เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพล441 : สถิติเบื้องต้นและระเบียบวิธีวิจัยทางการประมง
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1 6110101301 นายกณภพ สมทรง วท.บ10
2 6110101302 นายกมลภพ โพธิ์ทอง วท.บ10
3 6110101303 นางสาวกัญญาพัชร เข็มเพชร วท.บ10
4 6110101305 นางสาวกุลธิดา แก้วสูงเนิน วท.บ10
5 6110101308 นายจักรพันธ์ บุญพิทักษ์ วท.บ10
6 6110101309 นายจินดาวุธ ขันลา วท.บ10
7 6110101310 นางสาวจิรัญชญา ปฤษณา วท.บ10
8 6110101311 นางสาวจิราวรรณ แก่นไธสง วท.บ10
9 6110101313 นายชยรัตน์ ชลุยรัตน์ วท.บ10
10 6110101314 นางสาวชลิตา สุขสว่าง วท.บ10
11 6110101315 นางสาวชารีรัตน์ กันทะวัง วท.บ10
12 6110101316 นายชิติพัทธ์ ธรรมโชติ วท.บ10
13 6110101317 นางสาวชุติมา ใจแสน วท.บ10
14 6110101320 นายณัฐกานต์ ปันเต็ม วท.บ10
15 6110101322 นายณัฐพงศ์ คงเพ็ชรศักดิ์ วท.บ10
16 6110101323 นางสาวณิราวรรณ ชาวยอง วท.บ10
17 6110101326 นางสาวธนชภรณ์ ทิพย์โอสถ วท.บ10
18 6110101328 นางสาวธนพร วงษ์ศิลา วท.บ10
19 6110101332 นายธนาวุฒิ หมูคำ วท.บ10
20 6110101335 นางสาวธัญชนก แววคล้ายหงษ์ วท.บ10
21 6110101342 นายบทวชง มากล้น วท.บ10
22 6110101343 นางสาวบัวชมพู นะราพงษ์ วท.บ10
23 6110101344 นางสาวปริยานุช ตั้นสุย วท.บ10
24 6110101345 นางสาวเปมิกา ทองพ่วง วท.บ10
25 6110101346 นางสาวเปรมกัลยา ยุทธิวัจน์ วท.บ10
26 6110101347 นายพงศธร เหมรา วท.บ10
27 6110101348 นายพงศภัค ธรรมศร วท.บ10
28 6110101350 นางสาวพรทิพย์ นุชนารถ วท.บ10
29 6110101351 นางสาวพลอย แสนเหลี่ยว วท.บ10
30 6110101356 นายพีรัช สิงห์เกษมศักดิ์ วท.บ10
31 6110101360 นายภานุพงศ์ สาริโน วท.บ10
32 6110101362 นายภูริทัศน์ พอใจ วท.บ10
33 6110101364 นางสาวเมลิกา ปาโหด วท.บ10
34 6110101366 นายลัทธพล ปินธง วท.บ10
35 6110101370 นายวราวุธ ยศเรือนคำ วท.บ10
36 6110101371 นายวัฒนกร ปัญญาเฟือน วท.บ10
37 6110101374 นายวีรพล พงศ์พชร วท.บ10
38 6110101378 นางสาวศิรินภา จอมภา วท.บ10
39 6110101379 นายศุภวิชญ์ สุทธพันธุ์ วท.บ10
40 6110101382 นายสัญหนัส เชียงทอง วท.บ10
41 6110101393 นางสาวอุดมลักษณ์ มาตัน วท.บ10
42 6110101394 นายพีรวิชญ์ ศรีวัตถา วท.บ10
43 6110101395 นางสาวณัฏฐณิชา คล้ายทอง วท.บ10
44 6110101396 นายธนพัต ภูมิคง วท.บ10
45 6110101397 นางสาวแสงแก้ว หงษ์คำ วท.บ10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47