เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101101303 นางสาวแคทรียา เชื่อมรัมย์ วท.บ.10
2 6101101344 นางสาวพนิดา หลักแหลม วท.บ.10
3 6101101348 นางสาวพิมพ์ชนก ยวงผ้า วท.บ.10
4 6101101357 นายรังสิมันตุ์ พรมเมืองขวา วท.บ.10
5 6101102306 นางสาวกัญญารัตน์ พรหมพชร วท.บ.10
6 6101102350 นายณัฐพงศ์ ปันทะวงค์ วท.บ.10
7 6101102354 นายณัฐวุฒิ แสงสุวรรณ์ วท.บ.10
8 6101102360 นางสาวทิพวัลย์ คำธารา วท.บ.10
9 6101102370 นางสาวธัชพรรณ สารคำ วท.บ.10
10 6201102413 นายภูชิต หงษ์แก้ว วท.บ.10
11 6201102459 นายอธิป โสภณ วท.บ.10
12 6301102311 นายกานต์กร ปานเพชร วท.บ.10
13 6301102319 นางสาวฆนณัฐ ทองดัง วท.บ.10
14 6301102328 นางสาวชนินาถ โพธิ์ศรี วท.บ.10
15 6301102337 นางสาวณัฐธิดา วงค์อารี วท.บ.10
16 6301102400 นายวรเมธ ทวีอภิรดีวุฒิ วท.บ.10
17 6301102403 นางสาววริษา อินยานวล วท.บ.10
18 6301102404 นางสาววิภาดา ลุงต๊ะ วท.บ.10
19 6301102405 นางสาววิภานันท์ จันทะภา วท.บ.10
20 6301102406 นายวีรพงศ์ สืบศรีวิชัย วท.บ.10
21 6301102407 นายวีรากร อินทร์ทรา วท.บ.10
22 6301102421 นายสัภยา มากเงิน วท.บ.10
23 6301102423 นายสุทธิพงษ์ แร่กระสินธ์ วท.บ.10
24 6301122009 นางสาวขวัญจิรา โพเก วท.บ.10
25 6301122046 นางสาวพิชญ์สินี สิทธิศักดิ์ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
26 6103102302 นางสาวกมลพรรณ สินสุพรรณ์ วศ.บ.10
27 6103102305 นางสาวจิตตินันท์ เกตุแจ้ วศ.บ.10
28 6103102335 นางสาวยุลดา จงกล วศ.บ.10
29 6203101340 นายรัฐภูมิ วงษา วศ.บ.10
30 6203105301 นางสาวณัฏฐ์อัปสร ไผ่ชู วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
31 6203105302 นางสาวณัฐกมล พูดงาม วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
32 6203105308 นางสาวชนม์นิภา แซ่ว้าง วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
33 6303102309 นายชวลิต อินตาเส้า วศ.บ.10
34 6303102315 นายธีระนันต์ วาสีอนุรักษ์ วศ.บ.10
35 6303102318 นายปฏิญญา พาดา วศ.บ.10
36 6303102322 นางสาวภัทริณี ฤทธิ์เรืองรุ่ง วศ.บ.10
37 6303102326 นางสาวรุ่งตะวัน สวนสวรรค์ วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
38 6004103314 นางสาวชุติมา คำยา วท.บ.10
39 6004103329 นางสาวภัทราภรณ์ สุรินทร์ วท.บ.10
40 6004106342 นายศราวุธ ทับทิมบัว วท.บ.10
41 6104102303 นางสาวเก็จมณี แสวงดี 10
42 6104102308 นางสาวจิราพรรณ์ แก้วอุ๊ด 10
43 6104102310 นางสาวเจนจิรา ญาวุฒิปัน 10
44 6104102312 นางสาวชนนิกานต์ ประจิตร 10
45 6104102320 นางสาวปิยะพร เเย้มชู 10
46 6104102321 นางสาวพิมพ์ชนก ภิราญคำ 10
47 6104102322 นางสาวพิมพิดา ปัญญาแก้ว 10
48 6104102324 นางสาวเมวิกา ถ้ำกลาง 10
49 6104102325 นางสาววิไลวัลย์ สาทรอัมพา 10
50 6104102326 นางสาวศรัญญา อิศรานนท์ 10
