เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101113338 นางสาวอมรรัตน์ สามแสน วท.บ.10
2 6201102311 นายกิตติกร วิชัย วท.บ.10
3 6201102328 นายจีรศักดิ์ วิทยา วท.บ.10
4 6201102349 นางสาวดวงกมล ต้นจำปี วท.บ.10
5 6201102351 นายไตรภพ ฉิมโห้ วท.บ.10
6 6201102352 นางสาวทัศน เผือกผ่อง วท.บ.10
7 6201102432 นางสาววิภาวี เพ็งแพ วท.บ.10
8 6201102435 นางสาวศศิประภา ยิ้มดี วท.บ.10
9 6201102440 นางสาวศิริวิภา ทองรัตน์ วท.บ.10
10 6201102442 นายศุภกิตต์ อุ่นเรือน วท.บ.10
11 6201102444 นายสมชาย มอกทุ้ง วท.บ.10
12 6201105303 นางสาวจารุวรรณ ยังใสไพร วท.บ.10
13 6201105306 นางสาวชลธิชา ตุมอญ วท.บ.10
14 6201105320 นางสาวเปรมวดี จิระทิวากุล วท.บ.10
15 6201126305 นางสาวชฎาพร สุขใจ 10
16 6201126306 นางสาวฐิติมา เขื่อนแก้ว 10
17 6201126308 นายทนุธรรม ปิฏฐปาตี 10
18 6201126310 นางสาวบุปผา นุ้ยย่อง 10
19 6201126311 นางสาวพัชราภรณ์ อ่วมเกิด 10
20 6201126312 นางสาวพิมพกานต์ ตองใจ 10
21 6201126313 นางสาวภวรัญชน์ วชิรเศวตกุล 10
22 6201126317 นางสาววิมลสิริ ดวงแก้ว 10
23 6201126318 นายวิศรุต บุญเสม 10
 วิทยาศาสตร์
24 6004101325 นายฐาปนพงศ์ ขัดเรือน วท.บ.10
25 6004101354 นางสาวปริศนา ขอบเมืองฮาม วท.บ.10
26 6004103316 นางสาวแทนฤทัย วิยะนัตย์ วท.บ.10
27 6004108304 นางสาวกัลยา เล็กมนต์ วท.บ.10
28 6004108315 นางสาวฤทัย สิริวงศกร วท.บ.10
29 6104101322 นายณัฐชนน บุญเพ็ง วท.บ.10
30 6104101386 นายสมยศ มุกดาสวรรค์ วท.บ.10
31 6104103310 นางสาวชลลดา สุภาธง วท.บ.10
32 6104103322 นางสาวพิชชาวัส เชื้อบุญจันทร์ วท.บ.10
33 6104103327 นางสาวรุจิเรศ มุธิตา วท.บ.10
34 6104103335 นางสาวสิรินาถ กฤสชนกนาถ วท.บ.10
35 6104103337 นางสาวสุภัทรา แสนสุรินทร์ วท.บ.10
36 6204103301 นางสาวกมลพร ประเสริฐพรสุทธิ์ วท.บ.10
37 6204103304 นายประยุกต์ เขตประกร วท.บ.10
38 6204103306 นางสาวพิราพร ผดุงชาติ วท.บ.10
39 6204103308 นางสาวภัทราภรณ์ เชื้อลิ้นฟ้า วท.บ.10
40 6204103309 นางสาวมานิตา วงค์ปะละ วท.บ.10
41 6204103315 นางสาวสุกัญญา นามแก้ว วท.บ.10
42 6204106303 นายเจษฎา วันดี วท.บ.10
43 6204106319 นายภูวฤทธิ์ ธรรมเดช วท.บ.10
44 6204106323 นายศรายุทธ์ ราชฤทธิ์ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
45 6205105304 นายกิตติพิชญ์ ฟุงละ รป.บ.10
46 6205105315 นายชนัจนันท์ สุใจ รป.บ.10
47 6205105319 นายชาคร อุปละ รป.บ.10
48 6205105327 นายณัฐวุฒิ ต๊ะศักดิ์ รป.บ.10
49 6205105332 นายธนานนท์ เพ็ชชาย รป.บ.10
50 6205105333 นายธนายุทธ หล้าลัว รป.บ.10
51 6205105334 นายธรรมรัตน์ ราชมณเฑียร รป.บ.10
52 6205105341 นายนราวุฒิ อินแก รป.บ.10
53 6205105343 นายนฤเบศร์ ประดง รป.บ.10
54 6205105346 นายบัณฑิต ต๊ะแลง รป.บ.10
55 6205105351 นายปุณณภพ นวนหมวก รป.บ.10
56 6205105355 นายภานุพงษ์ สมภักดี รป.บ.10
57 6205105374 นายสิทธิชัย โพดกาลง รป.บ.10
58 6205105396 นางสาวนริศรา การเพียร รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
59 6206102302 นางสาวกนกวรรณ ขันสุรินทร์ บธ.บ.10
60 6206102303 นางสาวกรรณิการ์ ญาณะวงษา บธ.บ.10
61 6206102304 นางสาวกรวีร์ วงค์หาญ บธ.บ.10
