เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท437 : มัคคุเทศก์ทางการเดินป่า
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6301105334 นายวรเมธ เครือวัลย์ วท.บ.10
2 6301105335 นางสาวสุกัญญา สงวนกลิ่น วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
3 6004101304 นายกรรวี จันทสูตร วท.บ.10
4 6004101305 นายกรวิชญ์ เชิงหอม วท.บ.10
5 6004101306 นายกริชชัย ผลเจริญ วท.บ.10
6 6004101335 นายณัฐภัทร บุญชุ่มใจ วท.บ.10
7 6004101384 นายสกลรักษ์ อรุณรุ่งโรจน์ วท.บ.10
8 6104102333 นายเสฏฐวุฒิ พันพลอย 10
9 6204101350 นายศราพันธ์ บุญค้ำ วท.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
10 6209101032 นายพีรวิชญ์ อินแสง ศศ.บ. (พัฒนาการท่องเที่ยว)10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
11 6110101316 นายชิติพัทธ์ ธรรมโชติ วท.บ10
12 6110101324 นายดนัยวัฒน์ น้อยพุฒ วท.บ10
13 6110101329 นางสาวธนวรรณ ลิ้มประเสริฐ วท.บ10
14 6110101334 นายธวัชชัย เเก้วกันยา วท.บ10
15 6110101347 นายพงศธร เหมรา วท.บ10
16 6110101348 นายพงศภัค ธรรมศร วท.บ10
17 6110101349 นายพงษ์สิริ จันทร์เสาร์ วท.บ10
18 6110101352 นางสาวพัชรวลัย เมฆโปธิ วท.บ10
19 6110101354 นางสาวพีรยา ขำสกล วท.บ10
20 6110101360 นายภานุพงศ์ สาริโน วท.บ10
21 6110101369 นางสาววราภรณ์ มอมขุนทด วท.บ10
22 6110101382 นายสัญหนัส เชียงทอง วท.บ10
23 6110101388 นายหาญณรงค์ ขัดมัน วท.บ10
24 6110101389 นายอนุวัฒน์ สุภรัตนกุล วท.บ10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
25 6015123377 นางสาวลินลาภรณ์ สุวรรณสิโรตม์ วท.บ.10
 สารสนเทศและการสื่อสาร
26 6118102333 นายธนากร สุยาลักษณ์ ศศ.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47