51 6104102332 นางสาวสุนทรี สุรินทราโช 10
52 6104102334 นางสาวเสาวลักษณ์ ปราณี 10
53 6104102335 นายอมรศักดิ์ รักษาสัตย์ 10
54 6104102336 นางสาวอริสา ตาหมี่ 10
55 6204103310 นางสาวสุภชา สุริวรรณ์ วท.บ.10
56 6204103312 นางสาวอรทัย เครือสาร วท.บ.10
57 6204103313 นายธีรเดช สุขป้อม วท.บ.10
58 6204104305 นางสาวหมวย หอมชื่น วท.บ.10
59 6204105301 นางสาวกันยารัตน์ กมลสดใส วท.บ.10
60 6204105302 นางสาวจิราภรณ์ อภิรักษ์มงคล วท.บ.10
61 6204105305 นางสาวชนัญธิดา ปิ่นแสงแก้ว วท.บ.10
62 6204105306 นายญานากร ปัญญา วท.บ.10
63 6204105307 นางสาวณัฐธิดา ธนานันท์ วท.บ.10
64 6204105308 นางสาวธันย์ชนก สุยะ วท.บ.10
65 6204105309 นางสาวปริศนา มหาวงค์ วท.บ.10
66 6204105311 นางสาวพรพรรณ จันทร์แก้ว วท.บ.10
67 6204105312 นางสาวยลดา ศิริรัตน์ วท.บ.10
68 6204105315 นางสาวกรทิพย์ กันทา วท.บ.10
69 6204109309 นายเจษฎา ปีกลอง วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
70 6105105326 นางสาวดารารัตน์ บุญเรือง รป.บ.10
71 6105105349 นางสาวปิยฉัตร อยู่นุ้ย รป.บ.10
72 6105105373 นายยศกร หลวงอำมาตย์ รป.บ.10
73 6105105390 นางสาวสนธยา เขื่อนคำแปง รป.บ.10
74 6105105394 นางสาวสหฤทัย ไชยวรรณ์ รป.บ.10
75 6105105411 นางสาวอัญชนา คำซอนโยง รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
76 6106101473 นางสาวนิชนันท์ แดงภักดี บธ.บ.10
77 6106102301 นางสาวกนกนิภา เกริกเกียรติปรีดา บธ.บ.10
78 6106102302 นางสาวกนกพร พงค์สวัสดิ์ บธ.บ.10
79 6106102349 นายธนชิต สักแกแก้ว บธ.บ.10
80 6106102379 นางสาวพิมพ์พิไล จองสุรียภาส บธ.บ.10
81 6106102382 นางสาวเพ็ญวรีย์ หัสดีบุญ บธ.บ.10
82 6206101304 นางสาวกฤติยา สุยะแก้ว บธ.บ.10
83 6206101307 นายกิตติพงษ์ วนาสุวดี บธ.บ.10
84 6206101314 นางสาวคณิศร โคตรสีทา บธ.บ.10
85 6206101316 นางสาวจิตติพร หลวงใจ บธ.บ.10
86 6206101322 นางสาวเจนจิรา วงศ์ชัยวะ บธ.บ.10
87 6206101327 นางสาวชนกานต์ ทองน้อย บธ.บ.10
88 6206101328 นายชนม์ชนก ต๊ะรังษี บธ.บ.10
89 6206101334 นางสาวฐิติยา ตาจุมปา บธ.บ.10
90 6206101336 นางสาวณัฏฐธิดา เลาหมี่ บธ.บ.10
91 6206101341 นางสาวดรุณี เนตรผาบ บธ.บ.10
92 6206101346 นายธนวัฒน์ คงความเพียร บธ.บ.10
93 6206101349 นายธัชพล มโนชมภู บธ.บ.10
94 6206101350 นายธัญพิศุทธิ์ สิ้นเคราะห์ บธ.บ.10
95 6206101352 นางสาวธัญลักษณ์ โปทา บธ.บ.10
96 6206101353 นางสาวธัญสุดา ปุ้มตะมะ บธ.บ.10
97 6206101354 นางสาวธีราพร ปวิณากร บธ.บ.10
98 6206101355 นายนครินทร์ สุวรรณมณี บธ.บ.10
99 6206101356 นางสาวนพรัตน์ คำแปง บธ.บ.10
100 6206101357 นางสาวนภัสวรรณ อายุมาก บธ.บ.10
101 6206101358 นางสาวนภัสสร กิติหม่อง บธ.บ.10
102 6206101359 นางสาวนรีกานต์ ช้างจันทร์ บธ.บ.10
