เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102413 นายภูชิต หงษ์แก้ว วท.บ.10
2 6201102459 นายอธิป โสภณ วท.บ.10
3 6301102311 นายกานต์กร ปานเพชร วท.บ.10
4 6301102319 นางสาวฆนณัฐ ทองดัง วท.บ.10
5 6301102328 นางสาวชนินาถ โพธิ์ศรี วท.บ.10
6 6301102337 นางสาวณัฐธิดา วงค์อารี วท.บ.10
7 6301102400 นายวรเมธ ทวีอภิรดีวุฒิ วท.บ.10
8 6301102403 นางสาววริษา อินยานวล วท.บ.10
9 6301102404 นางสาววิภาดา ลุงต๊ะ วท.บ.10
10 6301102405 นางสาววิภานันท์ จันทะภา วท.บ.10
11 6301102406 นายวีรพงศ์ สืบศรีวิชัย วท.บ.10
12 6301102407 นายวีรากร อินทร์ทรา วท.บ.10
13 6301102421 นายสัภยา มากเงิน วท.บ.10
14 6301102423 นายสุทธิพงษ์ แร่กระสินธ์ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
15 6103102302 นางสาวกมลพรรณ สินสุพรรณ์ วศ.บ.10
16 6203101340 นายรัฐภูมิ วงษา วศ.บ.10
17 6203105301 นางสาวณัฏฐ์อัปสร ไผ่ชู วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
18 6203105302 นางสาวณัฐกมล พูดงาม วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
19 6203105308 นางสาวชนม์นิภา แซ่ว้าง วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
20 6303102309 นายชวลิต อินตาเส้า วศ.บ.10
21 6303102315 นายธีระนันต์ วาสีอนุรักษ์ วศ.บ.10
22 6303102318 นายปฏิญญา พาดา วศ.บ.10
23 6303102322 นางสาวภัทริณี ฤทธิ์เรืองรุ่ง วศ.บ.10
24 6303102326 นางสาวรุ่งตะวัน สวนสวรรค์ วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
25 6004103329 นางสาวภัทราภรณ์ สุรินทร์ วท.บ.10
26 6004106342 นายศราวุธ ทับทิมบัว วท.บ.10
27 6104102308 นางสาวจิราพรรณ์ แก้วอุ๊ด 10
28 6104102310 นางสาวเจนจิรา ญาวุฒิปัน 10
29 6104102322 นางสาวพิมพิดา ปัญญาแก้ว 10
30 6104102325 นางสาววิไลวัลย์ สาทรอัมพา 10
31 6104102332 นางสาวสุนทรี สุรินทราโช 10
32 6104102334 นางสาวเสาวลักษณ์ ปราณี 10
33 6104102335 นายอมรศักดิ์ รักษาสัตย์ 10
34 6204103310 นางสาวสุภชา สุริวรรณ์ วท.บ.10
35 6204103312 นางสาวอรทัย เครือสาร วท.บ.10
36 6204103313 นายธีรเดช สุขป้อม วท.บ.10
37 6204104305 นางสาวหมวย หอมชื่น วท.บ.10
38 6204105301 นางสาวกันยารัตน์ กมลสดใส วท.บ.10
39 6204105302 นางสาวจิราภรณ์ อภิรักษ์มงคล วท.บ.10
40 6204105305 นางสาวชนัญธิดา ปิ่นแสงแก้ว วท.บ.10
41 6204105306 นายญานากร ปัญญา วท.บ.10
42 6204105307 นางสาวณัฐธิดา ธนานันท์ วท.บ.10
43 6204105308 นางสาวธันย์ชนก สุยะ วท.บ.10
44 6204105309 นางสาวปริศนา มหาวงค์ วท.บ.10
45 6204105311 นางสาวพรพรรณ จันทร์แก้ว วท.บ.10