62 6206102305 นางสาวกัญจน์ชญา แซ่ลี บธ.บ.10
63 6206102307 นางสาวกัญญาภัค จันทร์ศิริ บธ.บ.10
64 6206102313 นางสาวกาญจนา ลุงบิ บธ.บ.10
65 6206102322 นางสาวจำนัญจา อร่ามคีรีพนา บธ.บ.10
66 6206102330 นางสาวชนัญธิดา วงค์อ่วน บธ.บ.10
67 6206102349 นางสาวธิดารัตน์ สุพรรณ์ บธ.บ.10
68 6206102357 นายปฏิพล บัวลาแก้ว บธ.บ.10
69 6206102369 นางสาวพิจักขณา บรรจง บธ.บ.10
70 6206102381 นางสาวมณีสรา ปลูกปัญญากุล บธ.บ.10
71 6206102382 นางสาวมัณฑนา เนื่องพุกก์ บธ.บ.10
72 6206102383 นางสาวยุพา แสงทอง บธ.บ.10
73 6206102387 นางสาววรกานต์ กันยะ บธ.บ.10
74 6206102389 นางสาววัชราภรณ์ ใจกันทะ บธ.บ.10
75 6206102390 นางสาววัชราภรณ์ ยิ่งตระกูล บธ.บ.10
76 6206102392 นายวิทวัส นครังสุ บธ.บ.10
77 6206102405 นางสาวสิรินภัส พันธ์ชน บธ.บ.10
78 6206102431 นายณัฎฐวัฒน์ จบถิ่น บธ.บ.10
79 6206102451 นางสาวนรีกานต์ ศรีออน บธ.บ.10
80 6206103302 นางสาวกนกศิลป์ อุบล บช.บ.10
81 6206103303 นางสาวกมลวรรณ ดาวประกายสี บช.บ.10
82 6206103304 นางสาวกมลวรรณ โพ๊ะสูงเนิน บช.บ.10
83 6206103305 นางสาวกรกนก กุลโน บช.บ.10
84 6206103306 นางสาวกรีชฎา พุกจินดา บช.บ.10
85 6206103307 นางสาวกวิดา พัฒน์ภานนท์ บช.บ.10
86 6206103308 นายกอบศักดิ์ ศรีโสภา บช.บ.10
87 6206103309 นางสาวกัญญารัตน์ มะโนรา บช.บ.10
88 6206103310 นางสาวกานต์รวี มหาวงศนันท์ บช.บ.10
89 6206103313 นางสาวเกวลิน เผือกผุด บช.บ.10
90 6206103317 นางสาวจิตราภรณ์ ภิระบรรณ์ บช.บ.10
91 6206103319 นางสาวจุฬารัตน์ อนุวรรณ์ บช.บ.10
92 6206103320 นางสาวชมพูนุช วัสธูป บช.บ.10
93 6206103321 นายชโยดม กิจธัญญะสัมพันธ์ บช.บ.10
94 6206103323 นายณัชพล เสาร์จันทร์ บช.บ.10
95 6206103328 นายณัฐนันท์ ศรีคำวัง บช.บ.10
96 6206103332 นางสาวณิชาภัทร อ่อนกูล บช.บ.10
97 6206103333 นางสาวดวงกมล คนคล่อง บช.บ.10
98 6206103334 นายตันติกร แสนพาน บช.บ.10
99 6206103335 นางสาวทรายแดง ไม่มีชื่อสกุล บช.บ.10
100 6206103336 นายธนชาติ ชัยฤทธิ์ บช.บ.10
101 6206103337 นางสาวธัญชนก พลับใหญ่ บช.บ.10
102 6206103343 นางสาวธิดารัตน์ ชัยมงคล บช.บ.10
103 6206103345 นายธีรภัทร อภินันทนกูล บช.บ.10
104 6206103346 นางสาวนพรดา อาจิณพัฒน์ บช.บ.10
105 6206103349 นางสาวนฤพร ไฝเครือ บช.บ.10
106 6206103351 นางสาวนันทิชา ใจอินตา บช.บ.10
107 6206103353 นางสาวนารา ไม้รัง บช.บ.10
108 6206103356 นางสาวบุศราภรณ์ วงศ์หล้า บช.บ.10
109 6206103357 นางสาวบุษกร ปาสำลี บช.บ.10
110 6206103362 นางสาวป่านเงิน จารุจินดา บช.บ.10
111 6206103363 นางสาวปารียา ผูกรัก บช.บ.10
112 6206103364 นางสาวเปรมกมล กอสัมพันธ์ บช.บ.10
113 6206103368 นางสาวพันพัสสา บุญรัตน์ บช.บ.10
114 6206103375 นางสาวรัตนพร ไพรสมพงษ์ บช.บ.10
115 6206103382 นางสาววริศรา ยอดสมใจ บช.บ.10
116 6206103383 นางสาววริศรา วรรณหลวง บช.บ.10
117 6206103387 นางสาววิรัญญา เขื่อนแดง บช.บ.10
118 6206103389 นางสาวศตพร ไชยยศ บช.บ.10
119 6206103391 นายศราวุธ ธิลังการ์ บช.บ.10
120 6206103392 นางสาวศศิพร หลานปั๋น บช.บ.10
121 6206103394 นางสาวศศิวิมล ไชยวงค์ บช.บ.10
122 6206103395 นางสาวศิริพร ครองมี บช.บ.10
123 6206103396 นางสาวศิริพร ทองวิเศษ บช.บ.10
