เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาสก351 : การพัฒนาชุมชนและสังคมเกษตร
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101125301 นายกิตติพงศ์ นอกไธสง วท.บ.10
2 6101125303 นางสาวเกศชฎาภรณ์ สุลัยยะ วท.บ.10
3 6101125306 นายชนาธิป ณัฏฐากร วท.บ.10
4 6101125307 นางสาวช่อนภา ใจจะนะ วท.บ.10
5 6101125308 นายชาณิศ โพนสาลี วท.บ.10
6 6101125309 นายชายชล ธูปแพ วท.บ.10
7 6101125312 นางสาวณัฏฐกมล ชุ่มแจ่ม วท.บ.10
8 6101125313 นายณัฐดนัย ชินนาวงษ์ วท.บ.10
9 6101125315 นายณัฐพล วงค์มะโน วท.บ.10
10 6101125317 นายทรงศักดิ์ อะโนมา วท.บ.10
11 6101125322 นายปรมัตถ์ กรรณิการ์ วท.บ.10
12 6101125324 นางสาวภรัณยา น้ำเต้าทอง วท.บ.10
13 6101125325 นางสาวภัครจีรา ยอดป้องเทศ วท.บ.10
14 6101125328 นางสาวมโนชา นวพรสีวลี วท.บ.10
15 6101125330 นายมิกชน บุญยืน วท.บ.10
16 6101125333 นายวรวิช อ๊อดทรัพย์ วท.บ.10
17 6101125338 นางสาวสรัญญา พุทธสอน วท.บ.10
18 6101125339 นางสาวสโรชา แสงบุญ วท.บ.10
19 6101125343 นางสาวสุวนันท์ สมสุพรรณ์ วท.บ.10
20 6101125344 นางสาวโสริญา ทองเนตร วท.บ.10
21 6101125347 นางสาวอริสา แสนมี วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47