เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาชว330 : จุลชีววิทยา
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201124301 นางสาวเกศฎาภรณ์ สิทธิวงค์ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
2 6201124303 นายธรณ์เทพ ฟูลิ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
3 6201124305 นายพลพล อินทร์ใหญ่ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
4 6201124306 นายพหุชัย พรผักแว่น วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
5 6201124307 นางสาวพิณัฐดา มโนธง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
6 6201124308 นายวรกานต์ ทิพย์ชาติ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
7 6201124309 นางสาววรรณิษา สายทอง วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
8 6201124310 นางสาวศิรินพา สีเหล็ก วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
9 6201124311 นางสาวสิริยาภรณ์ แก้วเขียว วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
10 6301105301 นางสาวกชกร ดำสงค์ วท.บ.10
11 6301105314 นายตะวัน ลองจำนงค์ วท.บ.10
12 6301105332 นางสาวสุธาทิพย์ คุ้มกุดขมิ้น วท.บ.10
13 6301126301 นายกฤษฎา ทองคำ 10
14 6301126303 นางสาวจุฬารัตน์ สุมทุม 10
15 6301126304 นางสาวณัชธภากร สบายสุข 10
16 6301126305 นายนนทวัฒน์ ยอดปานันท์ 10
17 6301126306 นายนวฤทธิ์ จันทร์ผ่อง 10
18 6301126307 นางสาวนุชสรา นันต๊ะนา 10
19 6301126308 นายภานุพงษ์ ตะนันศรี 10
20 6301126309 นายศุภกิตต์ สิทธิธรรม 10
21 6301126310 นายสรรเสริญ แซ่ฟุ้ง 10
22 6301126311 นางสาวสุพิชญา ต่อมดวงแก้ว 10
23 6301126312 นายนัฐพล แก้วเขียว 10
24 6301126313 นางสาวกิรณา โคกสีอำนวย 10
25 6301126314 นายชาญชล อิ่มใจ 10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
26 6222101303 นางสาวกนกวรรณ กาวี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
27 6222101304 นางสาวกมลชนก เยี่ยมมิ่ง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
28 6222101310 นางสาวกัลยาณี ปวงจักร์ทา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
29 6222101311 นายกิตติพงศ์ ผิวคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
30 6222101312 นางสาวเก็จมณี วิเลศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
31 6222101314 นางสาวขวัญฤดี อนุรักษ์ป่า วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
32 6222101316 นางสาวจริยาพร สีแสด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
33 6222101319 นายจารุกิตติ์ จันต๊ะพงษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
34 6222101331 นายชินวุฒิ จันต๊ะใจ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
35 6222101333 นางสาวฐรินภรณ์ ภูมิพล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
36 6222101340 นายณัฐนันท์ เชอรัมย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
37 6222101341 นางสาวดวงกมล ยากันทา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
38 6222101342 นางสาวทิพย์ลาวัลย์ ปาอินทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
39 6222101348 นายธนาธร กสิกรรม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
40 6222101353 นายธีรภัทร พรหมศร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
41 6222101355 นางสาวนครัตน์ อารักษ์คุณากร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
42 6222101360 นางสาวนฤมล สุวรรณโน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
43 6222101361 นางสาวนัทริกา จินะกาศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
44 6222101362 นางสาวนิติภรณ์ กาชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
45 6222101363 นางสาวนิธิพร บรรจงปรุ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
46 6222101364 นางสาวนิสรา แพงน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
47 6222101367 นางสาวเบญจมาภรณ์ บุญมาตุ้ย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
48 6222101372 นายปรมินทร์ แสงจันทร์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
49 6222101386 นายพีรพัท คำอ้าย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
50 6222101390 นายภัทราวุธ ธรรมจักร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
51 6222101398 นายรัฐพล พลเทียร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
52 6222101403 นายวนราช ดารา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
53 6222101407 นายวัชรพล ปัดมะริด วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
54 6222101408 นายวัชระ ไชยเมืองชื่น วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
55 6222101412 นางสาววีรภัทรา จะวรรณะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
56 6222101413 นายศตวรรษ แก้วมูลมุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
57 6222101414 นางสาวศรัญญา ทานิน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
58 6222101416 นางสาวศานันทิณี นรสิงห์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
59 6222101417 นางสาวศิริเนตร จิตรสม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
60 6222101419 นางสาวศุภรดา แสงศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
61 6222101420 นายศุภวิชญ์ วงษา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
62 6222101421 นางสาวศุภิสรา ชัยมงคล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
63 6222101422 นางสาวสมศรี พิลาสชวนพิศ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
64 6222101423 นายสรวิชญ์ บุญสม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
65 6222101424 นายสรวิศ ภู่สมบูรณ์ไพศาล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
66 6222101426 นางสาวสโรชา นาคยอดทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
67 6222101428 นางสาวสอางค์ทิพย์ นวลศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
68 6222101429 นางสาวสิริวิมล พิมสาร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
69 6222101430 นางสาวสุดารัตน์ พุงขาว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
70 6222101431 นางสาวสุดารัตน์ โม่งปราณีต วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
71 6222101432 นางสาวสุทธิดา โนจา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
72 6222101433 นางสาวสุธิดา เฟื่องฟู วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
73 6222101434 นางสาวสุพัตรา มาคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
74 6222101435 นางสาวหนึ่งฤทัย มีโชคชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
75 6222101438 นายอนุรุท ตีที วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
76 6222101439 นายอภิรัตน์ ฤดีมรดก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
77 6222101440 นายอัครภูมิ แก้วสมฤทธิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
78 6222101442 นายอาทิตย์ ไปยะโพธิ์ศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
79 6222101443 นางสาวอารยา นันทเพชร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
80 6222101445 นางสาวอินธุอร ยอดคีรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47