เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาทอ320 : เคมีอาหาร
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
1 6103103301 นางสาวกชพร พวงทอง วท.บ.10
2 6103103306 นางสาวจรัสภรณ์ จันทร์จุ่น วท.บ.10
3 6103103307 นางสาวจิรนุช เชื้อเมืองพาน วท.บ.10
4 6103103308 นางสาวชนิสรา พงพิยาน วท.บ.10
5 6103103311 นางสาวชุติมณฑน์ พัฒนประสิทธิ์ชัย วท.บ.10
6 6103103313 นางสาวญาณิศา ควรสวัสดิ์ วท.บ.10
7 6103103322 นางสาวทัศสุดาพร ต้นคำ วท.บ.10
8 6103103326 นางสาวธนาพร สอนหล้าวงศ์ วท.บ.10
9 6103103327 นางสาวนันทภัทร เอี่ยมนอก วท.บ.10
10 6103103328 นางสาวนิภาดา โททอง วท.บ.10
11 6103103329 นางสาวนุชนารถ เครือสุวรรณวงษ์ วท.บ.10
12 6103103330 นางสาวปณิดา พวงนิลน้อย วท.บ.10
13 6103103335 นางสาวพนิดา บุญจันต๊ะ วท.บ.10
14 6103103338 นางสาวพัณณิตา ชมภูมิ่ง วท.บ.10
15 6103103341 นางสาวพิมพิดา โชครวย วท.บ.10
16 6103103344 นางสาวฟาตีฮะห์ โต๊ะแต วท.บ.10
17 6103103353 นางสาววัชราภรณ์ ชัยกันทา วท.บ.10
18 6103103356 นางสาววิลาวัลย์ โคตรบัว วท.บ.10
19 6103103363 นางสาวสุภนิดา สุวรรณกาศ วท.บ.10
20 6103103364 นางสาวสุภาสินี วรรณทัย วท.บ.10
21 6103103366 นางสาวอภิชญา โนวิชัย วท.บ.10
22 6103103367 นางสาวอมรพรรณ บุญยะวัตร วท.บ.10
23 6103103369 นางสาวอารีวรรณ มาดหมาย วท.บ.10
24 6103103370 นางสาวอินทิรา ตราพระสำโรง วท.บ.10
25 6103103371 นางสาวอิสริยา อินธิมา วท.บ.10
26 6103103372 นางสาวเบญญาภา นามดำรัสศิริ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47