เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว330 : จุลชีววิทยา
กลุ่ม4
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101124327 นางสาวเสาวลักษณ์ แสนฝั้น วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
2 6310101301 นายกฤษศุวิทย์ แก้วงาม วท.บ10
3 6310101302 นายกัญจน์ ตาเรือนสอน วท.บ10
4 6310101303 นางสาวกัลย์สุดา รัตนชัยนันทกุล วท.บ10
5 6310101306 นางสาวจุติภรณ์ นันไชย วท.บ10
6 6310101307 นางสาวเจษฎาพร เต่งมาก วท.บ10
7 6310101308 นายชญานนท์ ฟักขาว วท.บ10
8 6310101309 นางสาวชนัญญา ท้วมบ้านไทร วท.บ10
9 6310101310 นางสาวชลิตา จองจันทร์ วท.บ10
10 6310101311 นายณฐโชค ขันตี วท.บ10
11 6310101314 นางสาวณัฐริกา อินชูใจ วท.บ10
12 6310101316 นางสาวธิดารัตน์ จันทร์ธูป วท.บ10
13 6310101317 นางสาวธินิดา โทแสง วท.บ10
14 6310101318 นางสาวปราณี เทพสาย วท.บ10
15 6310101319 นางสาวพิมวรีย์ สารนารถ วท.บ10
16 6310101320 นางสาวพีรดา ไขแสง วท.บ10
17 6310101321 นายภาณุพงศ์ บัวใหญ่ วท.บ10
18 6310101322 นายภูมิพงศ์ ทองสุข วท.บ10
19 6310101323 นางสาวมญชุ์ปริยา เชียงรินทร์ วท.บ10
20 6310101324 นางสาวรวิสรา สุทธิจิต วท.บ10
21 6310101325 นางสาวระวิวรรณ รวีกำจร วท.บ10
22 6310101326 นางสาวรัตติกาล กันเชียง วท.บ10
23 6310101327 นายวรายุทธ จิรวัฒนกูลชัย วท.บ10
24 6310101328 นางสาววลัยพรรณ มีทองคำ วท.บ10
25 6310101329 นางสาวศิรประภา ฝักแคเล็ก วท.บ10
26 6310101330 นายศุภกิตติ์ จันทร์ปัญญา วท.บ10
27 6310101334 นายสุทธิพงศ์ เอี่ยมทอง วท.บ10
28 6310101337 นางสาวสุลักษณา จันกิติ วท.บ10
29 6310101338 นางสาวหงส์เหม ทองนาค วท.บ10
30 6310101339 นายอลงกรณ์ หอมอุดม วท.บ10
31 6310101340 นายอัมรินทร์ เกิดสมมาตร วท.บ10
32 6310101341 นายภูธเนศ นารี วท.บ10
33 6310101342 นางสาวเกศิณี กอสัมพันธ์ วท.บ10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
34 6222101437 นายอนุรักษ์ มุ่งพันกลาง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
35 6322101002 นายจักรินทร์ ปันทวัง วท.บ.10
36 6322101006 นายฐิติชัย โพธิ์กลาง วท.บ.10
37 6322101010 นายธนาธร เนินชัด วท.บ.10
38 6322101012 นายนฤเบศ แคล้วคลาด วท.บ.10
39 6322101014 นายภูมินทร์ อ่อนจันทร์ วท.บ.10
40 6322101442 นายณภัทร ขวัญนาค วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
41 6322102001 นายกวิน กลิ่นเกตุ วท.บ.10
42 6322102002 นายไกรวุฒิ ดีประเสริฐ วท.บ.10
43 6322102003 นายครรชิต จะแล วท.บ.10
44 6322102004 นางสาวจิตสินี จีนเพชร วท.บ.10
45 6322102007 นายดลธรรม นามเหลา วท.บ.10
46 6322102008 นายธนวรรธน์ วัชระศิริบรรลือ วท.บ.10
47 6322102010 นายนันทวัฒน์ จันต๊ะยศ วท.บ.10
48 6322102012 นายภาณุพงศ์ บัวหลวง วท.บ.10
49 6322102013 นางสาวมะลิวัลย์ จงสมจิตต์ วท.บ.10
50 6322102015 นางสาวมีนาพร สวิหนิ วท.บ.10
51 6322102019 นางสาวอนงค์ลักษณ์ ทองรอด วท.บ.10
52 6322102020 นายอภิวัฒน์ ขาวกุลชร วท.บ.10
53 6322102023 นายดนัย กุณรินทร์ วท.บ.10
54 6322102025 นางสาวสโรชา รัตนวรรณ วท.บ.10
55 6322102026 นางสาวญาดา วงศ์อินทร์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47