46 6204105312 นางสาวยลดา ศิริรัตน์ วท.บ.10
47 6204105315 นางสาวกรทิพย์ กันทา วท.บ.10
48 6204109309 นายเจษฎา ปีกลอง วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
 บริหารธุรกิจ
49 6106101473 นางสาวนิชนันท์ แดงภักดี บธ.บ.10
50 6206101304 นางสาวกฤติยา สุยะแก้ว บธ.บ.10
51 6206101307 นายกิตติพงษ์ วนาสุวดี บธ.บ.10
52 6206101314 นางสาวคณิศร โคตรสีทา บธ.บ.10
53 6206101316 นางสาวจิตติพร หลวงใจ บธ.บ.10
54 6206101322 นางสาวเจนจิรา วงศ์ชัยวะ บธ.บ.10
55 6206101327 นางสาวชนกานต์ ทองน้อย บธ.บ.10
56 6206101328 นายชนม์ชนก ต๊ะรังษี บธ.บ.10
57 6206101334 นางสาวฐิติยา ตาจุมปา บธ.บ.10
58 6206101336 นางสาวณัฏฐธิดา เลาหมี่ บธ.บ.10
59 6206101341 นางสาวดรุณี เนตรผาบ บธ.บ.10
60 6206101346 นายธนวัฒน์ คงความเพียร บธ.บ.10
61 6206101349 นายธัชพล มโนชมภู บธ.บ.10
62 6206101350 นายธัญพิศุทธิ์ สิ้นเคราะห์ บธ.บ.10
63 6206101352 นางสาวธัญลักษณ์ โปทา บธ.บ.10
64 6206101353 นางสาวธัญสุดา ปุ้มตะมะ บธ.บ.10
65 6206101354 นางสาวธีราพร ปวิณากร บธ.บ.10
66 6206101355 นายนครินทร์ สุวรรณมณี บธ.บ.10
67 6206101356 นางสาวนพรัตน์ คำแปง บธ.บ.10
68 6206101357 นางสาวนภัสวรรณ อายุมาก บธ.บ.10
69 6206101358 นางสาวนภัสสร กิติหม่อง บธ.บ.10
70 6206101359 นางสาวนรีกานต์ ช้างจันทร์ บธ.บ.10
71 6206101361 นางสาวนํ้าฝน จินดาประภาพร บธ.บ.10
72 6206101364 นางสาวเนาวรัตน์ ปิงสุแสน บธ.บ.10
73 6206101365 นางสาวบุณยานุช โพธิ์ทอง บธ.บ.10
74 6206101367 นางสาวประภัสสร คำภีระ บธ.บ.10
75 6206101368 นางสาวปวีณา กรงจักร์ บธ.บ.10
76 6206101370 นางสาวผกามาศ ยาอินตา บธ.บ.10
77 6206101372 นางสาวพรพนิต เก็ดสราพร บธ.บ.10
78 6206101373 นางสาวพรรณประภา ปาภูเขียว บธ.บ.10
79 6206101374 นางสาวพรรวิษา ลือใจอินทร์ บธ.บ.10
80 6206101376 นางสาวพัชรา ปินคำ บธ.บ.10
81 6206101379 นางสาวพิมพิกา บุตรซาว บธ.บ.10
82 6206101382 นางสาวภณิดา พิมพ์โพด บธ.บ.10
83 6206101385 นายภูริ ฮงประยูร บธ.บ.10
84 6206101386 นางสาวภูษนี ภูชัยสินธุ์ บธ.บ.10
85 6206101387 นางสาวมณฑกานต์ เต็มใจ บธ.บ.10
86 6206101388 นายมังกร อนุรักษ์กำธร บธ.บ.10
87 6206101389 นางสาวรฐาอร ปัญญาสัทโท บธ.บ.10
88 6206101392 นางสาววนิตชญา ต๊ะก๋อง บธ.บ.10
89 6206101394 นางสาววรารัตน์ ศรีจันทร์ บธ.บ.10
90 6206101395 นางสาววริศรา มาเครื่อง บธ.บ.10
91 6206101397 นางสาววัชราภรณ์ ศรีพรหมษา บธ.บ.10
92 6206101405 นางสาวศิริมณฑา ใจแก้ว บธ.บ.10
93 6206101406 นายศิวกร สิริวงค์ บธ.บ.10
