เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101113333 นางสาวสุดารัตน์ ครอบแก้ว วท.บ.10
2 6101113334 นางสาวสุทธารัตน์ แสงศร วท.บ.10
3 6101113338 นางสาวอมรรัตน์ สามแสน วท.บ.10
4 6201102311 นายกิตติกร วิชัย วท.บ.10
5 6201102328 นายจีรศักดิ์ วิทยา วท.บ.10
6 6201102349 นางสาวดวงกมล ต้นจำปี วท.บ.10
7 6201102351 นายไตรภพ ฉิมโห้ วท.บ.10
8 6201102352 นางสาวทัศน เผือกผ่อง วท.บ.10
9 6201102432 นางสาววิภาวี เพ็งแพ วท.บ.10
10 6201102435 นางสาวศศิประภา ยิ้มดี วท.บ.10
11 6201102440 นางสาวศิริวิภา ทองรัตน์ วท.บ.10
12 6201102442 นายศุภกิตต์ อุ่นเรือน วท.บ.10
13 6201102444 นายสมชาย มอกทุ้ง วท.บ.10
14 6201102485 นางสาวธีมาพร มาลาล้ำ วท.บ.10
15 6201105303 นางสาวจารุวรรณ ยังใสไพร วท.บ.10
16 6201105306 นางสาวชลธิชา ตุมอญ วท.บ.10
17 6201105320 นางสาวเปรมวดี จิระทิวากุล วท.บ.10
18 6201126305 นางสาวชฎาพร สุขใจ 10
19 6201126306 นางสาวฐิติมา เขื่อนแก้ว 10
20 6201126308 นายทนุธรรม ปิฏฐปาตี 10
21 6201126310 นางสาวบุปผา นุ้ยย่อง 10
22 6201126311 นางสาวพัชราภรณ์ อ่วมเกิด 10
23 6201126312 นางสาวพิมพกานต์ ตองใจ 10
24 6201126313 นางสาวภวรัญชน์ วชิรเศวตกุล 10
25 6201126317 นางสาววิมลสิริ ดวงแก้ว 10
26 6201126318 นายวิศรุต บุญเสม 10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
27 6103102316 นางสาวนิภาธร วิลัยลักษณ์ วศ.บ.10
28 6103102317 นางสาวนิศานาถ โปทากาศ วศ.บ.10
29 6103102318 นางสาวบัณฑิตา ใจปินตา วศ.บ.10
30 6103102323 นายพงศธร แก้วกา วศ.บ.10
31 6103102333 นางสาวมาลินี แสงมณี วศ.บ.10
32 6103102336 นางสาวลลิตา กันทะวงค์ วศ.บ.10
33 6103102337 นายวรุตม์ ไชยวรรณ์ วศ.บ.10
34 6103102339 นางสาววันวิสา เหล่าสมาธิกุล วศ.บ.10
35 6103102341 นางสาวศรัณย์ธร ใจแก้ว วศ.บ.10
36 6103102343 นางสาวสิญาดา วาทีกานท์ วศ.บ.10
37 6103102348 นางสาวอัณศยา หออัมพวันวงศ์ วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
38 6004101310 นายกิติกร ดอนดินอาจ วท.บ.10
39 6004101354 นางสาวปริศนา ขอบเมืองฮาม วท.บ.10
40 6004103316 นางสาวแทนฤทัย วิยะนัตย์ วท.บ.10
41 6004103331 นางสาวรชา คำตรง วท.บ.10
42 6004103342 นางสาวสุธาสินี คีรีแก้ว วท.บ.10
43 6004108304 นางสาวกัลยา เล็กมนต์ วท.บ.10
44 6004108315 นางสาวฤทัย สิริวงศกร วท.บ.10
45 6104101322 นายณัฐชนน บุญเพ็ง วท.บ.10
46 6104101358 นายพฤติพงศ์ มุสิกอง วท.บ.10
47 6104101386 นายสมยศ มุกดาสวรรค์ วท.บ.10
48 6104103304 นางสาวกฤตกา โสหา วท.บ.10
49 6104103310 นางสาวชลลดา สุภาธง วท.บ.10
50 6104103322 นางสาวพิชชาวัส เชื้อบุญจันทร์ วท.บ.10
51 6104103327 นางสาวรุจิเรศ มุธิตา วท.บ.10
52 6104103335 นางสาวสิรินาถ กฤสชนกนาถ วท.บ.10
53 6104103337 นางสาวสุภัทรา แสนสุรินทร์ วท.บ.10
54 6204103301 นางสาวกมลพร ประเสริฐพรสุทธิ์ วท.บ.10
55 6204103302 นางสาวกวินธิดา นาสินสอน วท.บ.10
56 6204103304 นายประยุกต์ เขตประกร วท.บ.10
57 6204103306 นางสาวพิราพร ผดุงชาติ วท.บ.10
58 6204103308 นางสาวภัทราภรณ์ เชื้อลิ้นฟ้า วท.บ.10
