เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาดป300 : หลักปฐพีศาสตร์
กลุ่ม6
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102306 นายกฤษดง ขาวเถิน วท.บ.10
2 6201102417 นายรณชัย แม่นวิวัฒนกุล วท.บ.10
3 6201102430 นางสาววาสินี ขันแก้ว วท.บ.10
4 6201102432 นางสาววิภาวี เพ็งแพ วท.บ.10
5 6201102435 นางสาวศศิประภา ยิ้มดี วท.บ.10
6 6201102437 นางสาวศินิทรา คำไผ่ประพันธ์กุล วท.บ.10
7 6201102443 นางสาวสกุลนา สีตาล วท.บ.10
8 6201102449 นายสิทธิศักดิ์ เริงชัยภูมิ วท.บ.10
9 6201102450 นางสาวสุชัญญา ศรียาภัย วท.บ.10
10 6201102451 นางสาวสุดารัตน์ แสงจันทร์ วท.บ.10
11 6201102452 นางสาวสุทธิดา สีสด วท.บ.10
12 6201102455 นางสาวสุวิมล อินทร์บาล วท.บ.10
13 6201102456 นางสาวอชิรญา สุขใส วท.บ.10
14 6201102458 นางสาวอทิตยา เต็นเส้า วท.บ.10
15 6201102459 นายอธิป โสภณ วท.บ.10
16 6201102464 นางสาวอมรรัตน์ ศรีวิชัย วท.บ.10
17 6201102472 นางสาวอารีรัตน์ วรรณภิระ วท.บ.10
18 6201102474 นายอิศรพงศ์ ไชยตน วท.บ.10
19 6201102476 นางสาวณัฐวดี นิลพฤกษ์ วท.บ.10
20 6201102487 นางสาววรรณิดา จินดาชื่น วท.บ.10
21 6201102488 นางสาวสิริรัตน์ หนูทอง วท.บ.10
22 6201126301 นางสาวฆฤณา ฟูศรี 10
23 6201126304 นายเจตนัตว์ เพ็ญแก้ว 10
24 6201126305 นางสาวชฎาพร สุขใจ 10
25 6201126306 นางสาวฐิติมา เขื่อนแก้ว 10
26 6201126307 นางสาวฐิติยา ณ พัทลุง 10
27 6201126308 นายทนุธรรม ปิฏฐปาตี 10
28 6201126309 นางสาวนัทธฤดี ใจแก้ว 10
29 6201126310 นางสาวบุปผา นุ้ยย่อง 10
30 6201126311 นางสาวพัชราภรณ์ อ่วมเกิด 10
31 6201126312 นางสาวพิมพกานต์ ตองใจ 10
32 6201126313 นางสาวภวรัญชน์ วชิรเศวตกุล 10
33 6201126317 นางสาววิมลสิริ ดวงแก้ว 10
34 6201126318 นายวิศรุต บุญเสม 10
35 6201126319 นายศุภกร คำฮ้อ 10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47