94 6206101416 นายสุริยา อุ่นเรือน บธ.บ.10
95 6206101422 นางสาวอรจิรา ชาวป่า บธ.บ.10
96 6206101423 นางสาวอรยา ตาป้อ บธ.บ.10
97 6206101424 นางสาวอริศรา อินทนนท์ บธ.บ.10
98 6206101425 นางสาวอรุณวรรณ เฮ่า บธ.บ.10
99 6206101426 นางสาวอังควิภา คงนา บธ.บ.10
100 6206101427 นางสาวอาทิติยา โสภี บธ.บ.10
101 6206101428 นางสาวอาริญา วันนิ บธ.บ.10
102 6206101429 นางสาวอุมาภรณ์ พิริ บธ.บ.10
103 6206101430 นางสาวกัลยรัตน์ ก๋าใจ บธ.บ.10
104 6206101440 นางสาววรรณิภา ศรีคำมา บธ.บ.10
105 6206103407 นายสุธากุล หยังสู บช.บ.10
106 6206104301 นางสาวกนกพร บุญรอด บธ.บ.10
107 6206104302 นางสาวกฤติยา สูงปลูก บธ.บ.10
108 6206104306 นางสาวขนิษฐา ขำรอด บธ.บ.10
109 6206104309 นางสาวชนิตา จักร์แก้ว บธ.บ.10
110 6206104310 นางสาวช่อผกา อุ่นจักร์เสาร์ บธ.บ.10
111 6206104311 นางสาวณัฐณิชา มะโนแก้ว บธ.บ.10
112 6206104312 นางสาวณัฐริกา อริยะ บธ.บ.10
113 6206104313 นางสาวธนภรณ์ สิงหา บธ.บ.10
114 6206104316 นางสาวธนิษฐา มั่นดี บธ.บ.10
115 6206104329 นางสาวพัชราพรรณ เจริญวงศ์ บธ.บ.10
116 6206104332 นางสาวรุ่งทิวา การกุณา บธ.บ.10
117 6206104333 นางสาวลลิตา นัยติ๊บ บธ.บ.10
118 6206105301 นางสาวกมลชนก จอมธง บธ.บ.10
119 6206105302 นางสาวกวินธิดา ชัยบิน บธ.บ.10
120 6206105304 นายชัยวัฒน์ ทิโน บธ.บ.10
121 6206105305 นางสาวชุติมา นำภา บธ.บ.10
122 6206105308 นางสาวธัญญาเรศ มณีรัตนสุดา บธ.บ.10
123 6206105309 นายธัญเทพ ธนอนันตากุล บธ.บ.10
124 6206105310 นายนาวิน ยารังษี บธ.บ.10
125 6206105312 นายปิยภัทร์ ไชยสิทธิ์ บธ.บ.10
126 6206105314 นายพัทสนันท์ นรรัตน์ บธ.บ.10
127 6206105315 นางสาวพิชญา ช้อยเครือ บธ.บ.10
128 6206105317 นางสาวสุชัญญา คำภีระ บธ.บ.10
129 6206105318 นายอุดมโชค เขยไชย บธ.บ.10
130 6206105319 นางสาวณัฐธิยา สุขจิตร บธ.บ.10
131 6206105320 นางสาวบุษราคัม ชวาลพิชญ์ บธ.บ.10
132 6306101385 นางสาวภิญญาพัชญ์ ใจหาญ บธ.บ.10
133 6306101424 นางสาวอภิญญา ศิริภูมิ บธ.บ.10
134 6306101430 นางสาวอาทิตยา คตวงษ์ฆ้อง บธ.บ.10
135 6306101431 นางสาวอุบลรัตน์ บุญวัง บธ.บ.10
136 6306101436 นางสาวชริดา ปิติถาโน บธ.บ.10
137 6306101438 นางสาวนาฎนารี ของงาม บธ.บ.10
138 6306101439 นางสาวภัทรนันท์ รัตนนิรมลสกุล บธ.บ.10
139 6306101440 นางสาวมัศยา แสงธิ บธ.บ.10
140 6306103406 นางสาวสุชาดา สังเทพ บช.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
141 5800101328 นางสาวสุจิตรา หันจางสิทธิ์ ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