59 6204103309 นางสาวมานิตา วงค์ปะละ วท.บ.10
60 6204103315 นางสาวสุกัญญา นามแก้ว วท.บ.10
61 6204106303 นายเจษฎา วันดี วท.บ.10
62 6204106319 นายภูวฤทธิ์ ธรรมเดช วท.บ.10
63 6204106323 นายศรายุทธ์ ราชฤทธิ์ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
64 6105101318 นางสาวโชติกา อินทรสิทธิ์ ร.บ.10
65 6105101351 นางสาวปัจจัยยา อินปั๋น ร.บ.10
66 6105101367 นางสาวภัทรภร ปัญญาทอง ร.บ.10
67 6105101374 นางสาวรวิชา คำแปง ร.บ.10
68 6105101381 นายวรากรณ์ ต๊ะปัญญา ร.บ.10
69 6105101383 นายวัชรพงษ์ ฝั้นวงศ์ ร.บ.10
70 6205105304 นายกิตติพิชญ์ ฟุงละ รป.บ.10
71 6205105315 นายชนัจนันท์ สุใจ รป.บ.10
72 6205105319 นายชาคร อุปละ รป.บ.10
73 6205105327 นายณัฐวุฒิ ต๊ะศักดิ์ รป.บ.10
74 6205105332 นายธนานนท์ เพ็ชชาย รป.บ.10
75 6205105333 นายธนายุทธ หล้าลัว รป.บ.10
76 6205105334 นายธรรมรัตน์ ราชมณเฑียร รป.บ.10
77 6205105341 นายนราวุฒิ อินแก รป.บ.10
78 6205105343 นายนฤเบศร์ ประดง รป.บ.10
79 6205105346 นายบัณฑิต ต๊ะแลง รป.บ.10
80 6205105351 นายปุณณภพ นวนหมวก รป.บ.10
81 6205105355 นายภานุพงษ์ สมภักดี รป.บ.10
82 6205105374 นายสิทธิชัย โพดกาลง รป.บ.10
83 6205105396 นางสาวนริศรา การเพียร รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
84 6106101331 นางสาวฐิติณัฏฐ์ อานุ บธ.บ.10
85 6106101332 นายฐิติวัฒน์ สุขสวัสดิ์ บธ.บ.10
86 6106101361 นางสาวธิดา นามมนตรี บธ.บ.10
87 6106101369 นายนวพล เตชะสกุล บธ.บ.10
88 6106101385 นางสาวปรียานุช แซ่ซี่ บธ.บ.10
89 6106101399 นางสาวพรทิพย์ มะตัง บธ.บ.10
90 6106101451 นางสาวสุกันยา มูลเมือง บธ.บ.10
91 6106101456 นางสาวแหม่ม สุทธสา บธ.บ.10
92 6106101464 นางสาวอรนลิน บุญมาก บธ.บ.10
93 6106101466 นายออมทรัพย์ ตูมหอม บธ.บ.10
94 6106101467 นายอัษฎาวุฒิ นามสูง บธ.บ.10
95 6106102306 นางสาวกมลวรรณ พึ่งบุญ บธ.บ.10
96 6106102310 นางสาวกันธิมา ศรีวะรา บธ.บ.10
97 6106102319 นางสาวจตุรพร ไชยณรงค์ บธ.บ.10
98 6106102320 นางสาวจันทร์จิรา อุดทาสุข บธ.บ.10
99 6106102322 นายจิรวัตร เลาย่าง บธ.บ.10
100 6106102324 นางสาวจีรภัทร์ ขัดพูล บธ.บ.10
101 6106102333 นายฐิติกร ล้ำเลิศสุข บธ.บ.10
102 6106102337 นายณัฐธีร์ วัฒนจรสโรจน์ บธ.บ.10
103 6106102338 นายณัฐพงษ์ สินสวัสดิ์ บธ.บ.10
104 6106102350 นางสาวธนพร สุชฎา บธ.บ.10
105 6106102352 นางสาวธนภรณ์ กันธิมา บธ.บ.10
106 6106102358 นายธีรภัทร พรมกร บธ.บ.10
107 6106102371 นางสาวปั้นหยา ผาสุวรรณ์ บธ.บ.10
108 6106102376 นางสาวพรรณิภา ทองหล่อ บธ.บ.10
109 6106102377 นางสาวพิชญธิดา สืบพันธ์โพธิ์ บธ.บ.10
110 6106102381 นายพีรวัส กิติสาย บธ.บ.10
111 6106102383 นางสาวเพียงเดือน ยืนยงคีรีมาศ บธ.บ.10
112 6106102391 นายภูมิ บุญมาชัย บธ.บ.10
113 6106102404 นางสาวลดาวัลย์ ชนะพันธ์ บธ.บ.10
114 6106102408 นายวงศธร สีเมืองแก้ว บธ.บ.10
115 6106102411 นางสาววันวิสา อำต๋า บธ.บ.10
116 6106102431 นายสิทธินันท์ จันต๊ะคาด บธ.บ.10
117 6106102432 นายสิปปกร กันทา บธ.บ.10
118 6106102433 นายสิรภพ ผ่องประภา บธ.บ.10
