เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวท101 : วิทยาศาสตร์เพื่อชีวิต
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201126322 นายบุลากร กิตตินภาดล 10
2 6301101301 นางสาวกนกภรณ์ คำเฮียง วท.บ.10
3 6301101302 นางสาวกมลลักษณ์ เลิศวิลัย วท.บ.10
4 6301101303 นางสาวกฤติยากร โภคาเทพ วท.บ.10
5 6301101305 นางสาวกัลยพัชร จ่ายจันทร์ วท.บ.10
6 6301101307 นางสาวจันทิมา สนโต วท.บ.10
7 6301101308 นางสาวชมพูนิกข์ พุดทอง วท.บ.10
8 6301101311 นายดุริยะ ชื่นสงวน วท.บ.10
9 6301101312 นายเดชดนัย กุลใจ วท.บ.10
10 6301101313 นายเทพพารักษ์ นามวิจิตร วท.บ.10
11 6301101314 นายธนกร นิลคง วท.บ.10
12 6301101315 นายธรณินทร์ สายปิ๋ว วท.บ.10
13 6301101316 นายธีรศักดิ์ มามั่น วท.บ.10
14 6301101317 นายนนทชา ใจพัฒนะ วท.บ.10
15 6301101318 นายนนธนรัฐ สุขผล วท.บ.10
16 6301101319 นางสาวนริศรา แก้วสุวรรณ์ วท.บ.10
17 6301101320 นายบุญชัย แซ่ย่าง วท.บ.10
18 6301101322 นางสาวบุษกร พนาพัฒน์ วท.บ.10
19 6301101323 นายปฏิพัทธ์ คิดอ่าน วท.บ.10
20 6301101324 นางสาวปวริศา พิลึก วท.บ.10
21 6301101325 นายปุณยวีร์ จินะโต้ง วท.บ.10
22 6301101326 นางสาวพรสุดา สมนาแซง วท.บ.10
23 6301101327 นายภาณุพงษ์ อนันต์อาณากร วท.บ.10
24 6301101328 นายภูมิพัฒน์ ตาติวงค์ วท.บ.10
25 6301101329 นางสาวภูศนิษา ชมกลาง วท.บ.10
26 6301101330 นายระพีพัฒน์ ระวังพรมราช วท.บ.10
27 6301101331 นายรักษ์ รอดรื้อผิด วท.บ.10
28 6301101332 นางสาวรัชดากร โสดา วท.บ.10
29 6301101334 นางสาวลลิตา อมฤกษ์ วท.บ.10
30 6301101335 นายวชิรวิทย์ คำสุหล้า วท.บ.10
31 6301101336 นายวชิรวิทย์ บุญก้ำ วท.บ.10
32 6301101338 นางสาวศศินา จันทร์บ่อโพธิ์ วท.บ.10
33 6301101339 นางสาวศุลีพร อยู่สุขสบาย วท.บ.10
34 6301101340 นางสาวสุขฤทัย วิเชียรจำนง วท.บ.10
35 6301101342 นายสุรยุทธ บุตรดี วท.บ.10
36 6301101343 นางสาวสุวณี ยุภา วท.บ.10
37 6301101344 นายอนันตชัย บัวทอง วท.บ.10
38 6301101345 นางสาวอริสรา มธุรส วท.บ.10
39 6301101346 นายอัครชา มะติยาภักดิ์ วท.บ.10
40 6301101347 นางสาวอังค์วรา บุญแท้ วท.บ.10
41 6301101348 นายพงศ์พล ดวงวงศ์พร วท.บ.10
42 6301101349 นางสาววิชุดา สืบชาติ วท.บ.10
43 6301101350 นางสาวชิดชนก ตัดโส วท.บ.10
44 6301113302 นายณัฐพล ตั้งเตี้ย วท.บ.10
45 6301113303 นายธนวัฒน์ ใจประเสริฐ วท.บ.10
46 6301113305 นางสาววิลาวรรณ ชมภูเทพ วท.บ.10
47 6301124301 นายกนกนภัส ตั๋นกำเลิศ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