142 6110101008 นายนรวีร์ ทองเจียม วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
143 6212101305 นายธนวิชญ์ ที่ปรึกษา ศ.บ.10
144 6212106301 นางสาวกัลญา เวียงบรรพต วท.บ.10
145 6212106303 นางสาวกุลิสรา สวนแดง วท.บ.10
146 6212106305 นายฐากูร ธรรมบุตร วท.บ.10
147 6212106306 นายณฐิณัฐ สูงขาว วท.บ.10
148 6212106307 นายณัฐพล ลานกิ่ง วท.บ.10
149 6212106308 นางสาวทิพย์สุดา พรมต๊ะ วท.บ.10
150 6212106309 นางสาวทิพวรรณ ฝั้นไชยวงค์ วท.บ.10
151 6212106310 นายธนกฤต ขาปั๋น วท.บ.10
152 6212106313 นางสาวนายิกา สิงห์อุต วท.บ.10
153 6212106314 นายบัญญัติ บุญรัตน์ วท.บ.10
154 6212106315 นายปราณ กิจวิถี สงฆ์รักษ์ วท.บ.10
155 6212106316 นายปุระชัย เวียงชัย วท.บ.10
156 6212106317 นายพงศธร กิติกาศ วท.บ.10
157 6212106318 นางสาวพิชญาเพ็ญ ชัยชมภู วท.บ.10
158 6212106320 นางสาวพิมพ์นิภา แก้วคล้าย วท.บ.10
159 6212106321 นายภูธเนศ ขันปิงปุ๊ด วท.บ.10
160 6212106322 นายภูวเดช วีระวงค์ วท.บ.10
161 6212106323 นางสาวมฆวัน เสนาธรรม วท.บ.10
162 6212106324 นายรัชนันท์ ดวงใส วท.บ.10
163 6212106325 นายรัตนพล ขอนทอง วท.บ.10
164 6212106326 นางสาววชิราภรณ์ จอมกันท์ วท.บ.10
165 6212106327 นางสาววณิชชา ต๊ะนันตา วท.บ.10
166 6212106328 นายวิศรุต บุญมา วท.บ.10
167 6212106329 นายศิระศักดิ์ ตันมล วท.บ.10
168 6212106330 นายศุภกิจ สิทธิเดช วท.บ.10
169 6212106333 นายอภิสิทธิ์ นามเหลา วท.บ.10
170 6312102301 นางสาวกัญญารัตน์ วงศ์วิศิษฐ์ 10
171 6312102308 นางสาวชัชฎาภรณ์ แก้วบัวดี 10
172 6312102309 นางสาวญาณิศา วิมลสมบัติ 10
173 6312102310 นายถิรพิทย์ สุพร 10
174 6312102311 นางสาวธนาภรณ์ ไพรสิงห์ 10
175 6312102312 นายน้ำเพชร เทศทอง 10
176 6312102314 นางสาวปรียาลักษณ์ มูลแก้ว 10
177 6312102315 นางสาวปัญญดา เจริญสุข 10
178 6312102317 นายพีระพล จินดา 10
179 6312102318 นายภัทร สังขวิสุทธิ์ 10
180 6312102319 นายภูมินทร์ นำหน้าวงษ์สุข 10
181 6312102320 นางสาวมัลลิกา มูลซาว 10
182 6312102321 นางสาวรอยพิมพ์ โคกเขา 10
183 6312102322 นางสาวราณีร์ เทพวิชา 10
184 6312102323 นายศรัณย์ภัทร มั่นคง 10
185 6312102324 นางสาวศิริวิภา วิชัยดิษฐ 10
186 6312102325 นางสาวสรวีย์ อดิสรณกุล 10
187 6312102328 นายชัยณรงค์ ผันยอด 10
 ศิลปศาสตร์
188 6114102340 นางสาวปรียาภรณ์ ชมพบ ศศ.บ.10
189 6114102342 นางสาวพฤกษา ผานุกูล ศศ.บ.10
190 6214101304 นางสาวกฤติมา แพทย์คุณ ศศ.บ.10
191 6214101320 นางสาวชนัญชิดา พงศ์ศุภะมงคล ศศ.บ.10
192 6214101323 นางสาวชุติกาญจน์ กาญจนรัตน์ ศศ.บ.10