103 6206101361 นางสาวนํ้าฝน จินดาประภาพร บธ.บ.10
104 6206101364 นางสาวเนาวรัตน์ ปิงสุแสน บธ.บ.10
105 6206101365 นางสาวบุณยานุช โพธิ์ทอง บธ.บ.10
106 6206101367 นางสาวประภัสสร คำภีระ บธ.บ.10
107 6206101368 นางสาวปวีณา กรงจักร์ บธ.บ.10
108 6206101370 นางสาวผกามาศ ยาอินตา บธ.บ.10
109 6206101372 นางสาวพรพนิต เก็ดสราพร บธ.บ.10
110 6206101373 นางสาวพรรณประภา ปาภูเขียว บธ.บ.10
111 6206101374 นางสาวพรรวิษา ลือใจอินทร์ บธ.บ.10
112 6206101376 นางสาวพัชรา ปินคำ บธ.บ.10
113 6206101379 นางสาวพิมพิกา บุตรซาว บธ.บ.10
114 6206101382 นางสาวภณิดา พิมพ์โพด บธ.บ.10
115 6206101385 นายภูริ ฮงประยูร บธ.บ.10
116 6206101386 นางสาวภูษนี ภูชัยสินธุ์ บธ.บ.10
117 6206101387 นางสาวมณฑกานต์ เต็มใจ บธ.บ.10
118 6206101388 นายมังกร อนุรักษ์กำธร บธ.บ.10
119 6206101389 นางสาวรฐาอร ปัญญาสัทโท บธ.บ.10
120 6206101392 นางสาววนิตชญา ต๊ะก๋อง บธ.บ.10
121 6206101394 นางสาววรารัตน์ ศรีจันทร์ บธ.บ.10
122 6206101395 นางสาววริศรา มาเครื่อง บธ.บ.10
123 6206101397 นางสาววัชราภรณ์ ศรีพรหมษา บธ.บ.10
124 6206101405 นางสาวศิริมณฑา ใจแก้ว บธ.บ.10
125 6206101406 นายศิวกร สิริวงค์ บธ.บ.10
126 6206101416 นายสุริยา อุ่นเรือน บธ.บ.10
127 6206101422 นางสาวอรจิรา ชาวป่า บธ.บ.10
128 6206101423 นางสาวอรยา ตาป้อ บธ.บ.10
129 6206101424 นางสาวอริศรา อินทนนท์ บธ.บ.10
130 6206101425 นางสาวอรุณวรรณ เฮ่า บธ.บ.10
131 6206101426 นางสาวอังควิภา คงนา บธ.บ.10
132 6206101427 นางสาวอาทิติยา โสภี บธ.บ.10
133 6206101428 นางสาวอาริญา วันนิ บธ.บ.10
134 6206101429 นางสาวอุมาภรณ์ พิริ บธ.บ.10
135 6206101430 นางสาวกัลยรัตน์ ก๋าใจ บธ.บ.10
136 6206101440 นางสาววรรณิภา ศรีคำมา บธ.บ.10
137 6206103407 นายสุธากุล หยังสู บช.บ.10
138 6206104301 นางสาวกนกพร บุญรอด บธ.บ.10
139 6206104302 นางสาวกฤติยา สูงปลูก บธ.บ.10
140 6206104306 นางสาวขนิษฐา ขำรอด บธ.บ.10
141 6206104309 นางสาวชนิตา จักร์แก้ว บธ.บ.10
142 6206104310 นางสาวช่อผกา อุ่นจักร์เสาร์ บธ.บ.10
143 6206104311 นางสาวณัฐณิชา มะโนแก้ว บธ.บ.10
144 6206104312 นางสาวณัฐริกา อริยะ บธ.บ.10
145 6206104313 นางสาวธนภรณ์ สิงหา บธ.บ.10
146 6206104316 นางสาวธนิษฐา มั่นดี บธ.บ.10
147 6206104329 นางสาวพัชราพรรณ เจริญวงศ์ บธ.บ.10
148 6206104332 นางสาวรุ่งทิวา การกุณา บธ.บ.10
149 6206104333 นางสาวลลิตา นัยติ๊บ บธ.บ.10
150 6206105301 นางสาวกมลชนก จอมธง บธ.บ.10
151 6206105302 นางสาวกวินธิดา ชัยบิน บธ.บ.10
152 6206105304 นายชัยวัฒน์ ทิโน บธ.บ.10
153 6206105305 นางสาวชุติมา นำภา บธ.บ.10
154 6206105308 นางสาวธัญญาเรศ มณีรัตนสุดา บธ.บ.10
155 6206105309 นายธัญเทพ ธนอนันตากุล บธ.บ.10
156 6206105310 นายนาวิน ยารังษี บธ.บ.10