48 6301124304 นางสาวชนิสรา ผ่องศรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
49 6301124305 นายชินวัตร สุขต้อ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
50 6301124307 นางสาวพรธิดา ชัยสงคราม วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
51 6301124308 นางสาววิรัญญา ขันคำ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
52 6301124311 นายอภิรักษ์ ชุมภูวัน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
53 6301124312 นางสาวอลิสา สรงนวล วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
54 6301126301 นายกฤษฎา ทองคำ 10
55 6301126303 นางสาวจุฬารัตน์ สุมทุม 10
56 6301126304 นางสาวณัชธภากร สบายสุข 10
57 6301126305 นายนนทวัฒน์ ยอดปานันท์ 10
58 6301126306 นายนวฤทธิ์ จันทร์ผ่อง 10
59 6301126307 นางสาวนุชสรา นันต๊ะนา 10
60 6301126309 นายศุภกิตต์ สิทธิธรรม 10
61 6301126310 นายสรรเสริญ แซ่ฟุ้ง 10
62 6301126311 นางสาวสุพิชญา ต่อมดวงแก้ว 10
63 6301126312 นายนัฐพล แก้วเขียว 10
64 6301126313 นางสาวกิรณา โคกสีอำนวย 10
65 6301126314 นายชาญชล อิ่มใจ 10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
66 6303105301 นายกฤษฎา มุ่งพูนกลาง วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
67 6303105302 นายดนัย ชัยภูมิเสรี วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
68 6303105303 นายรณกร เครือหงษ์ วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
 วิทยาศาสตร์
69 6104103318 นางสาวนนทวรรณ ชลาประเสริฐ วท.บ.10
70 6104103319 นางสาวนฤมล นามกันยา วท.บ.10
71 6104103325 นางสาวมนทกานต์ เพ็งสุข วท.บ.10
72 6304106301 นายกฤติชัย โรจะนะ วท.บ.10
73 6304106303 นายกิตติพงศ์ พรหมเรืองฤทธิ์ วท.บ.10
74 6304106304 นายเกียรติกุล กิจสงวน วท.บ.10
75 6304106305 นางสาวจณิตตา เจริญศิริ วท.บ.10
76 6304106306 นายจารุกิตติ์ กัญญา วท.บ.10
77 6304106307 นางสาวจุฑามาศ พงษ์เถื่อน วท.บ.10
78 6304106308 นายเจตนิพัทธ์ ทองรอด วท.บ.10
79 6304106309 นายเจษฎาพงษ์ ปุ๊ดใจ วท.บ.10
80 6304106310 นายเจษฎาภรณ์ ปุ๊ดใจ วท.บ.10
81 6304106311 นางสาวชนาพร ภูนสุวรรณ์ วท.บ.10
82 6304106314 นายณัฐพล นวนอ่อน วท.บ.10
83 6304106315 นายถิระพจน์ ถีระพันธ์ วท.บ.10
84 6304106316 นายทักษ์ดนัย ฤกษ์สกุลชัย วท.บ.10
85 6304106317 นายทีปกร ไชยมงคล วท.บ.10
86 6304106318 นายธนกร วงศ์ลังกา วท.บ.10
87 6304106319 นายธนธรรม ขัติวงษ์ วท.บ.10
88 6304106320 นายธนวิทย์ บุญวิจิตร วท.บ.10
89 6304106321 นายธนศักดิ์ ราชล้อม วท.บ.10