193 6214101324 นางสาวชุติกาญจน์ หน่อแก้ว ศศ.บ.10
194 6214101328 นายณัฐพล คำปาเชื้อ ศศ.บ.10
195 6214101334 นางสาวธัญวรัตม์ คิดเลิศล้ำ ศศ.บ.10
196 6214101347 นายพาทิศ แก่นจันทร์ ศศ.บ.10
197 6214101354 นางสาวลลิตา ชนะพันธ์ ศศ.บ.10
198 6214101356 นางสาววรปีร์ สุวรรณทัต ศศ.บ.10
199 6214101363 นางสาวสินีนาถ ทิพย์สังวาลย์ ศศ.บ.10
200 6214101370 นางสาวอมลรดา สีดาคำ ศศ.บ.10
201 6214102307 นางสาวเกทเสมนี ศิลปะไพรวรรณ ศศ.บ.10
202 6214102309 นางสาวจารุกัญญ์ ปิมปะ ศศ.บ.10
203 6214102310 นางสาวจารุภา ศรีคิรินทร์ ศศ.บ.10
204 6214102311 นางสาวจิณณ์ณณัช จันทร์เรือง ศศ.บ.10
205 6214102312 นางสาวจิตติยา บุญเลิศ ศศ.บ.10
206 6214102314 นางสาวจิรารัตน์ การะเกตุ ศศ.บ.10
207 6214102336 นางสาวนรินทิพย์ ชัยตาแสง ศศ.บ.10
208 6214102346 นายปวีณ์กร ใสใหม่ ศศ.บ.10
209 6214102350 นางสาวปาริฉัตร จันทาแสน ศศ.บ.10
210 6214102351 นางสาวปาลิดา ดลราษี ศศ.บ.10
211 6214102406 นางสาวอาทิตยา ลุงป่งยะ ศศ.บ.10
212 6314101301 นายอนุชิต เทพทัน ศศ.บ.10
213 6314101304 นายกรุณพล อินทร์สุวรรณ ศศ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
214 6215123350 นายสุวรรณ อรุณเสวก วศ.บ.10
215 6215123356 นายจักรภพ สุนันต๊ะ วศ.บ.10
216 6315124003 นายกัมพล กำเนิดสูง วศ.บ.10
217 6315124004 นายกานต์ พงษ์สานต์คีรี วศ.บ.10
218 6315124005 นายเกรียงไกร ธรรมศิริ วศ.บ.10
219 6315124007 นายจักรพันธ์ อุ่นผูก วศ.บ.10
220 6315124010 นายชัชธพล ช่างทอง วศ.บ.10
221 6315124013 นายญัตติชัย ชัยมงคล วศ.บ.10
222 6315124014 นายณัฐกิตติ์ รินสินจ้อย วศ.บ.10
223 6315124015 นายณัฐพนธ์ ปวนลูน วศ.บ.10
224 6315124016 นายณัฐพล พรมคำ วศ.บ.10
225 6315124017 นายณัฐพล มาลีเจริญ วศ.บ.10
226 6315124020 นายทักษกร วังสาร วศ.บ.10
227 6315124023 นายธนภัทร ใจจุมปู วศ.บ.10
228 6315124024 นายธนวัฒน์ ฟองสมุทร วศ.บ.10
229 6315124025 นายธนาวุฒิ ไชยสวรรค์ วศ.บ.10
230 6315124026 นายธันญาวิทย์ วงศ์ทอง วศ.บ.10
231 6315124028 นายนพรุจ เขยตุ้ย วศ.บ.10
232 6315124029 นายนัฐวุฒิ เอี่ยมสะอาด วศ.บ.10
233 6315124030 นายนายชัชวาล พุดอ่อน วศ.บ.10
234 6315124031 นายนิติการณ์ เจริญ วศ.บ.10
235 6315124032 นายนิติพัฒน์ ปัญญา วศ.บ.10
236 6315124034 นายประสิทธิ์ ลุงออ วศ.บ.10
237 6315124035 นายปิติพล จิ่งต่า วศ.บ.10
238 6315124036 นายปิติพัฒน์ โยธาทิพย์ วศ.บ.10
239 6315124037 นายพงศกร ตั้งเพียร วศ.บ.10
240 6315124038 นายพงศ์พันธุ์ สิงห์มูล วศ.บ.10