119 6106102437 นางสาวสุชารัตน์ วงศ์โชติบริรักษ์ บธ.บ.10
120 6106102438 นายสุทธิพงษ์ กันทะแก้ว บธ.บ.10
121 6106102452 นางสาวอัญญาเรศ แก้วคำอ้าย บธ.บ.10
122 6106104302 นางสาวกนกพร สุริพันธ์ บธ.บ.10
123 6106104303 นางสาวกรณิศ ไชยเมืองชื่น บธ.บ.10
124 6106104307 นางสาวกัลยรัตน์ ติ๊บน้อย บธ.บ.10
125 6106104311 นางสาวเก็จมณี คำลือ บธ.บ.10
126 6106104313 นางสาวขวัญเรือน มณีรัตน์ บธ.บ.10
127 6106104314 นางสาวจันทร์ทิรา มุ่งรังสี บธ.บ.10
128 6106104316 นางสาวจินตนา ปาระมี บธ.บ.10
129 6106104331 นางสาวชลนิภา สารทอง บธ.บ.10
130 6106104357 นางสาวธนภรณ์ จันทร์เขียว บธ.บ.10
131 6106104360 นายธรรมรัตน์ เเซ่ตัน บธ.บ.10
132 6106104378 นางสาวปวรรณรัตน์ บุตรลพ บธ.บ.10
133 6106104393 นางสาวภาณุมาศ ขุนหาญ บธ.บ.10
134 6106104396 นางสาวมธุรส หาชิต บธ.บ.10
135 6106104399 นางสาวเยาวพา แพงพงา บธ.บ.10
136 6106104408 นางสาววรัญญา หมอป่า บธ.บ.10
137 6206102302 นางสาวกนกวรรณ ขันสุรินทร์ บธ.บ.10
138 6206102303 นางสาวกรรณิการ์ ญาณะวงษา บธ.บ.10
139 6206102304 นางสาวกรวีร์ วงค์หาญ บธ.บ.10
140 6206102305 นางสาวกัญจน์ชญา แซ่ลี บธ.บ.10
141 6206102307 นางสาวกัญญาภัค จันทร์ศิริ บธ.บ.10
142 6206102313 นางสาวกาญจนา ลุงบิ บธ.บ.10
143 6206102322 นางสาวจำนัญจา อร่ามคีรีพนา บธ.บ.10
144 6206102330 นางสาวชนัญธิดา วงค์อ่วน บธ.บ.10
145 6206102349 นางสาวธิดารัตน์ สุพรรณ์ บธ.บ.10
146 6206102357 นายปฏิพล บัวลาแก้ว บธ.บ.10
147 6206102369 นางสาวพิจักขณา บรรจง บธ.บ.10
148 6206102381 นางสาวมณีสรา ปลูกปัญญากุล บธ.บ.10
149 6206102382 นางสาวมัณฑนา เนื่องพุกก์ บธ.บ.10
150 6206102383 นางสาวยุพา แสงทอง บธ.บ.10
151 6206102387 นางสาววรกานต์ กันยะ บธ.บ.10
152 6206102389 นางสาววัชราภรณ์ ใจกันทะ บธ.บ.10
153 6206102390 นางสาววัชราภรณ์ ยิ่งตระกูล บธ.บ.10
154 6206102392 นายวิทวัส นครังสุ บธ.บ.10
155 6206102405 นางสาวสิรินภัส พันธ์ชน บธ.บ.10
156 6206102418 นายอภิวรรธน์ คำฟู บธ.บ.10
157 6206102431 นายณัฎฐวัฒน์ จบถิ่น บธ.บ.10
158 6206102451 นางสาวนรีกานต์ ศรีออน บธ.บ.10
159 6206103302 นางสาวกนกศิลป์ อุบล บช.บ.10
160 6206103303 นางสาวกมลวรรณ ดาวประกายสี บช.บ.10
161 6206103304 นางสาวกมลวรรณ โพ๊ะสูงเนิน บช.บ.10
162 6206103305 นางสาวกรกนก กุลโน บช.บ.10
163 6206103306 นางสาวกรีชฎา พุกจินดา บช.บ.10
164 6206103307 นางสาวกวิดา พัฒน์ภานนท์ บช.บ.10
165 6206103308 นายกอบศักดิ์ ศรีโสภา บช.บ.10
166 6206103309 นางสาวกัญญารัตน์ มะโนรา บช.บ.10
167 6206103310 นางสาวกานต์รวี มหาวงศนันท์ บช.บ.10
168 6206103313 นางสาวเกวลิน เผือกผุด บช.บ.10
169 6206103317 นางสาวจิตราภรณ์ ภิระบรรณ์ บช.บ.10
170 6206103319 นางสาวจุฬารัตน์ อนุวรรณ์ บช.บ.10
171 6206103320 นางสาวชมพูนุช วัสธูป บช.บ.10
172 6206103321 นายชโยดม กิจธัญญะสัมพันธ์ บช.บ.10
173 6206103323 นายณัชพล เสาร์จันทร์ บช.บ.10
174 6206103328 นายณัฐนันท์ ศรีคำวัง บช.บ.10
175 6206103330 นายณัฐยศ ยอดเลา บช.บ.10
176 6206103332 นางสาวณิชาภัทร อ่อนกูล บช.บ.10