90 6304106322 นายธนัญชัย ไชยชะนะ วท.บ.10
91 6304106323 นายนิธิวิทย์ แสนขาว วท.บ.10
92 6304106324 นายบรรพต รัตนดิลกกุล วท.บ.10
93 6304106325 นายบวรทัต จำปาทอง วท.บ.10
94 6304106326 นายปิยวัช กาวิน วท.บ.10
95 6304106327 นายพันธกานต์ คนเที่ยง วท.บ.10
96 6304106329 นายภัคพล ปานบัว วท.บ.10
97 6304106330 นายภูรินท์ ทองแดง วท.บ.10
98 6304106331 นายภูวิศ คำสุขา วท.บ.10
99 6304106332 นายมนต์ชัย ศรีสวาท วท.บ.10
100 6304106333 นายรัชชานนท์ เพ็ชรหาญ วท.บ.10
101 6304106334 นางสาววาสนา กิมอ่อน วท.บ.10
102 6304106335 นางสาวศศินา เฮงสิน วท.บ.10
103 6304106336 นายศุภกร เปียงเจริญ วท.บ.10
104 6304106337 นายศุภมงคล นนฤาชา วท.บ.10
105 6304106338 นายสุรเชษฐ ลาภโต วท.บ.10
106 6304106339 นางสาวหัสยา ขาวใหม่ วท.บ.10
107 6304106340 นางสาวอรพินท์ จันทา วท.บ.10
108 6304106341 นางสาวอัญญารัตน์ อินทรมงคล วท.บ.10
109 6304106342 นางสาวสกุลดี ลิ้มวัฒนะ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
110 6305105390 นายฐิติพงศ์ สิทธิมูล รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
111 5906102463 นายภูริพัทธ์ ยอดไกรศรี บธ.บ. (การตลาด)10
112 6306101450 นายจีรภาส สุระจิตต์ บธ.บ.10
113 6306103307 นางสาวเขมิกา ภูดอนตอง บช.บ.10
114 6306103312 นายจิรายุ คงคร้าม บช.บ.10
115 6306103326 นางสาวณัฐริกา วงษ์ถา บช.บ.10
116 6306103327 นางสาวณัฐิดา มณีขัติย์ บช.บ.10
117 6306103328 นางสาวณิชากร แหวนทอง บช.บ.10
118 6306103329 นางสาวถิรพร กุศลทาน บช.บ.10
119 6306103330 นางสาวทันญา บริสุทธิ์ บช.บ.10
120 6306103332 นางสาวทิพากร แสงนูญ บช.บ.10
121 6306103333 นางสาวธนัชชา ทองแท่น บช.บ.10
122 6306103335 นางสาวธัญวรัตน์ วงศ์สายปัน บช.บ.10
123 6306103336 นางสาวธัญสุดา แสนเขื่อน บช.บ.10
124 6306103345 นางสาวนริศรา ทานัน บช.บ.10
125 6306103351 นายประภวิษณุ์ นิลโขง บช.บ.10
126 6306103352 นายปราชญ์ ขาวนุช บช.บ.10
127 6306103353 นางสาวปราณปริยา แก้วมามือ บช.บ.10
128 6306103355 นางสาวปิยวดี สมบูรณ์ บช.บ.10
129 6306103358 นางสาวพนิดา บริสุทธิ์ บช.บ.10
130 6306103359 นางสาวพรพรรณ วิเศษศรี บช.บ.10
131 6306103361 นางสาวพิชสินี เอี่ยมโพธิ์ บช.บ.10
132 6306103362 นางสาวพิมพิวรรณ กิริยา บช.บ.10
133 6306103363 นางสาวพิมพิศา พันมะโน บช.บ.10
134 6306103369 นางสาวภัสราพร จันเลน บช.บ.10
135 6306103370 นายภาณุวัฒน์ แก้ววงค์ บช.บ.10
136 6306103379 นางสาวรวีวร ก้างออนตา บช.บ.10
137 6306103380 นางสาวระพีพัฒน์ เพชรศรีงาม บช.บ.10