241 6315124039 นายพงศ์ภัค ดีจันทร์ วศ.บ.10
242 6315124040 นายพัชรชัย โตรอด วศ.บ.10
243 6315124041 นายพันธ์พงษ์ อินต๊ะมา วศ.บ.10
244 6315124042 นายพิทวัส ปัญญา วศ.บ.10
245 6315124043 นายพุทธพงษ์ สุวรรณกูล วศ.บ.10
246 6315124044 นายเพียน ต่า วศ.บ.10
247 6315124045 ว่าที่ร้อยตรีภัทรดนัย สุ่มมาตย์ วศ.บ.10
248 6315124046 นายภานุวัฒน์ ศึกษา วศ.บ.10
249 6315124048 นายยุทธภูมิ ชัยชนะ วศ.บ.10
250 6315124049 นายรณกร กันทะวงค์ วศ.บ.10
251 6315124050 นายรังสิพล เสือคง วศ.บ.10
252 6315124052 นายรัฐศาสตร์ สุมทุม วศ.บ.10
253 6315124053 นายวรพจน์ ขัติยะ วศ.บ.10
254 6315124054 นายวรภพ ไชยวงค์ วศ.บ.10
255 6315124055 นายวรากร กุหลาบแสง วศ.บ.10
256 6315124056 นายวรากร ปิยะลังกา วศ.บ.10
257 6315124057 นายวสันต์ รักษา วศ.บ.10
258 6315124060 นายวุฒิพงษ์ แก้วปา วศ.บ.10
259 6315124061 นางสาวศรัณกรพรรษ สินธณัฐชยากร วศ.บ.10
260 6315124062 นายศักราช ความหมั่น วศ.บ.10
261 6315124064 นายสวิช ก๋าติ๊บ วศ.บ.10
262 6315124065 นายสหัสวรรษ พรมเสน วศ.บ.10
263 6315124066 นายสาณัฐ คำมา วศ.บ.10
264 6315124067 นายสินธร โพธิ์เที้ยม วศ.บ.10
265 6315124068 นายสืบศักดิ์ อินสิทธิ์ วศ.บ.10
266 6315124069 นายสุรพงษ์ ยิ้มพงษ์ วศ.บ.10
267 6315124070 นายสุรพงษ์ หาญสรเดช วศ.บ.10
268 6315124071 นายเสฏฐวุฒิ ศรีวิเชียร วศ.บ.10
269 6315124072 นายอดิศักดิ์ อินสำราญ วศ.บ.10
270 6315124073 นายอธิพันธ์ เหล็กสีสืบ วศ.บ.10
271 6315124074 นายอธิวัฒน์ ตะปุย วศ.บ.10
272 6315124076 นายอนุสรณ์ ชัยยะ วศ.บ.10
273 6315124077 นายอภินันท์ คำขา วศ.บ.10
274 6315124079 นายอัษฎาวุธ อมาตยกุล วศ.บ.10
275 6315124080 นายอินทนนท์ สุวรรณ วศ.บ.10
276 6315124082 นายชัยนันท์ จัตุรงค์ วศ.บ.10
277 6315124084 นายยรรยง ลุงหมั้น วศ.บ.10
278 6315124087 นายจักรกฤษณ์ สารบรรณ์ วศ.บ.10
279 6315124089 นายอภิชัย มะชะรา วศ.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
280 6218102341 นางสาวธิมาทอง ทองมา ศศ.บ.10
281 6218102366 นายภูมิภัทท์ ทวีผล ศศ.บ.10
282 6218102390 นางสาวอรณี คล้ายเนียม ศศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
283 5819103523 นางสาวลลิตา เปี่ยมสุข สถ.บ. (สถาปัตยกรรม)10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
284 6122103020 นายภัทราวุธ แสงทอง วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
285 6222103005 นายคณัสนันท์ นาโพธิ์ วท.บ.10
286 6322101003 นายจิรวัฒน์ กันธะจักร วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47