157 6206105312 นายปิยภัทร์ ไชยสิทธิ์ บธ.บ.10
158 6206105314 นายพัทสนันท์ นรรัตน์ บธ.บ.10
159 6206105315 นางสาวพิชญา ช้อยเครือ บธ.บ.10
160 6206105317 นางสาวสุชัญญา คำภีระ บธ.บ.10
161 6206105318 นายอุดมโชค เขยไชย บธ.บ.10
162 6206105319 นางสาวณัฐธิยา สุขจิตร บธ.บ.10
163 6206105320 นางสาวบุษราคัม ชวาลพิชญ์ บธ.บ.10
164 6306101385 นางสาวภิญญาพัชญ์ ใจหาญ บธ.บ.10
165 6306101424 นางสาวอภิญญา ศิริภูมิ บธ.บ.10
166 6306101430 นางสาวอาทิตยา คตวงษ์ฆ้อง บธ.บ.10
167 6306101431 นางสาวอุบลรัตน์ บุญวัง บธ.บ.10
168 6306101436 นางสาวชริดา ปิติถาโน บธ.บ.10
169 6306101438 นางสาวนาฎนารี ของงาม บธ.บ.10
170 6306101439 นางสาวภัทรนันท์ รัตนนิรมลสกุล บธ.บ.10
171 6306101440 นางสาวมัศยา แสงธิ บธ.บ.10
172 6306103406 นางสาวสุชาดา สังเทพ บช.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
173 5800101328 นางสาวสุจิตรา หันจางสิทธิ์ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
174 6110101008 นายนรวีร์ ทองเจียม วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
175 6212101305 นายธนวิชญ์ ที่ปรึกษา ศ.บ.10
176 6212106301 นางสาวกัลญา เวียงบรรพต วท.บ.10
177 6212106303 นางสาวกุลิสรา สวนแดง วท.บ.10
178 6212106305 นายฐากูร ธรรมบุตร วท.บ.10
179 6212106306 นายณฐิณัฐ สูงขาว วท.บ.10
180 6212106307 นายณัฐพล ลานกิ่ง วท.บ.10
181 6212106308 นางสาวทิพย์สุดา พรมต๊ะ วท.บ.10
182 6212106309 นางสาวทิพวรรณ ฝั้นไชยวงค์ วท.บ.10
183 6212106310 นายธนกฤต ขาปั๋น วท.บ.10
184 6212106313 นางสาวนายิกา สิงห์อุต วท.บ.10
185 6212106314 นายบัญญัติ บุญรัตน์ วท.บ.10
186 6212106315 นายปราณ กิจวิถี สงฆ์รักษ์ วท.บ.10
187 6212106316 นายปุระชัย เวียงชัย วท.บ.10
188 6212106317 นายพงศธร กิติกาศ วท.บ.10
189 6212106318 นางสาวพิชญาเพ็ญ ชัยชมภู วท.บ.10
190 6212106320 นางสาวพิมพ์นิภา แก้วคล้าย วท.บ.10
191 6212106321 นายภูธเนศ ขันปิงปุ๊ด วท.บ.10
192 6212106322 นายภูวเดช วีระวงค์ วท.บ.10
193 6212106323 นางสาวมฆวัน เสนาธรรม วท.บ.10
194 6212106324 นายรัชนันท์ ดวงใส วท.บ.10
195 6212106325 นายรัตนพล ขอนทอง วท.บ.10
196 6212106326 นางสาววชิราภรณ์ จอมกันท์ วท.บ.10
197 6212106327 นางสาววณิชชา ต๊ะนันตา วท.บ.10
198 6212106328 นายวิศรุต บุญมา วท.บ.10
199 6212106329 นายศิระศักดิ์ ตันมล วท.บ.10
200 6212106330 นายศุภกิจ สิทธิเดช วท.บ.10
201 6212106333 นายอภิสิทธิ์ นามเหลา วท.บ.10
202 6312102301 นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์วิศิษฐ์ 10
203 6312102308 นางสาวชัชฎาภรณ์ แก้วบัวดี 10
204 6312102309 นางสาวญาณิศา วิมลสมบัติ 10
205 6312102310 นายถิรพิทย์ สุพร 10
206 6312102311 นางสาวธนาภรณ์ ไพรสิงห์ 10
207 6312102312 นายน้ำเพชร เทศทอง 10