138 6306103381 นางสาวรัตติยา ปัญญา บช.บ.10
139 6306103391 นางสาววิภารัตน์ เขียวหล้า บช.บ.10
140 6306103392 นางสาววิยดา สีกล่อม บช.บ.10
141 6306103393 นางสาวศกาวรัตน์ วิทยาเลิศวจี บช.บ.10
142 6306103394 นางสาวศรัณย์พร เมืองก้อน บช.บ.10
143 6306103395 นางสาวศิรดา สามัคคีสาธร บช.บ.10
144 6306103397 นางสาวศิริวิมล เรือนหน้อย บช.บ.10
145 6306103400 นายศุภวิชญ์ คิดอ่าน บช.บ.10
146 6306103401 นางสาวสวรรญา จิตต์ปราณี บช.บ.10
147 6306103403 นางสาวสิริกัลยา บุญชัย บช.บ.10
148 6306103405 นางสาวสิริอัยการ ทะขุ่ย บช.บ.10
149 6306103406 นางสาวสุชาดา สังเทพ บช.บ.10
150 6306103407 นางสาวสุธินี ชัยยะ บช.บ.10
151 6306103408 นายสุปรีชา ดีอินทร์ บช.บ.10
152 6306103409 นางสาวสุพรรณนิกา นวลคำ บช.บ.10
153 6306103410 นางสาวสุภชา ยาปะนะ บช.บ.10
154 6306103411 นางสาวสุภาพร สุทธเขต บช.บ.10
155 6306103413 นางสาวอนันตญา อาษา บช.บ.10
156 6306103417 นางสาวอริยา ปราณีทะ บช.บ.10
157 6306103418 นางสาวอังค์วรา ทนันชัย บช.บ.10
158 6306103419 นางสาวอาชิว แซ่เจ้า บช.บ.10
159 6306103421 นางสาวพรทิพา บุญช่วย บช.บ.10
160 6306103423 นายสิทธิโชค นิลนุ้ย บช.บ.10
161 6306103424 นางสาวสุพร แสงซา บช.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
162 6309102340 นายพีรภัทร จันทะวงค์ ศศ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
163 6312102301 นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์วิศิษฐ์ 10
164 6312102302 นางสาวกัลยรัตน์ อวดสุข 10
165 6312102303 นางสาวกาญจนา ศรีวิชัย 10
166 6312102304 นายเขมนันท์ คุณธรรม 10
167 6312102306 นางสาวจิราภรณ์ อินเสาร์ 10
168 6312102308 นางสาวชัชฎาภรณ์ แก้วบัวดี 10
169 6312102309 นางสาวญาณิศา วิมลสมบัติ 10
170 6312102310 นายถิรพิทย์ สุพร 10
171 6312102311 นางสาวธนาภรณ์ ไพรสิงห์ 10
172 6312102312 นายน้ำเพชร เทศทอง 10
173 6312102314 นางสาวปรียาลักษณ์ มูลแก้ว 10
174 6312102315 นางสาวปัญญดา เจริญสุข 10
175 6312102316 นางสาวปิยวดี เตชะชัย 10
176 6312102317 นายพีระพล จินดา 10
177 6312102318 นายภัทร สังขวิสุทธิ์ 10
178 6312102319 นายภูมินทร์ นำหน้าวงษ์สุข 10
179 6312102320 นางสาวมัลลิกา มูลซาว 10
180 6312102321 นางสาวรอยพิมพ์ โคกเขา 10
181 6312102322 นางสาวราณีร์ เทพวิชา 10
182 6312102323 นายศรัณย์ภัทร มั่นคง 10
183 6312102324 นางสาวศิริวิภา วิชัยดิษฐ 10
184 6312102325 นางสาวสรวีย์ อดิสรณกุล 10
185 6312102326 นางสาวสุพัตรา ธรรมขัดดุก 10
