เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชป231 : การดำน้ำเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเล
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1 6010101420 นายอภิลักษณ์ ชนประชา วท.บ10
2 6110101301 นายกณภพ สมทรง วท.บ10
3 6110101303 นางสาวกัญญาพัชร เข็มเพชร วท.บ10
4 6110101309 นายจินดาวุธ ขันลา วท.บ10
5 6110101316 นายชิติพัทธ์ ธรรมโชติ วท.บ10
6 6110101318 นางสาวฐิติยา อานุ วท.บ10
7 6110101320 นายณัฐกานต์ ปันเต็ม วท.บ10
8 6110101321 นางสาวณัฐกุล มีแท้ วท.บ10
9 6110101326 นางสาวธนชภรณ์ ทิพย์โอสถ วท.บ10
10 6110101328 นางสาวธนพร วงษ์ศิลา วท.บ10
11 6110101329 นางสาวธนวรรณ ลิ้มประเสริฐ วท.บ10
12 6110101330 นายธนะวัฒน์ เจริญภักดี วท.บ10
13 6110101331 นายธนากร สุธรรม วท.บ10
14 6110101334 นายธวัชชัย เเก้วกันยา วท.บ10
15 6110101339 นายธีรศักดิ์ แก้วยองผาง วท.บ10
16 6110101340 นายนราธิป โพธิ์พะเนา วท.บ10
17 6110101349 นายพงษ์สิริ จันทร์เสาร์ วท.บ10
18 6110101352 นางสาวพัชรวลัย เมฆโปธิ วท.บ10
19 6110101354 นางสาวพีรยา ขำสกล วท.บ10
20 6110101356 นายพีรัช สิงห์เกษมศักดิ์ วท.บ10
21 6110101358 นางสาวเพียงฤทัย อินทวิสัย วท.บ10
22 6110101368 นางสาววรณัฏฐา จ๋ายเจริญ วท.บ10
23 6110101371 นายวัฒนกร ปัญญาเฟือน วท.บ10
24 6110101373 นางสาววิยดา หมื่นพิลมทอง วท.บ10
25 6110101376 นายวุฒิเกียรติ คำภิระ วท.บ10
26 6110101377 นายศกวรรธน์ คงชม วท.บ10
27 6110101378 นางสาวศิรินภา จอมภา วท.บ10
28 6110101383 นางสาวสุขุมาลย์ สุภาพ วท.บ10
29 6110101384 นางสาวสุชารวี ดอกคำแดง วท.บ10
30 6110101387 นางสาวสุวรรณา วิเศษแก้ว วท.บ10
31 6110101388 นายหาญณรงค์ ขัดมัน วท.บ10
32 6110101391 นางสาวอัญชลีพร เพ็งตา วท.บ10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47