เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาวอ101 : วิศวกรรมเบื้องต้นในชีวิตประจำวัน
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301101351 นางสาวจุฑาทิพย์ ศรีสังข์ วท.บ.10
2 6301101352 นางสาวบัณฑิตตา บุญผ่อง วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
3 6104102335 นายอมรศักดิ์ รักษาสัตย์ 10
4 6104102337 นางสาวอุไรรัตน์ แออัด 10
5 6104103339 นางสาวอรณี เพชรดำ วท.บ.10
6 6104103340 นางสาวอรอานันท์ อินทร์จำนงค์ วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
7 6006103425 นางสาวภัทราพร ชัยภูมิ บช.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
8 6010101354 นายนฤเบศร เล็กชูวงศ์ วท.บ10
9 6010101396 นายสรชัชย์ ดาบเขียว วท.บ10
10 6310101001 นางสาวกฤติกา ศรีกัลลา วท.บ.10
11 6310101002 นายกวินกิตติ์ วีระพันธ์ วท.บ.10
12 6310101003 นายคงเดช คุณประทุม วท.บ.10
13 6310101004 นางสาวณัฏฐ์นรี ลักษณะสกุล วท.บ.10
14 6310101005 นายณัฐวุฒิ โทนหงส์สา วท.บ.10
15 6310101006 นายณัฐวุฒิ อาหลี วท.บ.10
16 6310101008 นางสาวปลายฟ้า ภมรสูตร วท.บ.10
17 6310101009 นายพงศธร อ่อนคำ วท.บ.10
18 6310101010 นายพลภัต พานิช วท.บ.10
19 6310101011 นายภานุวัฒน์ ศิริกุล วท.บ.10
20 6310101013 นายวรวิทย์ หิรัญวงษ์ วท.บ.10
21 6310101014 นางสาววาสนา แก้วยงกต วท.บ.10
22 6310101015 นางสาวศิริพร หอมจันทร์ วท.บ.10
23 6310101016 นางสาวศิริลักษณ์ เสถียร วท.บ.10
24 6310101017 นายศุภชัย เอี่ยมสอาด วท.บ.10
25 6310101018 นายศุภณัฐ คงสี วท.บ.10
26 6310101019 นางสาวอลิษา ศรีหะรัญ วท.บ.10
27 6310101020 นางสาวอัฐภิญญา แสนใจ วท.บ.10
28 6310101021 นางสาวอุษา ธรรมศร วท.บ.10
29 6310101023 นายธฤต ไชยเจริญ วท.บ.10
30 6310102301 นายกรวิชญ์ กายา วท.บ.10
31 6310102302 นายกฤษกร จิณะกับ วท.บ.10
32 6310102304 นางสาวจันทร์จิรา โยธา วท.บ.10
33 6310102305 นายจิณณวัตร ม่วงมี วท.บ.10
34 6310102308 นายชัยนิตย์ ธรรมมา วท.บ.10
35 6310102309 นายชัยวัฒน์ กนกจรัสวาณิชย์ วท.บ.10
36 6310102310 นายชุติวัต คะปานา วท.บ.10
37 6310102311 นายณภัทร สุวิมล วท.บ.10
38 6310102313 นายธนายุทธ เดชจินดา วท.บ.10
39 6310102314 นางสาวธีนิดา อัศวภูมิ วท.บ.10
40 6310102316 นางสาวปวริสรา กล่อมสุนทร วท.บ.10
41 6310102317 นางสาวพรรณวิษา เทพสิงห์ วท.บ.10
42 6310102319 นายภานุ แสงฉาย วท.บ.10
43 6310102320 นายวีรภัทร แก้วสีทองคำ วท.บ.10
44 6310102322 นายศิริชัย มณทอง วท.บ.10
45 6310102324 นายสุทธิพัตร์ ทองรัตน์ วท.บ.10
46 6310102325 นายสุทิวัส ดีชูศร วท.บ.10
47 6310102326 นางสาวธนิดา นองสมุทร วท.บ.10
48 6310102327 นายอธิษฐ์ รัศมีเพ็ญ วท.บ.10
49 6310102328 นายฮัดรีย์ จิตภาค วท.บ.10
 ศิลปศาสตร์
50 6014101343 นายพิสิษฐ์ ล้ำเลิศกิจ ศศ.บ. (นิเทศศาสตร์บูรณาการ)10
51 6114101309 นางสาวกุลกานต์ ทาจันทิพย์ ศศ.บ.10
52 6114101312 นางสาวเกี๋ยงคำ ลุงคำ ศศ.บ.10
53 6114101336 นางสาวนนทวรรณ ดิชวงษ์ ศศ.บ.10
54 6114101338 นางสาวนภัสสร ตรีเพชร ศศ.บ.10
55 6114101355 นางสาวพรลภัส สุขบัติ ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
56 6322103001 นายอรรถพล ชูรส วท.บ.10
57 6322103002 นายเกริกเกียรติ ตั้งเตี้ย วท.บ.10
58 6322103012 นายธิติวุฒิ เด็ดเดี่ยว วท.บ.10
59 6322103013 นายธีรยุทธ รอดหมื่นไวย วท.บ.10
60 6322103016 นายพงษ์ศักดิ์ จุฬา วท.บ.10
61 6322103018 นายเพิ่มศักดิ์ เฟื่องฟูลอย วท.บ.10
62 6322103019 นายภาณุพงศ์ ชีรวัฒน์ วท.บ.10
63 6322103021 นายวงศ์รุ่งทรัพย์ สุขท่า วท.บ.10
64 6322103027 นายอภิสิทธิ์ ใคร้เชียงคำ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47