186 6312102328 นายชัยณรงค์ ผันยอด 10
 ศิลปศาสตร์
187 6014101317 นางสาวชนาลัย นพเก้า ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์บูรณาการ)10
188 6214102341 นายนิติพงษ์ บ่อแก้ว ศศ.บ.10
189 6214102375 นางสาววลัยลักษณ์ พินธุ ศศ.บ.10
190 6214102376 นายวศิน น้าประเสริฐ ศศ.บ.10
191 6214102384 นายศุภวิชญ์ กาลิกานนท์ ศศ.บ.10
192 6214102407 นายอาธาร คำใจ ศศ.บ.10
193 6214102411 นายอุดมพฤกษ์ กรีธาธร ศศ.บ.10
194 6214102412 นายเอกอภิสิทธิ์ สุดเสาร์ ศศ.บ.10
195 6314102302 นางสาวกนกพร บุญเฉลียว B.A.10
196 6314102304 นางสาวกนกวรรณ พุ่มพวง B.A.10
197 6314102308 นางสาวกฤติมา ถนอมกล่อม B.A.10
198 6314102309 นายกฤษณ์ เชื้อเมืองพาน B.A.10
199 6314102310 นายกษิดิศ กองศรี B.A.10
200 6314102312 นางสาวกัญญารัตน์ คงกะพันธ์ B.A.10
201 6314102313 นางสาวกัญญารัตน์ แจ้งอุบล B.A.10
202 6314102314 นายกีรดิต หีมบุญช่วย B.A.10
203 6314102315 นางสาวกุลภิกา ไหวพริบ B.A.10
204 6314102316 นางสาวเกษราภรณ์ สิงห์คำ B.A.10
205 6314102318 นางสาวจันทร์ธิดา เปียงแหล่ B.A.10
206 6314102321 นางสาวจุฑารัตน์ ติ๊บแดง B.A.10
207 6314102322 นางสาวฉัตรพร สกุลธนาภา B.A.10
208 6314102323 นางสาวชนกนาถ ปู่หวาน B.A.10
209 6314102327 นายชัชนันท์ สัตรูพ่าย B.A.10
210 6314102328 นายชัยวัฒน์ ปัญญาศิริ B.A.10
211 6314102329 นายชินวรากรณ์ อินต๊ะ B.A.10
212 6314102330 นางสาวญาณิศา อุดมวงษ์ B.A.10
213 6314102331 นางสาวฐิติกานต์ มากรด B.A.10
214 6314102332 นางสาวฐิตินันท์ ดอนทิพย์ทราย B.A.10
215 6314102333 นายฐิตินัยน์ ดีใส B.A.10
216 6314102334 นายณทกฤท สุวรรณศรี B.A.10
217 6314102335 นายณรงค์ฤทธิ์ แช่มช้อย B.A.10
218 6314102336 นายณรงค์วัฒน์ เพชรสวัสดิ์ B.A.10
219 6314102337 นางสาวณัชชา คงกล่ำ B.A.10
220 6314102338 นายณัฎฐากร กูรุง B.A.10
221 6314102339 นางสาวณัฏฐณิชา ถวิลรักษ์ B.A.10
222 6314102340 นางสาวณัฏฐพิชา อารีพรสมสุข B.A.10
223 6314102341 นายณัฐชนน เซ็งปี B.A.10
224 6314102342 นายณัฐชนนท์ บุญประเสริฐ B.A.10
225 6314102344 นางสาวณัฐมน เตชะขจรเกียรติ B.A.10
226 6314102345 นางสาวดนุนุช สุจา B.A.10
227 6314102346 นางสาวดารัตน์ ลียูนาน B.A.10
228 6314102347 นางสาวดุสิตา แย้มกลิ่นพุฒ B.A.10
229 6314102348 นางสาวถิรพร คำโสม B.A.10
230 6314102349 นายทิชานนท์ กันยาประสิทธิ์ B.A.10
231 6314102350 นางสาวทิพย์อาภา ชัยชนะชมภู B.A.10
232 6314102351 นางสาวทิพรัตน์ บำรุงวุฒิ B.A.10
233 6314102352 นายธนกฤต จันทร์ดี B.A.10