177 6206103333 นางสาวดวงกมล คนคล่อง บช.บ.10
178 6206103334 นายตันติกร แสนพาน บช.บ.10
179 6206103335 นางสาวทรายแดง ไม่มีชื่อสกุล บช.บ.10
180 6206103336 นายธนชาติ ชัยฤทธิ์ บช.บ.10
181 6206103337 นางสาวธัญชนก พลับใหญ่ บช.บ.10
182 6206103343 นางสาวธิดารัตน์ ชัยมงคล บช.บ.10
183 6206103345 นายธีรภัทร อภินันทนกูล บช.บ.10
184 6206103346 นางสาวนพรดา อาจิณพัฒน์ บช.บ.10
185 6206103349 นางสาวนฤพร ไฝเครือ บช.บ.10
186 6206103351 นางสาวนันทิชา ใจอินตา บช.บ.10
187 6206103353 นางสาวนารา ไม้รัง บช.บ.10
188 6206103356 นางสาวบุศราภรณ์ วงศ์หล้า บช.บ.10
189 6206103357 นางสาวบุษกร ปาสำลี บช.บ.10
190 6206103362 นางสาวป่านเงิน จารุจินดา บช.บ.10
191 6206103363 นางสาวปารียา ผูกรัก บช.บ.10
192 6206103364 นางสาวเปรมกมล กอสัมพันธ์ บช.บ.10
193 6206103368 นางสาวพันพัสสา บุญรัตน์ บช.บ.10
194 6206103375 นางสาวรัตนพร ไพรสมพงษ์ บช.บ.10
195 6206103382 นางสาววริศรา ยอดสมใจ บช.บ.10
196 6206103383 นางสาววริศรา วรรณหลวง บช.บ.10
197 6206103387 นางสาววิรัญญา เขื่อนแดง บช.บ.10
198 6206103389 นางสาวศตพร ไชยยศ บช.บ.10
199 6206103390 นางสาวศรารัตน์ เด่นพนาสัณฑ์ บช.บ.10
200 6206103391 นายศราวุธ ธิลังการ์ บช.บ.10
201 6206103392 นางสาวศศิพร หลานปั๋น บช.บ.10
202 6206103394 นางสาวศศิวิมล ไชยวงค์ บช.บ.10
203 6206103395 นางสาวศิริพร ครองมี บช.บ.10
204 6206103396 นางสาวศิริพร ทองวิเศษ บช.บ.10
205 6206103397 นางสาวศิริรัตน์ ลังกาเปี้ย บช.บ.10
206 6206103398 นางสาวศิริลักษณ์ สุทธิประภา บช.บ.10
207 6206103399 นายศิริวัฒนา ถาวร บช.บ.10
208 6206103400 นายศิวกร เดชคุณมาก บช.บ.10
209 6206103401 นางสาวศุภิสรา การกิ่งไพร บช.บ.10
210 6206103409 นางสาวสุพิชชา บุญสอน บช.บ.10
211 6206103412 นางสาวหยาดเพชร ญาสิทธิ์ บช.บ.10
212 6206103415 นางสาวอัญชนา ศรีพรรณ์ บช.บ.10
213 6206104334 นางสาววิลาสินี หอระดี บธ.บ.10
214 6206104335 นางสาวศศิกานต์ จันทร์สุข บธ.บ.10
215 6206104336 นางสาวศุภิสรา สุริยะ บธ.บ.10
216 6206104337 นางสาวสิริทิพย์ อาษาสุข บธ.บ.10
217 6206104344 นางสาวอาภาภรณ์ เสมอใจ บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
218 6109101049 นางสาวปิยะฉัตร หทัยวิพุธพงศ์ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
219 6109101302 นางสาวกรรณิการ์ วงค์ชารี ศศ.บ.10
220 6109101303 นางสาวกษิรา สินมณฑากิจ ศศ.บ.10
221 6109101304 นางสาวกัญญาณัฐ ศิริกุลพันธ์ ศศ.บ.10
222 6109101305 นายกันต์ณภัทร วิภัคจิรานนท์ ศศ.บ.10
223 6109101306 นางสาวกัลย์สุดา เมืองมูล ศศ.บ.10
224 6109101310 นางสาวจิรนันท์ อินหว่าง ศศ.บ.10
225 6109101312 นายจิรัฐโชติ อินทะราชา ศศ.บ.10
226 6109101314 นางสาวจุฑามาศ แดนอินทร์ ศศ.บ.10
227 6109101315 นางสาวชนกชนท์ ไชยชมภู ศศ.บ.10
228 6109101316 นายชนาธิป ก่ำจีน ศศ.บ.10
229 6109101317 นางสาวชนิกานต์ บัวเกิด ศศ.บ.10
230 6109101318 นางสาวชลดา รื่นพิทักษ์ ศศ.บ.10
231 6109101324 นางสาวณัฐมนท์ เชาวนา ศศ.บ.10
232 6109101326 นายทักษิณ บุญก้อน ศศ.บ.10