124 6206103397 นางสาวศิริรัตน์ ลังกาเปี้ย บช.บ.10
125 6206103398 นางสาวศิริลักษณ์ สุทธิประภา บช.บ.10
126 6206103399 นายศิริวัฒนา ถาวร บช.บ.10
127 6206103400 นายศิวกร เดชคุณมาก บช.บ.10
128 6206103401 นางสาวศุภิสรา การกิ่งไพร บช.บ.10
129 6206103409 นางสาวสุพิชชา บุญสอน บช.บ.10
130 6206103412 นางสาวหยาดเพชร ญาสิทธิ์ บช.บ.10
131 6206103415 นางสาวอัญชนา ศรีพรรณ์ บช.บ.10
132 6206104334 นางสาววิลาสินี หอระดี บธ.บ.10
133 6206104335 นางสาวศศิกานต์ จันทร์สุข บธ.บ.10
134 6206104336 นางสาวศุภิสรา สุริยะ บธ.บ.10
135 6206104337 นางสาวสิริทิพย์ อาษาสุข บธ.บ.10
136 6206104344 นางสาวอาภาภรณ์ เสมอใจ บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
137 6109101317 นางสาวชนิกานต์ บัวเกิด ศศ.บ.10
138 6109101326 นายทักษิณ บุญก้อน ศศ.บ.10
139 6109101357 นางสาวมาตารี เเสนทวี ศศ.บ.10
140 6109101360 นางสาวรัตนภรณ์ อัศวไพศาลกุล ศศ.บ.10
141 6209101311 นายจิรพันธุ์ พูลวิริยะ ศศ.บ.10
142 6209101343 นางสาวเนตรชนก แสงจันทร์ ศศ.บ.10
143 6209101404 นางสาวโสภิตา สุริยาศักดิ์ ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
144 6110101305 นางสาวกุลธิดา แก้วสูงเนิน วท.บ10
145 6110101314 นางสาวชลิตา สุขสว่าง วท.บ10
146 6110101345 นางสาวเปมิกา ทองพ่วง วท.บ10
147 6110101350 นางสาวพรทิพย์ นุชนารถ วท.บ10
148 6110101364 นางสาวเมลิกา ปาโหด วท.บ10
149 6210101006 นางสาวจุฬาลักษณ์ คนตะขบ วท.บ.10
150 6210101019 นางสาวศิริโสภา เล็กตระกูล วท.บ.10
151 6210101024 นางสาวการัณยภาส พิวัฒน์โกศล วท.บ.10
152 6210101303 นายคชา วิไลลักษณ์ วท.บ10
153 6210101308 นางสาวณัชยา โสภารินทร์ วท.บ10
154 6210101309 นางสาวณัฐฌา ศรีละออง วท.บ10
155 6210101312 นายเดชปรีชา ก๋าซุ้ม วท.บ10
156 6210101317 นางสาวบัณฑิตา ชื่นพะแสง วท.บ10
157 6210101318 นายปรัชญา ดีรักษา วท.บ10
158 6210101320 นางสาวปรียา สาพา วท.บ10
159 6210101325 นางสาวพรรณิกา หมื่นนาค วท.บ10
160 6210101326 นายภัทรพล ดุมใหม่ วท.บ10
161 6210101332 นางสาวรินรดี มีคม วท.บ10
162 6210101334 นางสาวศิราณี วงศ์ราษฎร์ วท.บ10
163 6210101337 นางสาวสตางค์ พานแก้ว วท.บ10
164 6210101338 นางสาวสิราวรรณ ล้อมรื่น วท.บ10
165 6210101342 นายอภิชัย กิ่งแก้ว วท.บ10
166 6210102307 นายชนะศักดิ์ สมเครื่อง วท.บ.10
167 6210102314 นายปฏิพัทธ์ ตาวัง วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
168 6212102301 นางสาวกรรณภิรมย์ บริบูรณ์ 10
169 6212102303 นายกษิดิศ ชมชวน 10
170 6212102304 นางสาวจารุวรรณ เอี่ยมแจ่ม 10
171 6212102305 นางสาวจีราวรรณ ไหมดี 10
172 6212102306 นายเฉลิมชัย วงศ์เจริญ 10
173 6212102309 นายชัยธวัช สุดสม 10
174 6212102311 นายเด่นภูมิ มามาก 10
175 6212102313 นางสาวธนิดา เดชะบุญ 10
176 6212102314 นางสาวธัญญากานต์ อุปปชัย 10
177 6212102315 นางสาวนฤมล คำสะอาด 10
178 6212102316 นางสาวปรียาภรณ์ รากพุดซา 10
179 6212102317 นางสาวปาณิสรา เปลี่ยนไทย 10
180 6212102319 นางสาวพัชริสา โยธา 10
181 6212102320 นายพัสกร คุ้มเมฆ 10
182 6212102322 นางสาวพิริยา โกศล 10
183 6212102323 นายเพ็ชรแท้ อำไพร 10