234 6314102353 นายธนพล พันทนาภูมิ B.A.10
235 6314102354 นายธนภัทร ไชยลังการ์ B.A.10
236 6314102355 นายธวัชชัย มาลี B.A.10
237 6314102356 นางสาวธวัลรัตน์ จันทรัตน์ B.A.10
238 6314102357 นางสาวธัญญารัตน์ ศรีไพศาล B.A.10
239 6314102360 นางสาวธัญวรัตน์ นิธิธรรมจริยา B.A.10
240 6314102361 นางสาวธันย์ชนก ด้วงทอง B.A.10
241 6314102362 นางสาวธันยา รมนา B.A.10
242 6314102363 นายธาณุพงษ์ ทำทอง B.A.10
243 6314102364 นายธีรภัทร์ นามซื่อ B.A.10
244 6314102365 นางสาวนภัสวรรณ ไชยพูน B.A.10
245 6314102366 นางสาวนภัสวรรณ สวรรค์ไพร B.A.10
246 6314102368 นางสาวนริศรา อำนวยพร B.A.10
247 6314102403 นางสาวมณีนพรัษน์ สว่างคำ B.A.10
248 6314102404 นางสาวมนัสชนก เสริมศักดิ์วรกุล B.A.10
249 6314102405 นางสาวมาลินี ลำสกุล B.A.10
250 6314102406 นางสาวเมทินี ประโยชน์มี B.A.10
251 6314102407 นายยศนันท์ มอญเต้ B.A.10
252 6314102408 นางสาวยศวดี เพ็ญพิชัย B.A.10
253 6314102409 นางสาวยอดชีวัน ผาทอง B.A.10
254 6314102410 นางสาวเยาวลักษณ์ นอสร้อยทอง B.A.10
255 6314102412 นางสาวรัชนีกร ดาวประดับ B.A.10
256 6314102413 นางสาวรัชวิภา สว่างอารมณ์ B.A.10
257 6314102414 นางสาวรินลณี ครูบรรณ์ B.A.10
258 6314102416 นางสาวลภัสรดา วงค์ราชสีห์ B.A.10
259 6314102417 นางสาวลักษิกา ทะทุมมา B.A.10
260 6314102418 นางสาวลัดดาวัลย์ เจริญกุล B.A.10
261 6314102419 นางสาวลาภิสรา บุนนาค B.A.10
262 6314102420 นางสาววณพันธน์ อิงควระ B.A.10
263 6314102421 นางสาววธิดา นันตาดี B.A.10
264 6314102422 นางสาววรรณทสา ขืนเขียว B.A.10
265 6314102423 นางสาววราพร คุ้มนก B.A.10
266 6314102424 นางสาววราภรณ์ แซ่ห่วง B.A.10
267 6314102425 นางสาววราลี ทองใส B.A.10
268 6314102426 นางสาววรินธร โขพิมพ์ B.A.10
269 6314102428 นายวาสุกรี ขุนทอง B.A.10
270 6314102429 นางสาววิชุดา ขำฉนวน B.A.10
271 6314102430 นางสาววิญาดา ห้าด่านจาก B.A.10
272 6314102431 นางสาววิลาสินี เที่ยงทุกข์ B.A.10
273 6314102432 นางสาววีรดา นิถาทานัง B.A.10
274 6314102434 นายศตกฤต ผลประเสริฐ B.A.10
275 6314102435 นายวชิรวิชญ์ ลุนจักร B.A.10
276 6314102436 นางสาวศรุตา สุทธิฤทธิ์ B.A.10
277 6314102437 นางสาวศศลักษณ์ เรือนใจแก่น B.A.10
278 6314102438 นางสาวศิรินญา วงษ์กิ่ง B.A.10
279 6314102439 นางสาวศิรินภา ศรีคำ B.A.10
280 6314102440 นางสาวศิรินาถ เทียมเทศ B.A.10
281 6314102442 นายสรายุธ ป้องคำ B.A.10
282 6314102443 นางสาวสโรชา คำพุด B.A.10
283 6314102445 นางสาวสาวิตรี เทียนแก้ว B.A.10
