เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว210 : พฤกษศาสตร์
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102306 นายกฤษดง ขาวเถิน วท.บ.10
2 6201102307 นางสาวกฤษติกา สืบอ้าย วท.บ.10
3 6201102313 นางสาวเกตน์สิรี วรรณคำ วท.บ.10
4 6201102319 นางสาวจรรยา ยิ้มทรัพย์ วท.บ.10
5 6201102320 นายจักราวุฒิ ความหมั่น วท.บ.10
6 6201102323 นายจิรพันธ์ แสงสกุลไพศาล วท.บ.10
7 6201102324 นางสาวจิรภาภรณ์ สุมาลี วท.บ.10
8 6201102334 นางสาวชลิดา จันทร์ปา วท.บ.10
9 6201102339 นางสาวฐาปนีย์ ทำจำปา วท.บ.10
10 6201102345 นายณัฐพงษ์ อุดเมืองอินทร์ วท.บ.10
11 6201102347 นายณัฐศาสตร์ พันธ์ศรี วท.บ.10
12 6201102354 นายธนพงศ์ โมครัตน์ วท.บ.10
13 6201102355 นางสาวธนพร คำหอม วท.บ.10
14 6201102356 นายธนพล ศรีแปงวงค์ วท.บ.10
15 6201102359 นายธนวัฒน์ ทวีหอม วท.บ.10
16 6201102365 นางสาวธัญญาลักษณ์ พรมจักร วท.บ.10
17 6201102367 นางสาวธิดารัตน์ ไชยแก่น วท.บ.10
18 6201102368 นายธีรชัย สันทะวงศ์ วท.บ.10
19 6201102373 นางสาวนริศรา จินดา วท.บ.10
20 6201102382 นายปณิธาน ปัญญาหล้า วท.บ.10
21 6201102397 นางสาวพรพิมล กีไสย์ วท.บ.10
22 6201102479 นางสาวธาดา ยังมั่น วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47