184 6212102324 นางสาวเพิ่มพูน ต้นวรรณา 10
185 6212102325 นางสาวภูริชยา ดวงปัน 10
186 6212102326 นางสาววรรษมน กมลโพธิ์ทอง 10
187 6212102327 นางสาววราภรณ์ มานัน 10
188 6212102328 นางสาวศิรินภา ตูยทัง 10
189 6212102335 นางสาวอรกุล สมมา 10
190 6212102338 นายโชติวิทย์ คุ้มสว่าง 10
191 6212102342 นางสาวปณิตรา เนตรนิลพฤกษ์ 10
192 6212102343 นายพิสิษฐ์ สะมาสุข 10
193 6212102344 นางสาวรุ่งประภา ทาสุนย์ 10
 ศิลปศาสตร์
194 6114101326 นางสาวณัฐริกา ห้าวหาญ ศศ.บ.10
195 6114101386 นางสาวศศิธร โพธิ์สกุลชัยโรจน์ ศศ.บ.10
196 6214101311 นางสาวกวินรัตน์ โชคอุทร ศศ.บ.10
197 6214101343 นางสาวปานชีวา ทองแก้ว ศศ.บ.10
198 6214102323 นางสาวโชติกา ภูพวก ศศ.บ.10
199 6214102325 นางสาวณัฐธิชา เสื้อมา ศศ.บ.10
200 6214102326 นางสาวณิชกานต์ เก้าสกุล ศศ.บ.10
201 6214102327 นางสาวณิชนันทน์ สุภกุล ศศ.บ.10
202 6214102328 นางสาวดวงพร มาสา ศศ.บ.10
203 6214102329 นางสาวเดือนฉาย ลุงโซ ศศ.บ.10
204 6214102333 นางสาวธนพร งามละมัย ศศ.บ.10
205 6214102352 นางสาวปิ่นปินัทธ์ เครือสนิท ศศ.บ.10
206 6214102354 นางสาวปิยะธิดา สันตะพันธ์ ศศ.บ.10
207 6214102388 นายสหศวรรษ นามวิเศษ ศศ.บ.10
208 6214102393 นางสาวสุทธภา สุวรรณกุล ศศ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
209 6215123302 นางสาวกษมา พรหมสุวรรณ วศ.บ.10
210 6215123304 นางสาวเกลียวทิพย์ นิยมญาติ วศ.บ.10
211 6215123306 นางสาวจิรภิญญา โนจิตร วศ.บ.10
212 6215123308 นายชยุตพงศ์ ธรรมชาติ วศ.บ.10
213 6215123310 นายฐาปกรณ์ อุดมเพ็ชร วศ.บ.10
214 6215123311 นายณัฏฐกิตติ์ โพธา วศ.บ.10
215 6215123312 นายณัฐพงษ์ โพธิศาสตร์ วศ.บ.10
216 6215123315 นางสาวดาราไร ธรรมวงศ์ วศ.บ.10
217 6215123317 นายธนกร เปอลอย วศ.บ.10
218 6215123318 นายธนากร นาคเครือมี วศ.บ.10
219 6215123319 นายธีร์ วงค์พุ่ม วศ.บ.10
220 6215123321 นายธีรภัทร์ สุโคมุต วศ.บ.10
221 6215123327 นายสุกฤษฏิ์พงษ์ งอนไปล่ วศ.บ.10
222 6215123330 นายพศวัต เรืองโฉม วศ.บ.10
223 6215123333 นายพีรพล กาเหว่า วศ.บ.10
224 6215123334 นายพุทธิพงษ์ บงบุตร วศ.บ.10
225 6215123342 นายวีรชัย เลาว้าง วศ.บ.10
226 6215123357 นายธนกร ดวงแก้ว วศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
227 6019103514 นายพันธกานต์ มุทธาสุพงศ์ สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
228 6222101303 นางสาวกนกวรรณ กาวี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
229 6222101314 นางสาวขวัญฤดี อนุรักษ์ป่า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
230 6222101316 นางสาวจริยาพร สีแสด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
231 6222101320 นางสาวจินตนา วิริยสามารถ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
232 6222101321 นายจิรกิตต์ สุดใจคุณานุรักษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
233 6222101333 นางสาวฐรินภรณ์ ภูมิพล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
234 6222101340 นายณัฐนันท์ เชอรัมย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
235 6222101341 นางสาวดวงกมล ยากันทา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