284 6314102446 นางสาวสาวินี กวินวรรณา B.A.10
285 6314102449 นางสาวสิริลักษณ์ ด้วงทอง B.A.10
286 6314102450 นายสุทธิชัย ใจมุข B.A.10
287 6314102451 นางสาวสุปริญา หมายมั่น B.A.10
288 6314102452 นางสาวสุพัตรา เพ็งหมู B.A.10
289 6314102454 นางสาวสุภัสสรา ลีเลิศตระกูล B.A.10
290 6314102456 นางสาวหทัยกานต์ ต้นสวรรค์ B.A.10
291 6314102457 นายอดิศร เทียนใส B.A.10
292 6314102460 นายอภิวัฒน์ สุทธิพัฒน์อนันต์ B.A.10
293 6314102462 นางสาวอรุณี มาเยอะ B.A.10
294 6314102463 นายอัครพงศ์ กันใจ B.A.10
295 6314102464 นายอัครวินท์ คงสมฤทธิ์ B.A.10
296 6314102465 นางสาวอาณาประกาย ไชยวงค์ B.A.10
297 6314102466 นางสาวอานีส ลานง B.A.10
298 6314102467 นางสาวอารีญา ปู่อ่อน B.A.10
299 6314102468 นางสาวอารียา หอมบุญ B.A.10
300 6314102470 นางสาวอุมาพร ฟักสุวรรณ B.A.10
301 6314102471 นางสาวอาอีซะห์ สาลัง B.A.10
302 6314102472 นางสาวอนีตา ชัยรัตน์ B.A.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
303 6322101301 นางสาวกษิณัฏฐ์ ภัคมิ่งศิษฐ์ วท.บ.10
304 6322101303 นางสาวกาญจนา รงค์รัตน์ วท.บ.10
305 6322101304 นายกิตติกร เนตรบังอร วท.บ.10
306 6322101305 นายกิตติพงศ์ ดีสุข วท.บ.10
307 6322101306 นายกิตติพงศ์ วงศ์คำนวน วท.บ.10
308 6322101307 นางสาวกิติยารัตน์ เลิศล้น วท.บ.10
309 6322101308 นางสาวกุสุมา มัธเรศ วท.บ.10
310 6322101310 นายจตุพร เพ็ชรเเพ วท.บ.10
311 6322101311 นางสาวจอมขวัญ เมืองมูล วท.บ.10
312 6322101312 นางสาวจันจิรา สุภาษี วท.บ.10
313 6322101313 นางสาวจันทิมา นาขาม วท.บ.10
314 6322101314 นางสาวจารุวรรณ ใจแก้ว วท.บ.10
315 6322101317 นายจิรายุ หวันมูล วท.บ.10
316 6322101318 นางสาวจีรนันท์ ผ่านผิว วท.บ.10
317 6322101321 นายเจษฎา พานทอง วท.บ.10
318 6322101322 นายชนิสร สวัสดี วท.บ.10
319 6322101326 นายชัยทัศน์ กลึงสำโรง วท.บ.10
320 6322101327 นายชายชาญ พรมประสิทธิ์ วท.บ.10
321 6322101329 นางสาวฌาลิณีย์ ใจนันตา วท.บ.10
322 6322101330 นายณธีวิชญ์ ศิระวิมลพงพษ์ วท.บ.10
323 6322101332 นายณัฐชนน วาดสูงเนิน วท.บ.10
324 6322101333 นางสาวณัฐธยาน์ ปวงคำ วท.บ.10
325 6322101334 นางสาวณัฐธิดา เปนะนาม วท.บ.10
326 6322101335 นางสาวณัฐนรี สารีวงษ์ วท.บ.10
327 6322101336 นางสาวณัฐรินทร์ เตชะพงศ์ธนโชติ วท.บ.10
328 6322101338 นางสาวณิชา ลมราษฎร์ วท.บ.10
329 6322101339 นางสาวณิชารีย์ ปรีชารัมย์ วท.บ.10
330 6322101341 นางสาวทัศติพร จักรปา วท.บ.10
331 6322101342 นางสาวทินสิรี สุดแสง วท.บ.10
