เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชานป322 : นวัตกรรมทางธุรกิจประมง
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
1 6110102302 นางสาวเกวลิน สุกใส วท.บ.10
2 6110102303 นายจักรวาล อรรคนิตย์ วท.บ.10
3 6110102307 นางสาวจุฑามาศ จูงใจ วท.บ.10
4 6110102309 นายชยังกูร ประจงเศรษฐ์ วท.บ.10
5 6110102310 นายชิษณุพงศ์ ศิริประยงค์ วท.บ.10
6 6110102312 นายญาณกร นิลาพันธ์ วท.บ.10
7 6110102313 นายฐากรณ์ จันทนป วท.บ.10
8 6110102317 นางสาวณีรนุช ต๊ะพิงค์ วท.บ.10
9 6110102318 นางสาวดวงรัตน์ ภู่ดนตรี วท.บ.10
10 6110102319 นายทิวากร ชัยกาจ วท.บ.10
11 6110102322 นายธีรพัฒน์ วิญญรัตน์ วท.บ.10
12 6110102323 นายธีรภัทร์ แก้ววงวาล วท.บ.10
13 6110102324 นายธีรศักดิ์ การคนซื่อ วท.บ.10
14 6110102328 นายนัฎปกรณ์ วงษ์ประเสริฐ วท.บ.10
15 6110102336 นางสาวพรรยี่หวา ภุมกา วท.บ.10
16 6110102341 นายภูมินทร์ คำแก้ว วท.บ.10
17 6110102343 นางสาวมณีวรรณ ป๋าพนัสสัก วท.บ.10
18 6110102345 นางสาวลักษณพร ขันทะมา วท.บ.10
19 6110102347 นายวสวัตติ์ วิระโย วท.บ.10
20 6110102353 นายเศรษฐภูมิ สุยะราช วท.บ.10
21 6110102360 นางสาวสุภัสสร บัวลม วท.บ.10
22 6110102364 นางสาวอาจารีย์ โลหะพงษ์ วท.บ.10
23 6210102302 นางสาวกุศลิน เพียรสกุล วท.บ.10
24 6210102303 นายเกษมสันต์ สุขแก้ว วท.บ.10
25 6210102305 นางสาวจุฑามาศ ภูตะอินทร์ วท.บ.10
26 6210102306 นายเจษฏากร ทองด้วง วท.บ.10
27 6210102307 นายชนะศักดิ์ สมเครื่อง วท.บ.10
28 6210102308 นายณภัทร มั่นคงฐาน วท.บ.10
29 6210102311 นายธนพล ทับทิมศรี วท.บ.10
30 6210102312 นางสาวธันยาภรณ์ ปัญโญวาท วท.บ.10
31 6210102313 นายธีรดนย์ สารผล วท.บ.10
32 6210102314 นายปฏิพัทธ์ ตาวัง วท.บ.10
33 6210102315 นางสาวประภานิช สองแก้ว วท.บ.10
34 6210102316 นางสาวปันนธร วงษ์สาจันทร์ วท.บ.10
35 6210102318 นายศิลป์ศรุต ขัตติยะ วท.บ.10
36 6210102319 นายสมเกียรติ โยมญาติ วท.บ.10
37 6210102320 นางสาวอมรรัตน์ เชียงทอง วท.บ.10
38 6210102321 นายกรรธวัช กันทะวงค์ วท.บ.10
39 6210102325 นางสาวเบญจวรรณ ชัยรัตน์ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47