233 6109101331 นางสาวธิดาพร ดอกระกำ ศศ.บ.10
234 6109101332 นางสาวธิวาภรณ์ แสงทอง ศศ.บ.10
235 6109101333 นายธีรพัฒน์ จ๊ะมั่ง ศศ.บ.10
236 6109101335 นางสาวนริศรา คงเพ็ชรศักดิ์ ศศ.บ.10
237 6109101336 นางสาวนลินธร จันทร์ฟู ศศ.บ.10
238 6109101338 นางสาวนัฐริการ์ บุญเรือง ศศ.บ.10
239 6109101339 นางสาวนีรภา ศรียายอง ศศ.บ.10
240 6109101340 นางสาวนุสบา มะหะหมัด ศศ.บ.10
241 6109101341 นางสาวปนัดดา นาที ศศ.บ.10
242 6109101342 นายปพนธีร์ สิทธิคณากูล ศศ.บ.10
243 6109101343 นางสาวประกายดาว เลศักดิ์ ศศ.บ.10
244 6109101344 นายปริญญา คีรีกิ้น ศศ.บ.10
245 6109101345 นางสาวปองศธร ปิ่นแก้ว ศศ.บ.10
246 6109101347 นางสาวพรวิมล ลุงสม ศศ.บ.10
247 6109101349 นางสาวพัชราภรณ์ อรุณเกษร ศศ.บ.10
248 6109101350 นางสาวพิมพ์ชนก บวรรัตน์กรกุล ศศ.บ.10
249 6109101351 นางสาวไพรัลยา ใจคำ ศศ.บ.10
250 6109101352 นายภวินท์ นุชนาฎ ศศ.บ.10
251 6109101353 นางสาวภัทรวดี แมลงทับ ศศ.บ.10
252 6109101356 นางสาวมณฑิการ์ ก๋าแก้ว ศศ.บ.10
253 6109101357 นางสาวมาตารี เเสนทวี ศศ.บ.10
254 6109101358 นายเมธาสิทธิ์ อนุพันธุ์ ศศ.บ.10
255 6109101359 นางสาวรัฐการ บัญชาโต ศศ.บ.10
256 6109101360 นางสาวรัตนภรณ์ อัศวไพศาลกุล ศศ.บ.10
257 6109101362 นางสาวเรณุการ์ กองตู้ย ศศ.บ.10
258 6109101366 นางสาววาริน ชมเจริญ ศศ.บ.10
259 6109101372 นางสาวศุภานัน ทีมี ศศ.บ.10
260 6109101376 นายสหัสวรรษ จันตาราม ศศ.บ.10
261 6109101388 นางสาวอรฤดี ทองนาคะ ศศ.บ.10
262 6109101389 นางสาวอรุโณทัย รัตนวรางค์กุล ศศ.บ.10
263 6109101394 นางสาวอุษณี ชื่นดวง ศศ.บ.10
264 6109101395 นายเอกภพ มาเครื่อง ศศ.บ.10
265 6109101396 นางสาวไอลดา หลีจ๊ะ ศศ.บ.10
266 6209101022 นางสาวนภัสกร อุพงค์ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
267 6209101029 นางสาวปิยดา เรืองวิลัย ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
268 6209101043 นายศิลวัต พรหมมา ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
269 6209101311 นายจิรพันธุ์ พูลวิริยะ ศศ.บ.10
270 6209101343 นางสาวเนตรชนก แสงจันทร์ ศศ.บ.10
271 6209101404 นางสาวโสภิตา สุริยาศักดิ์ ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
272 6110101305 นางสาวกุลธิดา แก้วสูงเนิน วท.บ10
273 6110101314 นางสาวชลิตา สุขสว่าง วท.บ10
274 6110101345 นางสาวเปมิกา ทองพ่วง วท.บ10
275 6110101350 นางสาวพรทิพย์ นุชนารถ วท.บ10
276 6110101364 นางสาวเมลิกา ปาโหด วท.บ10
277 6210101006 นางสาวจุฬาลักษณ์ คนตะขบ วท.บ.10
278 6210101019 นางสาวศิริโสภา เล็กตระกูล วท.บ.10
279 6210101024 นางสาวการัณยภาส พิวัฒน์โกศล วท.บ.10
280 6210101303 นายคชา วิไลลักษณ์ วท.บ10
281 6210101308 นางสาวณัชยา โสภารินทร์ วท.บ10
282 6210101309 นางสาวณัฐฌา ศรีละออง วท.บ10
283 6210101312 นายเดชปรีชา ก๋าซุ้ม วท.บ10
284 6210101317 นางสาวบัณฑิตา ชื่นพะแสง วท.บ10
285 6210101318 นายปรัชญา ดีรักษา วท.บ10
286 6210101320 นางสาวปรียา สาพา วท.บ10
287 6210101325 นางสาวพรรณิกา หมื่นนาค วท.บ10
288 6210101326 นายภัทรพล ดุมใหม่ วท.บ10