332 6322101343 นางสาวธนานันต์ วงษ์เทศ วท.บ.10
333 6322101347 นางสาวธัญญลักษณ์ พรมตัน วท.บ.10
334 6322101348 นางสาวธัญพิชชา สว่างอารมณ์ วท.บ.10
335 6322101350 นายนพดล ศึกษาภักดี วท.บ.10
336 6322101352 นายนวพล ชุมภูชัย วท.บ.10
337 6322101360 นางสาวปริยาภัทร คำอ้ายกาวิน วท.บ.10
338 6322101361 นางสาวปัญญาพร ลุงลอย วท.บ.10
339 6322101363 นางสาวปิยดา ป้อเครือ วท.บ.10
340 6322101364 นางสาวปิยธิดา นวลกรม วท.บ.10
341 6322101365 นางสาวปิยธิดา บูชากุล วท.บ.10
342 6322101366 นางสาวปิยะฉัตร คำแปง วท.บ.10
343 6322101367 นางสาวปิยะฉัตร วิเชียรดี วท.บ.10
344 6322101368 นายพงศกร ทองนอก วท.บ.10
345 6322101370 นางสาวพรพิมล สืบพันธ์ วท.บ.10
346 6322101372 นางสาวพลอยวรินทร์ นวลจันทร์ วท.บ.10
347 6322101374 นางสาวพิชชานันท์ ปินไชย วท.บ.10
348 6322101375 นางสาวพีระนันท์ ทองแม้น วท.บ.10
349 6322101379 นายภูวนัย กันธิยะ วท.บ.10
350 6322101380 นางสาวมนธิญา สุตา วท.บ.10
351 6322101382 นายไมเคิล ฟานเนียฟัน วท.บ.10
352 6322101384 นางสาวเยาวลักษณ์ หวังสุข วท.บ.10
353 6322101385 นางสาวโยษิตา เชื่อมชิต วท.บ.10
354 6322101393 นางสาววรนุช พนาจำปาสถิต วท.บ.10
355 6322101394 นางสาววรรณกร วิภาจักษณกุล วท.บ.10
356 6322101395 นางสาววรรณิกา สุดใจ วท.บ.10
357 6322101400 นางสาววริศรา เขียวน้อย วท.บ.10
358 6322101401 นางสาววศินี เวนวล วท.บ.10
359 6322101402 นางสาววัทนวิภา ใหม่ทองดี วท.บ.10
360 6322101404 นางสาววิภาดา บุญเลิศ วท.บ.10
361 6322101405 นางสาววิวิศนา กุลชา วท.บ.10
362 6322101407 นางสาวศิรินันท์ กันทะอินทร์ วท.บ.10
363 6322101413 นางสาวสิรปภา ชื่นประทุม วท.บ.10
364 6322101414 นายสิรวิชญ์ คำมอญ วท.บ.10
365 6322101415 นางสาวสุธิดา งำเมืองตึง วท.บ.10
366 6322101416 นางสาวสุมิตรา สามัคคี วท.บ.10
367 6322101419 นางสาวเสาวลักษณ์ บังหมัด วท.บ.10
368 6322101420 นางสาวอชิรญา ออละอ่อน วท.บ.10
369 6322101421 นางสาวอชิรญา ฮุยเขียว วท.บ.10
370 6322101422 นางสาวอนันตญาภรณ์ ทองปลอด วท.บ.10
371 6322101424 นางสาวอมราวดี กรุ่นทอง วท.บ.10
372 6322101425 นางสาวอรนุช ดุจเฟื่องฟ้า วท.บ.10
373 6322101426 นางสาวอรัญญา โกฏธิ วท.บ.10
374 6322101427 นางสาวอริสรา จำปาสัก วท.บ.10
375 6322101428 นายอรุณ แซ่ลี วท.บ.10
376 6322101429 นางสาวอลิตา โพธิจักร์ วท.บ.10
377 6322101434 นางสาวอาภาภัทร หัวดอน วท.บ.10
378 6322101440 นายฐิติพงษ์ กองรัตน์ วท.บ.10
379 6322101441 นายวัฒนาการ เงินขาว วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47