เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว330 : จุลชีววิทยา
กลุ่ม5
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201126321 นางสาววสกมล มูลรส 10
2 6201126322 นายบุลากร กิตตินภาดล 10
3 6301105302 นางสาวกนกพร คำปวง วท.บ.10
4 6301105303 นายกรภัทร์ ตุ่นโนจา วท.บ.10
5 6301105304 นางสาวกัญจนพร ดำคำภา วท.บ.10
6 6301105305 นางสาวกัญญาณัฐ มีสมวัฒน์ วท.บ.10
7 6301105306 นายจักรินทร์ ปันคำ วท.บ.10
8 6301105307 นายจิตรกานต์ ทองดี วท.บ.10
9 6301105308 นางสาวชญาธร เกษมกิตติธรา วท.บ.10
10 6301105309 นายชลภัทร รอสูงเนิน วท.บ.10
11 6301105313 นายดนุพล ล้านหล้า วท.บ.10
12 6301105315 นายธนกร เนียมเพราะ วท.บ.10
13 6301105316 นายธนากร เกียรตินพคุณ วท.บ.10
14 6301105319 นางสาวฝนมณี สามสาลี วท.บ.10
15 6301105320 นายพีรณัฐ กาฬภักดี วท.บ.10
16 6301105322 นางสาวรัชฎามนี คำภิโล วท.บ.10
17 6301105323 นางสาวรัชรินทร์ บุรานนท์ วท.บ.10
18 6301105324 นายวรวุฒิ พลอยขาว วท.บ.10
19 6301105325 นางสาวศิริมาศ มาลีการุณกิจ วท.บ.10
20 6301105326 นายศุภัทรโชค วงค์เสือ วท.บ.10
21 6301105327 นางสาวสมฤทัย ปัญโยกาศ วท.บ.10
22 6301105328 นางสาวสรัญญา แก้วเทศ วท.บ.10
23 6301105330 นางสาวสุดารัตน์ แบ่งเพ็ชร วท.บ.10
24 6301105333 นายอัครชัย จันทร์ศรีมา วท.บ.10
25 6301105334 นายวรเมธ เครือวัลย์ วท.บ.10
26 6301105335 นางสาวสุกัญญา สงวนกลิ่น วท.บ.10
27 6301105336 นางสาวเปรมกมล ธุระวรณ์ วท.บ.10
28 6301105337 นางสาวภารดา คล้ายแก้วสกุล วท.บ.10
29 6301105338 นายวรรัญญู ใหม่ตาคำ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
30 6203103320 นางสาวนวรัตน์ อนันต์ วท.บ.10
31 6303103301 นางสาวกนกกาญจน์ นันท์ชัย วท.บ.10
32 6303103302 นางสาวกนกภรณ์ ดู่สันเทียะ วท.บ.10
33 6303103303 นางสาวกรรณิการ์ กาวิชัย วท.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
34 6222101347 นายธนวิทย์ อาสนาทิพย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
35 6222101357 นายนพวิชญ์ ไวยารัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
36 6222101447 นางสาวกชกร ละชี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
37 6322101008 นายทศรุทา สลุงแก้ว วท.บ.10
38 6322101013 นายพรพรหม สืบกระพันธ์ วท.บ.10
39 6322103001 นายอรรถพล ชูรส วท.บ.10
40 6322103004 นายจิรายุ แสงแก้ว วท.บ.10
41 6322103006 นายณัฐกิตต์ ยอดสวิป วท.บ.10
42 6322103007 นายธนณัฏฐ์ สุขนาค วท.บ.10
43 6322103008 นายธนัญชัย บุญสมศรี วท.บ.10
44 6322103009 นายธนารักษ์ คนกำแหง วท.บ.10
45 6322103010 นายธวัชชัย ทินเพ็ง วท.บ.10
46 6322103012 นายธิติวุฒิ เด็ดเดี่ยว วท.บ.10
47 6322103013 นายธีรยุทธ รอดหมื่นไวย วท.บ.10
48 6322103016 นายพงษ์ศักดิ์ จุฬา วท.บ.10
49 6322103017 นายพีระพัฒน์ นุ่มเดื่อ วท.บ.10
50 6322103018 นายเพิ่มศักดิ์ เฟื่องฟูลอย วท.บ.10
51 6322103019 นายภาณุพงศ์ ชีรวัฒน์ วท.บ.10
52 6322103021 นายวงศ์รุ่งทรัพย์ สุขท่า วท.บ.10
53 6322103022 นางสาววราภรณ์ ทะวิลา วท.บ.10
54 6322103023 นางสาวศิริพร สุขสำราญ วท.บ.10
55 6322103024 นายศุภวัฒน์ ฟักลำพู วท.บ.10
56 6322103027 นายอภิสิทธิ์ ใคร้เชียงคำ วท.บ.10
57 6322103028 นายอภิสิทธิ์ สอนกล้า วท.บ.10
58 6322103031 นายอนุสรณ์ นุ้ยเมือง วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47