เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว210 : พฤกษศาสตร์
กลุ่ม5
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6001102307 นายกฤษฎา วันธงไชย วท.บ.10
2 6001102360 นายธนพล ชาระ วท.บ.10
3 6201102308 นางสาวกัญญารัตน์ ปิยะวงศ์ วท.บ.10
4 6201102309 นางสาวกานดา นายหลู่ วท.บ.10
5 6201102333 นางสาวชลิดา กองตุ้ย วท.บ.10
6 6201102384 นางสาวปภาวดี รบไพรี วท.บ.10
7 6201102394 นางสาวพนิตนันท์ บวรสวัสดิ์ดำรง วท.บ.10
8 6201102396 นางสาวพรพรรณ ไชยเนตร วท.บ.10
9 6201102404 นางสาวพิยดา ศรีหานาม วท.บ.10
10 6201102424 นางสาววรลักษณ์ ศรีสุข วท.บ.10
11 6201102440 นางสาวศิริวิภา ทองรัตน์ วท.บ.10
12 6201102442 นายศุภกิตต์ อุ่นเรือน วท.บ.10
13 6201102444 นายสมชาย มอกทุ้ง วท.บ.10
14 6201102457 นางสาวอชิรญาน์ เปรมสมบัติ วท.บ.10
15 6201102467 นางสาวอัญญามณี ยอดอ้อย วท.บ.10
16 6201102469 นางสาวอาพาพร พนาวัน วท.บ.10
17 6301124301 นายกนกนภัส ตั๋นกำเลิศ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
18 6301124304 นางสาวชนิสรา ผ่องศรี วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
19 6301124305 นายชินวัตร สุขต้อ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
20 6301124307 นางสาวพรธิดา ชัยสงคราม วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
21 6301124308 นางสาววิรัญญา ขันคำ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
22 6301124311 นายอภิรักษ์ ชุมภูวัน วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
23 6301124312 นางสาวอลิสา สรงนวล วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47