208 6312102314 นางสาวปรียาลักษณ์ มูลแก้ว 10
209 6312102315 นางสาวปัญญดา เจริญสุข 10
210 6312102317 นายพีระพล จินดา 10
211 6312102318 นายภัทร สังขวิสุทธิ์ 10
212 6312102319 นายภูมินทร์ นำหน้าวงษ์สุข 10
213 6312102320 นางสาวมัลลิกา มูลซาว 10
214 6312102321 นางสาวรอยพิมพ์ โคกเขา 10
215 6312102322 นางสาวราณีร์ เทพวิชา 10
216 6312102323 นายศรัณย์ภัทร มั่นคง 10
217 6312102324 นางสาวศิริวิภา วิชัยดิษฐ 10
218 6312102325 นางสาวสรวีย์ อดิสรณกุล 10
219 6312102328 นายชัยณรงค์ ผันยอด 10
 ศิลปศาสตร์
220 6114102305 นางสาวกัญญารัตน์ สายสวาท ศศ.บ.10
221 6114102306 นางสาวกานต์ชนก เหล่าภักดี ศศ.บ.10
222 6114102307 นางสาวกิตินันท์ จันโทริ ศศ.บ.10
223 6114102314 นายเจษฎา ต๊ะวัง ศศ.บ.10
224 6114102316 นายชลัช อังศุธรธนวัฒน์ ศศ.บ.10
225 6114102317 นางสาวชุติกานต์ บุญชูช่วย ศศ.บ.10
226 6114102338 นายปกรณ์ชัย จักรแก้ว ศศ.บ.10
227 6114102340 นางสาวปรียาภรณ์ ชมพบ ศศ.บ.10
228 6114102342 นางสาวพฤกษา ผานุกูล ศศ.บ.10
229 6114102349 นางสาวภัทรภร คำดอนใจ ศศ.บ.10
230 6114102353 นางสาวลลิตา ทาริวงศ์ ศศ.บ.10
231 6114102358 นางสาวศรัณย์ภัทร กำแพงเพชร ศศ.บ.10
232 6114102359 นายศรายุทธ จันดา ศศ.บ.10
233 6114102362 นางสาวศิริประภา ไชยแก้ว ศศ.บ.10
234 6114102365 นายศุภวรรษ สันทราย ศศ.บ.10
235 6114102367 นางสาวสุทธิดา นามสุข ศศ.บ.10
236 6114102369 นางสาวสุภาภรณ์ ลอยเที่ยง ศศ.บ.10
237 6114102370 นางสาวอรพิน สุดเฉลามาลี ศศ.บ.10
238 6114102371 นายอริยะ มณีพรม ศศ.บ.10
239 6114102372 นางสาวอรุณวตี ต้นศรี ศศ.บ.10
240 6114102377 นางสาวอารีรัตน์ สิงห์ชัย ศศ.บ.10
241 6214101304 นางสาวกฤติมา แพทย์คุณ ศศ.บ.10
242 6214101320 นางสาวชนัญชิดา พงศ์ศุภะมงคล ศศ.บ.10
243 6214101323 นางสาวชุติกาญจน์ กาญจนรัตน์ ศศ.บ.10
244 6214101324 นางสาวชุติกาญจน์ หน่อแก้ว ศศ.บ.10
245 6214101328 นายณัฐพล คำปาเชื้อ ศศ.บ.10
246 6214101334 นางสาวธัญวรัตม์ คิดเลิศล้ำ ศศ.บ.10
247 6214101347 นายพาทิศ แก่นจันทร์ ศศ.บ.10
248 6214101354 นางสาวลลิตา ชนะพันธ์ ศศ.บ.10
249 6214101356 นางสาววรปีร์ สุวรรณทัต ศศ.บ.10
250 6214101363 นางสาวสินีนาถ ทิพย์สังวาลย์ ศศ.บ.10
251 6214101370 นางสาวอมลรดา สีดาคำ ศศ.บ.10
252 6214102307 นางสาวเกทเสมนี ศิลปะไพรวรรณ ศศ.บ.10
253 6214102309 นางสาวจารุกัญญ์ ปิมปะ ศศ.บ.10
254 6214102310 นางสาวจารุภา ศรีคิรินทร์ ศศ.บ.10
255 6214102311 นางสาวจิณณ์ณณัช จันทร์เรือง ศศ.บ.10
256 6214102312 นางสาวจิตติยา บุญเลิศ ศศ.บ.10
257 6214102314 นางสาวจิรารัตน์ การะเกตุ ศศ.บ.10
258 6214102336 นางสาวนรินทิพย์ ชัยตาแสง ศศ.บ.10
259 6214102346 นายปวีณ์กร ใสใหม่ ศศ.บ.10
260 6214102350 นางสาวปาริฉัตร จันทาแสน ศศ.บ.10
261 6214102351 นางสาวปาลิดา ดลราษี ศศ.บ.10