236 6222101342 นางสาวทิพย์ลาวัลย์ ปาอินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
237 6222101351 นางสาวธัญญารัตน์ กันทาวิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
238 6222101355 นางสาวนครัตน์ อารักษ์คุณากร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
239 6222101359 นางสาวนฤมล เกษมศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
240 6222101361 นางสาวนัทริกา จินะกาศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
241 6222101362 นางสาวนิติภรณ์ กาชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
242 6222101363 นางสาวนิธิพร บรรจงปรุ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
243 6222101364 นางสาวนิสรา แพงน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
244 6222101365 นางสาวบัณฑิตา พิมพา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
245 6222101367 นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญมาตุ้ย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
246 6222101376 นางสาวปาริฉัตร แสนกา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
247 6222101377 นางสาวปิฏัฐตรากร คิดอ่าน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
248 6222101378 นางสาวปิยาพัชร เพ็ชรวัฒนาภา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
249 6222101380 นางสาวพรชนิตว์ หนุนวงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
250 6222101389 นางสาวภัทรวดี ทองน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
251 6222101395 นางสาวมาลี แยแปงกู่ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
252 6222101398 นายรัฐพล พลเทียร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
253 6222101400 นางสาวลลิดา สีสุวรรณ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
254 6222101403 นายวนราช ดารา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
255 6222101407 นายวัชรพล ปัดมะริด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
256 6222101408 นายวัชระ ไชยเมืองชื่น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
257 6222101414 นางสาวศรัญญา ทานิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
258 6222101416 นางสาวศานันทิณี นรสิงห์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
259 6222101417 นางสาวศิริเนตร จิตรสม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
260 6222101421 นางสาวศุภิสรา ชัยมงคล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
261 6222101429 นางสาวสิริวิมล พิมสาร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
262 6222101431 นางสาวสุดารัตน์ โม่งปราณีต วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
263 6222101438 นายอนุรุท ตีที วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
264 6222101439 นายอภิรัตน์ ฤดีมรดก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
265 6222103018 นายธีรพันธ์ พรมมาโนช วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47