมื่นอุดม วท.บ.10
21 6103103357 นายศุภกร วงค์เขื่อน วท.บ.10
22 6103103358 นายศุภเกียรติ ค้ำจุน วท.บ.10
23 6103103359 นางสาวสิรินารถ คุณยศยิ่ง วท.บ.10
24 6103103361 นางสาวสุชาวดี ทะเหมย วท.บ.10
25 6103103362 นายสุธิมนต์ ปิยะชาน วท.บ.10
26 6103103365 นางสาวสุวิภา ชูฟอง วท.บ.10
27 6103103368 นางสาวอรปรียา กันภัย วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47