262 6214102406 นางสาวอาทิตยา ลุงป่งยะ ศศ.บ.10
263 6314101301 นายอนุชิต เทพทัน ศศ.บ.10
264 6314101304 นายกรุณพล อินทร์สุวรรณ ศศ.บ.10
265 6314101381 นายยุทธนา วังแปง ศศ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
266 6215123350 นายสุวรรณ อรุณเสวก วศ.บ.10
267 6215123356 นายจักรภพ สุนันต๊ะ วศ.บ.10
268 6315124003 นายกัมพล กำเนิดสูง วศ.บ.10
269 6315124004 นายกานต์ พงษ์สานต์คีรี วศ.บ.10
270 6315124005 นายเกรียงไกร ธรรมศิริ วศ.บ.10
271 6315124007 นายจักรพันธ์ อุ่นผูก วศ.บ.10
272 6315124010 นายชัชธพล ช่างทอง วศ.บ.10
273 6315124013 นายญัตติชัย ชัยมงคล วศ.บ.10
274 6315124014 นายณัฐกิตติ์ รินสินจ้อย วศ.บ.10
275 6315124015 นายณัฐพนธ์ ปวนลูน วศ.บ.10
276 6315124016 นายณัฐพล พรมคำ วศ.บ.10
277 6315124017 นายณัฐพล มาลีเจริญ วศ.บ.10
278 6315124020 นายทักษกร วังสาร วศ.บ.10
279 6315124023 นายธนภัทร ใจจุมปู วศ.บ.10
280 6315124024 นายธนวัฒน์ ฟองสมุทร วศ.บ.10
281 6315124025 นายธนาวุฒิ ไชยสวรรค์ วศ.บ.10
282 6315124026 นายธันญาวิทย์ วงศ์ทอง วศ.บ.10
283 6315124027 นายธิติ หอมทวนลม วศ.บ.10
284 6315124028 นายนพรุจ เขยตุ้ย วศ.บ.10
285 6315124029 นายนัฐวุฒิ เอี่ยมสะอาด วศ.บ.10
286 6315124030 นายนายชัชวาล พุดอ่อน วศ.บ.10
287 6315124031 นายนิติการณ์ เจริญ วศ.บ.10
288 6315124032 นายนิติพัฒน์ ปัญญา วศ.บ.10
289 6315124034 นายประสิทธิ์ ลุงออ วศ.บ.10
290 6315124035 นายปิติพล จิ่งต่า วศ.บ.10
291 6315124036 นายปิติพัฒน์ โยธาทิพย์ วศ.บ.10
292 6315124037 นายพงศกร ตั้งเพียร วศ.บ.10
293 6315124038 นายพงศ์พันธุ์ สิงห์มูล วศ.บ.10
294 6315124039 นายพงศ์ภัค ดีจันทร์ วศ.บ.10
295 6315124040 นายพัชรชัย โตรอด วศ.บ.10
296 6315124041 นายพันธ์พงษ์ อินต๊ะมา วศ.บ.10
297 6315124042 นายพิทวัส ปัญญา วศ.บ.10
298 6315124043 นายพุทธพงษ์ สุวรรณกูล วศ.บ.10
299 6315124044 นายเพียน ต่า วศ.บ.10
300 6315124045 นายภัทรดนัย สุ่มมาตย์ วศ.บ.10
301 6315124046 นายภานุวัฒน์ ศึกษา วศ.บ.10
302 6315124047 นายภูวดล ใจซื่อ วศ.บ.10
303 6315124048 นายยุทธภูมิ ชัยชนะ วศ.บ.10
304 6315124049 นายรณกร กันทะวงค์ วศ.บ.10
305 6315124050 นายรังสิพล เสือคง วศ.บ.10
306 6315124052 นายรัฐศาสตร์ สุมทุม วศ.บ.10
307 6315124053 นายวรพจน์ ขัติยะ วศ.บ.10
308 6315124054 นายวรภพ ไชยวงค์ วศ.บ.10
309 6315124055 นายวรากร กุหลาบแสง วศ.บ.10
310 6315124056 นายวรากร ปิยะลังกา วศ.บ.10
311 6315124057 นายวสันต์ รักษา วศ.บ.10
312 6315124060 นายวุฒิพงษ์ แก้วปา วศ.บ.10
313 6315124061 นางสาวศรัณกรพรรษ สินธณัฐชยากร วศ.บ.10
314 6315124062 นายศักราช ความหมั่น วศ.บ.10
315 6315124064 นายสวิช ก๋าติ๊บ วศ.บ.10
316 6315124065 นายสหัสวรรษ พรมเสน วศ.บ.10
317 6315124066 นายสาณัฐ คำมา วศ.บ.10
