เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาจป415 : เครื่องมือประมงกับการจัดการประมงอย่างยั่งยืน
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101101042 นายรัชชานนท์ ธรรมยืน วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
2 6104102304 นายคณวัฒน์ สีดาธรรม 10
3 6104102327 นางสาวศศิวรรณ แก้วนิล 10
4 6104102333 นายเสฏฐวุฒิ พันพลอย 10
5 6104106303 นายกิตตินันท์ เกียรติศิริโรจน์ วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
6 6006104345 นายเดชาพล กลั่นแก้ว บธ.บ.10
7 6106101306 นายกฤติพงษ์ บุญปั๋น บธ.บ.10
8 6106101340 นางสาวณัฐริกา ปาลี บธ.บ.10
9 6106101349 นายไตรภูมิ ศิลปสมศักดิ์ บธ.บ.10
10 6106101367 นายเธียรชัย ปวงคำตั๋น บธ.บ.10
11 6106101368 นางสาวนริศรา ใจกันทะ บธ.บ.10
12 6106101376 นายบารมี โพธิ บธ.บ.10
13 6106101392 นางสาวปิยฉัตร นะติ๊บ บธ.บ.10
14 6106101401 นางสาวพรนิภา บัวชุม บธ.บ.10
15 6106101404 นางสาวพัชณิดา จันทร์แก้ว บธ.บ.10
16 6106101408 นางสาวพัทธ์ธีรา บุญบาง บธ.บ.10
17 6106101409 นางสาวพันนิตา พันแก้ว บธ.บ.10
18 6106101410 นางสาวพิชญ์สินี ศรีใส บธ.บ.10
19 6106101413 นางสาวพิมพ์ลฎา ศิริพิมุกต์ บธ.บ.10
20 6106101415 นางสาวพิรัญญา อินต๊ะวิชัย บธ.บ.10
21 6106101432 นางสาววนิดา กล่อมดี บธ.บ.10
22 6106104348 นางสาวณิชนันทน์ อายุยืน บธ.บ.10
23 6106104411 นางสาววิทาดา คุ้มตระกูล บธ.บ.10
24 6106104422 นางสาวศุภานัน เลิศหล้า บธ.บ.10
25 6106104424 นางสาวสายสัมพันธ์ จันทวลี บธ.บ.10
26 6106104425 นางสาวสาวิตรี โจมหาร บธ.บ.10
27 6106104426 นางสาวสิริยากร กิ่งแก้ว บธ.บ.10
28 6106104427 นางสาวสิริรัตน์ ปินตาติ๊บ บธ.บ.10
29 6106104428 นางสาวสุชาดา ครุฑเครือ บธ.บ.10
30 6106104433 นางสาวอทิตยา วรวิภู บธ.บ.10
31 6106104437 นางสาวอภิญญา เพ็ชราวรรณ์ บธ.บ.10
32 6106104438 นางสาวอมลวรรณ ปานมาศ บธ.บ.10
33 6106104440 นางสาวอรณิชา จุลคำ บธ.บ.10
34 6106104441 นางสาวอัจฉรา กอฝั้น บธ.บ.10
35 6106104444 นางสาวอารียา พวงรักษ์ บธ.บ.10
36 6106104446 นางสาวไอรดา อินปินตา บธ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
37 6112106304 นายกษิดิศ ศรีฟ้า วท.บ.10
38 6112106308 นางสาวจักรกรียา มาธุระ วท.บ.10
39 6112106310 นายจิรศักดิ์ ยิ้มพิมพ์ใจ วท.บ.10
40 6112106313 นายณภัทร สุขเจริญ วท.บ.10
41 6112106314 นายณภัทร อยู่สุข วท.บ.10
42 6112106321 นายธนพัฒน์ พรมไชย วท.บ.10
43 6112106322 นายธนภัทร แถบทอง วท.บ.10
44 6112106324 นางสาวธิติมา บุพโต วท.บ.10
45 6112106325 นายธิติวุฒิ ศรีวิมาลา วท.บ.10
46 6112106329 นายนฤเบศร์ มณีรัตน์ วท.บ.10
47 6112106336 นายปรมัตถ์ ใจศิริ วท.บ.10
48 6112106337 นางสาวปรางทิพย์ สมบูรณ์ วท.บ.10
49 6112106340 นางสาวปิยธิดา ทิพย์โพธิ์ วท.บ.10
50 6112106354 นางสาวรัฐนันท์ คล้ายโพธิ์ทอง วท.บ.10
51 6112106356 นางสาววรัญญา จันทร์คำ วท.บ.10
52 6112106357 นางสาววริศรา ชนะสิงห์ วท.บ.10
53 6112106358 นางสาววิลาวัณย์ ฟักเเก้ว วท.บ.10
54 6112106362 นายศักดิ์ดา จ่าลุย วท.บ.10
55 6112106370 นางสาวสุธีรา กิ่งเพชรรัตน์ วท.บ.10
56 6112106371 นางสาวสุภัชชา ปัญญา วท.บ.10
57 6112106372 นางสาวหทัยรัตน์ พลพลังศรี วท.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
58 6122103004 นางสาวจันทร์จิรา จันทร์เตมี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
59 6222101425 นายสรายุทธ โพธิ์ทรัพย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
60 6222102001 นายเขมวัฒน์ ต๊ะดี วท.บ.10
61 6222102003 นางสาวจันทกานต์ ชิดปราง วท.บ.10
62 6222102009 นายธนพร ตรีเพ็ชร วท.บ.10
63 6222102011 นายธีรภาพ ทิมกลับ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
64 6222102012 นางสาวนริศรา ศรีคำแหง วท.บ.10
65 6222102021 นางสาวสาวินี ขมขุนทด วท.บ.10
66 6222102023 นางสาวสุชานาถ รุ่งศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
67 6222102024 นางสาวแสงจันทร์ กอบกุลปิยการ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47