289 6210101330 นายรณกฤต ใจวงค์ วท.บ10
290 6210101332 นางสาวรินรดี มีคม วท.บ10
291 6210101334 นางสาวศิราณี วงศ์ราษฎร์ วท.บ10
292 6210101337 นางสาวสตางค์ พานแก้ว วท.บ10
293 6210101338 นางสาวสิราวรรณ ล้อมรื่น วท.บ10
294 6210101342 นายอภิชัย กิ่งแก้ว วท.บ10
295 6210102307 นายชนะศักดิ์ สมเครื่อง วท.บ.10
296 6210102314 นายปฏิพัทธ์ ตาวัง วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
297 6112102337 นางสาววลัญญา สมบุตร 10
298 6212102301 นางสาวกรรณภิรมย์ บริบูรณ์ 10
299 6212102303 นายกษิดิศ ชมชวน 10
300 6212102304 นางสาวจารุวรรณ เอี่ยมแจ่ม 10
301 6212102305 นางสาวจีราวรรณ ไหมดี 10
302 6212102306 นายเฉลิมชัย วงศ์เจริญ 10
303 6212102309 นายชัยธวัช สุดสม 10
304 6212102311 นายเด่นภูมิ มามาก 10
305 6212102313 นางสาวธนิดา เดชะบุญ 10
306 6212102314 นางสาวธัญญากานต์ อุปปชัย 10
307 6212102315 นางสาวนฤมล คำสะอาด 10
308 6212102316 นางสาวปรียาภรณ์ รากพุดซา 10
309 6212102317 นางสาวปาณิสรา เปลี่ยนไทย 10
310 6212102319 นางสาวพัชริสา โยธา 10
311 6212102320 นายพัสกร คุ้มเมฆ 10
312 6212102322 นางสาวพิริยา โกศล 10
313 6212102323 นายเพ็ชรแท้ อำไพร 10
314 6212102324 นางสาวเพิ่มพูน ต้นวรรณา 10
315 6212102325 นางสาวภูริชยา ดวงปัน 10
316 6212102326 นางสาววรรษมน กมลโพธิ์ทอง 10
317 6212102327 นางสาววราภรณ์ มานัน 10
318 6212102328 นางสาวศิรินภา ตูยทัง 10
319 6212102335 นางสาวอรกุล สมมา 10
320 6212102338 นายโชติวิทย์ คุ้มสว่าง 10
321 6212102342 นางสาวปณิตรา เนตรนิลพฤกษ์ 10
322 6212102343 นายพิสิษฐ์ สะมาสุข 10
323 6212102344 นางสาวรุ่งประภา ทาสุนย์ 10
 ศิลปศาสตร์
324 6114101310 นางสาวฐิติชญาณ์ แข็งแรง ศศ.บ.10
325 6114101318 นางสาวเจนจิรา วุฒิวงษ์ ศศ.บ.10
326 6114101326 นางสาวณัฐริกา ห้าวหาญ ศศ.บ.10
327 6114101369 นางสาวเมธาวรรณ อาภรณ์ ศศ.บ.10
328 6114101384 นางสาวศรัณณภัคร์ ระพิพันธุ์ ศศ.บ.10
329 6114101386 นางสาวศศิธร โพธิ์สกุลชัยโรจน์ ศศ.บ.10
330 6114101398 นางสาวสุภาดา ยี่นวล ศศ.บ.10
331 6114101400 นางสาวแสงจันทร์ บุญคำ ศศ.บ.10
332 6114101401 นางสาวเหมสุดา ดวงดาว ศศ.บ.10
333 6214101311 นางสาวกวินรัตน์ โชคอุทร ศศ.บ.10
334 6214101343 นางสาวปานชีวา ทองแก้ว ศศ.บ.10
335 6214102323 นางสาวโชติกา ภูพวก ศศ.บ.10
336 6214102325 นางสาวณัฐธิชา เสื้อมา ศศ.บ.10
337 6214102326 นางสาวณิชกานต์ เก้าสกุล ศศ.บ.10
338 6214102327 นางสาวณิชนันทน์ สุภกุล ศศ.บ.10
339 6214102328 นางสาวดวงพร มาสา ศศ.บ.10
340 6214102329 นางสาวเดือนฉาย ลุงโซ ศศ.บ.10
341 6214102333 นางสาวธนพร งามละมัย ศศ.บ.10
342 6214102352 นางสาวปิ่นปินัทธ์ เครือสนิท ศศ.บ.10
343 6214102354 นางสาวปิยะธิดา สันตะพันธ์ ศศ.บ.10
344 6214102388 นายสหศวรรษ นามวิเศษ ศศ.บ.10
345 6214102393 นางสาวสุทธภา สุวรรณกุล ศศ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
346 6115123364 นางสาวมะลิสา กิติตาล วศ.บ.10
347 6115123380 นางสาวศศิภา แก้วธิ วศ.บ.10
348 6215123302 นางสาวกษมา พรหมสุวรรณ วศ.บ.10