318 6315124067 นายสินธร โพธิ์เที้ยม วศ.บ.10
319 6315124068 นายสืบศักดิ์ อินสิทธิ์ วศ.บ.10
320 6315124069 นายสุรพงษ์ ยิ้มพงษ์ วศ.บ.10
321 6315124070 นายสุรพงษ์ หาญสรเดช วศ.บ.10
322 6315124071 นายเสฏฐวุฒิ ศรีวิเชียร วศ.บ.10
323 6315124072 นายอดิศักดิ์ อินสำราญ วศ.บ.10
324 6315124073 นายอธิพันธ์ เหล็กสีสืบ วศ.บ.10
325 6315124074 นายอธิวัฒน์ ตะปุย วศ.บ.10
326 6315124076 นายอนุสรณ์ ชัยยะ วศ.บ.10
327 6315124077 นายอภินันท์ คำขา วศ.บ.10
328 6315124079 นายอัษฎาวุธ อมาตยกุล วศ.บ.10
329 6315124080 นายอินทนนท์ สุวรรณ วศ.บ.10
330 6315124081 นายเอกชัย ปัญญา วศ.บ.10
331 6315124082 นายชัยนันท์ จัตุรงค์ วศ.บ.10
332 6315124084 นายยรรยง ลุงหมั้น วศ.บ.10
333 6315124087 นายจักรกฤษณ์ สารบรรณ์ วศ.บ.10
334 6315124089 นายอภิชัย มะชะรา วศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
335 6118102305 นางสาวกัณฐิกา ต่ายครบุรี ศศ.บ.10
336 6218102341 นางสาวธิมาทอง ทองมา ศศ.บ.10
337 6218102366 นายภูมิภัทท์ ทวีผล ศศ.บ.10
338 6218102390 นางสาวอรณี คล้ายเนียม ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
339 5819103523 นางสาวลลิตา เปี่ยมสุข สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
340 6122101308 นางสาวกัลยรัตน์ นราเกษม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
341 6122101311 นางสาวกิ่งกมล ลาภเพิ่มพูนสิริกุล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
342 6122101333 นางสาวชนิตร์นันท์ ฉันทยา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
343 6122101438 นางสาวสุดารัตน์ แสงมณี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
344 6122101439 นางสาวสุพรรณนิกา ลอยมา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
345 6122101446 นางสาวเสาวิภักดิ์ เชื้อโตเติม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
346 6122101447 นางสาวอโณทัย เขียวทัพ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
347 6122101452 นางสาวอริยา ปัจจัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
348 6122101455 นางสาวอัญธิชา เหมวิเชียรชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
349 6122103020 นายภัทราวุธ แสงทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
350 6222103005 นายคณัสนันท์ นาโพธิ์ วท.บ.10
351 6222103026 นายพิศุทธ์ จิตร์จรูญศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
352 6222103028 นางสาวรุ่งทิวา ปัญญากา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
353 6222103029 นายวชิระ ชัยคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
354 6322101003 นายจิรวัฒน์ กันธะจักร วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47