เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาดป300 : หลักปฐพีศาสตร์
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102305 นายกฤษณพงค์ จอมใจ วท.บ.10
2 6201102311 นายกิตติกร วิชัย วท.บ.10
3 6201102312 นางสาวเกตน์สิรี จ่อนด้วง วท.บ.10
4 6201102315 นางสาวขนิษฐา คำฟู วท.บ.10
5 6201102316 นางสาวขรินทร์ทิพย์ ฮังกาสี วท.บ.10
6 6201102322 นางสาวจิตราภา ทะยานรัมย์ วท.บ.10
7 6201102326 นางสาวจิราพัชร พงค์พันธ์ วท.บ.10
8 6201102328 นายจีรศักดิ์ วิทยา วท.บ.10
9 6201102329 นายเจนภพ พรรณขาม วท.บ.10
10 6201102331 นางสาวชลกานต์ เขื่อนจันทร์ วท.บ.10
11 6201102338 นายฐรภัทร ใหม่กันทะ วท.บ.10
12 6201102340 นายณชพล พละสมบูรณ์ วท.บ.10
13 6201102341 นายณทศพล ค้ำชู วท.บ.10
14 6201102344 นางสาวณัฐธิดา สุดห้วยแก้ว วท.บ.10
15 6201102349 นางสาวดวงกมล ต้นจำปี วท.บ.10
16 6201102350 นายตะวัน กันทะตั๋น วท.บ.10
17 6201102351 นายไตรภพ ฉิมโห้ วท.บ.10
18 6201102352 นางสาวทัศน เผือกผ่อง วท.บ.10
19 6201102357 นายธนภัทร คงแก้ว วท.บ.10
20 6201102362 นางสาวธัญญาภรณ์ เหวยยูกู่ วท.บ.10
21 6201102366 นางสาวธิดารัตน์ ขันทะ วท.บ.10
22 6201102372 นางสาวนพัสร สุทธิ วท.บ.10
23 6201102374 นายนลธวัช แสงแก้ว วท.บ.10
24 6201102375 นางสาวนวพร ตั้งมั่น วท.บ.10
25 6201102376 นางสาวนาถติญา เสนามนตรี วท.บ.10
26 6201102379 นายนิวพิชัย เพ็ชรโรจน์ วท.บ.10
27 6201102380 นายบรรพต สมิด วท.บ.10
28 6201102391 นายปิยะเวช ศรีวิชัยแก้ว วท.บ.10
29 6201102398 นางสาวพรไพลิน โงกสูงเนิน วท.บ.10
30 6201102399 นายพล พลานุ วท.บ.10
31 6201102405 นายพีรพล วิชาคำ วท.บ.10
32 6201102406 นายพีระพงษ์ อักษร วท.บ.10
33 6201102407 นางสาวภักดิ์ชริดา เชื้อหมอ วท.บ.10
34 6201102409 นายภัทระ แสงเรือง วท.บ.10
35 6201102411 นายภานุวัฒน์ ใจจะดี วท.บ.10
36 6201102412 นางสาวภาวรินทร์ ปรินเเคน วท.บ.10
37 6201102413 นายภูชิต หงษ์แก้ว วท.บ.10
38 6201102415 นางสาวมัลลิกา แย้มแสง วท.บ.10
39 6201102418 นายรณชัย ยาวยวน วท.บ.10
40 6201102419 นายรพีพงศ์ มุ่งจ่าง วท.บ.10
41 6201102422 นายรุ่งเรือง เขียดคำ วท.บ.10
42 6201102423 นางสาวลิศา จารย์โพธิ์ วท.บ.10
43 6201102427 นางสาววรางคณา ศรีสุยิ่ง วท.บ.10
44 6201102429 นายวริศ ศัลยประดิษฐ วท.บ.10
45 6201102475 นายชินวัตร แสนเล้า วท.บ.10
46 6201102483 นายรัฐธรรมนูญ แก้วมะณี วท.บ.10
47 6201102484 นายวรัญญู วงค์พระอินทร์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47