349 6215123304 นางสาวเกลียวทิพย์ นิยมญาติ วศ.บ.10
350 6215123306 นางสาวจิรภิญญา โนจิตร วศ.บ.10
351 6215123308 นายชยุตพงศ์ ธรรมชาติ วศ.บ.10
352 6215123310 นายฐาปกรณ์ อุดมเพ็ชร วศ.บ.10
353 6215123311 นายณัฏฐกิตติ์ โพธา วศ.บ.10
354 6215123312 นายณัฐพงษ์ โพธิศาสตร์ วศ.บ.10
355 6215123315 นางสาวดาราไร ธรรมวงศ์ วศ.บ.10
356 6215123317 นายธนกร เปอลอย วศ.บ.10
357 6215123318 นายธนากร นาคเครือมี วศ.บ.10
358 6215123319 นายธีร์ วงค์พุ่ม วศ.บ.10
359 6215123321 นายธีรภัทร์ สุโคมุต วศ.บ.10
360 6215123327 นายสุกฤษฏิ์พงษ์ งอนไปล่ วศ.บ.10
361 6215123330 นายพศวัต เรืองโฉม วศ.บ.10
362 6215123333 นายพีรพล กาเหว่า วศ.บ.10
363 6215123334 นายพุทธิพงษ์ บงบุตร วศ.บ.10
364 6215123342 นายวีรชัย เลาว้าง วศ.บ.10
365 6215123357 นายธนกร ดวงแก้ว วศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
366 6118102352 นายพศิน วงษ์ดีศรีโยธิน ศศ.บ.10
367 6118102355 นางสาวพิมพ์ลภัส นาคะเกศ ศศ.บ.10
368 6118102366 นางสาวศิริตา กาญจนามัย ศศ.บ.10
369 6118102368 นางสาวศิวพร ขุนวิเศษ ศศ.บ.10
370 6118102370 นายสรัล สุขแก้ว ศศ.บ.10
371 6118102375 นางสาวสุภาวดี คำมะฤทธิ์ ศศ.บ.10
372 6118102376 นางสาวสุวพิชญ์ ปัญญาแดง ศศ.บ.10
373 6118102378 นายพีรพัฒน์ พันธ์เพชร ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
374 6019103514 นายพันธกานต์ มุทธาสุพงศ์ สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
375 6019103529 นายหรินทร์ มลิซ้อน สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
376 6122101405 นางสาวรินรดา สินอุดม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
377 6122103004 นางสาวจันทร์จิรา จันทร์เตมี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
378 6222101303 นางสาวกนกวรรณ กาวี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
379 6222101314 นางสาวขวัญฤดี อนุรักษ์ป่า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
380 6222101316 นางสาวจริยาพร สีแสด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
381 6222101320 นางสาวจินตนา วิริยสามารถ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
382 6222101321 นายจิรกิตต์ สุดใจคุณานุรักษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
383 6222101333 นางสาวฐรินภรณ์ ภูมิพล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
384 6222101340 นายณัฐนันท์ เชอรัมย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
385 6222101341 นางสาวดวงกมล ยากันทา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
386 6222101342 นางสาวทิพย์ลาวัลย์ ปาอินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
387 6222101351 นางสาวธัญญารัตน์ กันทาวิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
388 6222101355 นางสาวนครัตน์ อารักษ์คุณากร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
389 6222101359 นางสาวนฤมล เกษมศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
