เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาดป300 : หลักปฐพีศาสตร์
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101105309 นางสาวจิราพร ลาสิงห์ วท.บ.10
2 6101105311 นางสาวชนากานต์ อุสา วท.บ.10
3 6101105312 นางสาวชุติกาญจน์ คนยัง วท.บ.10
4 6101105314 นางสาวณัฐชา นรินทร์นอก วท.บ.10
5 6101105315 นางสาวณัฐญา กล้าหาญ วท.บ.10
6 6101105321 นายธนบูรณ์ ฟักบัว วท.บ.10
7 6101105331 นางสาวนาถนภา หลักใหล วท.บ.10
8 6101105336 นางสาวปาริฉัตร เตรียมแรง วท.บ.10
9 6101105337 นางสาวปิยฉัตร บำรุงแคว้น วท.บ.10
10 6101105338 นายพงพัฒน์ โคนทรงแสน วท.บ.10
11 6101105349 นางสาวพิมลรัตน์ เขื่อนข่าย วท.บ.10
12 6101105350 นางสาวพิรยา สินสุวรรณ์ วท.บ.10
13 6101105354 นางสาวยุพา อาชาชัยกิจ วท.บ.10
14 6101105356 นางสาวรุ่งทิวา ปัญญา วท.บ.10
15 6101105357 นายฤทธิเดช ภมรพรรณ วท.บ.10
16 6101105358 นายวงศธร ดวงสุวรรณ์ วท.บ.10
17 6101105359 นางสาววรนุช วงค์หวัน วท.บ.10
18 6101105361 นายวราวุฒิ บุญชูช่วย วท.บ.10
19 6101105367 นางสาวศุทธินี นวลศรีใส วท.บ.10
20 6101105368 นายศุภกร สนธิรักษ์ วท.บ.10
21 6101105371 นางสาวสุพัตรา อุปนันท์ วท.บ.10
22 6101105372 นางสาวหวันยิหวา พรมสันต์ วท.บ.10
23 6101105375 นางสาวอรพรรณ จิตรีวาสน์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47