390 6222101361 นางสาวนัทริกา จินะกาศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
391 6222101362 นางสาวนิติภรณ์ กาชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
392 6222101363 นางสาวนิธิพร บรรจงปรุ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
393 6222101364 นางสาวนิสรา แพงน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
394 6222101365 นางสาวบัณฑิตา พิมพา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
395 6222101367 นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญมาตุ้ย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
396 6222101376 นางสาวปาริฉัตร แสนกา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
397 6222101377 นางสาวปิฏัฐตรากร คิดอ่าน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
398 6222101378 นางสาวปิยาพัชร เพ็ชรวัฒนาภา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
399 6222101380 นางสาวพรชนิตว์ หนุนวงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
400 6222101389 นางสาวภัทรวดี ทองน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
401 6222101395 นางสาวมาลี แยแปงกู่ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
402 6222101398 นายรัฐพล พลเทียร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
403 6222101400 นางสาวลลิดา สีสุวรรณ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
404 6222101403 นายวนราช ดารา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
405 6222101407 นายวัชรพล ปัดมะริด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
406 6222101408 นายวัชระ ไชยเมืองชื่น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
407 6222101414 นางสาวศรัญญา ทานิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
408 6222101416 นางสาวศานันทิณี นรสิงห์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
409 6222101417 นางสาวศิริเนตร จิตรสม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
410 6222101421 นางสาวศุภิสรา ชัยมงคล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
411 6222101429 นางสาวสิริวิมล พิมสาร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
412 6222101431 นางสาวสุดารัตน์ โม่งปราณีต วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
413 6222101438 นายอนุรุท ตีที วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
414 6222101439 นายอภิรัตน์ ฤดีมรดก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
415 6222103004 นายกฤษฎา เพชรประดับ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
416 6222103011 นายณัฐนนท์ จันทา วท.บ.10
417 6222103018 นายธีรพันธ์ พรมมาโนช วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
418 6222103022 นายปิยะวัฒน์ สาวทรัพย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
419 6222103032 นายศุภกร ธิเรือง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47