เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101101324 นางสาวทิพย์เกสร นุ่มเนื้อ วท.บ.10
2 6101101330 นางสาวนงลักษณ์ ลีสุขสาม วท.บ.10
3 6101101340 นางสาวเปรมยุดา จันทาทอง วท.บ.10
4 6101101362 นางสาววริศศรา คนอ้วน วท.บ.10
5 6101101368 นางสาวศิริลักษณ์ วงค์เก๋ วท.บ.10
6 6101102302 นางสาวกนกอร ผึ่งแผ่ วท.บ.10
7 6101102315 นางสาวจันทร์จิรา พรมแก้ว วท.บ.10
8 6101102323 นางสาวจีรวรรณ ลิบือ วท.บ.10
9 6101102324 นางสาวจุฑามาศ แก้วนิล วท.บ.10
10 6101102338 นายชาญชัย อาชาประดิษฐ์ วท.บ.10
11 6101102362 นางสาวทิมาพร กิมาคม วท.บ.10
12 6101102388 นางสาวนัยนา คำสว่าง วท.บ.10
13 6101102394 นางสาวปวีณา สุต้น วท.บ.10
14 6101102399 นายปุณณเมธ พรมราช วท.บ.10
15 6101102414 นางสาวมณีรัตน์ ฉ่ำฉิมพลี วท.บ.10
16 6101102429 นายรุ่งรวิน เก่งกาจ วท.บ.10
17 6101102499 นางสาวอาทิตยา บุตตะ วท.บ.10
18 6201125301 นายกตัญญู แสนสัจจะ วท.บ.10
19 6201125302 นางสาวกนกอร ชื่นเสม วท.บ.10
20 6201125303 นายกรธวัช นนทนาคร วท.บ.10
21 6201125304 นายกฤษกร ใจสาม วท.บ.10
22 6201125307 นางสาวชไมพร บุตรลักษณ์ วท.บ.10
23 6201125308 นายชลสิทธิ์ สมสุข วท.บ.10
24 6201125309 นายชิษณุพงศ์ ดิษฐ์วิเศษ วท.บ.10
25 6201125311 นายฑณวรรษ อำไพวงศ์ วท.บ.10
26 6201125312 นายณัชพล ยะตัน วท.บ.10
27 6201125313 นางสาวณัฐพร จันทร์ผ่อง วท.บ.10
28 6201125314 นายณัฐวุฒิ จาวเจริญพาณิชย์ วท.บ.10
29 6201125316 นางสาวณิชกานต์ โปทาวี วท.บ.10
30 6201125317 นายทัศน์พล ไชยวงค์ วท.บ.10
31 6201125318 นายเทพ ทองอร่าม วท.บ.10
32 6201125321 นางสาวธัญลักษณ์ โปธายะ วท.บ.10
33 6201125322 นางสาวธิดารัตน์ ยอดศร วท.บ.10
34 6201125324 นางสาวนริศรา ยกให้ วท.บ.10
35 6201125325 นายนวมินทร์ พงประยูรณ์ วท.บ.10
36 6201125326 นางสาวนิรชา สุขพระนพรัตน์ วท.บ.10
37 6201125327 นางสาวบุญสิตา แก้วเพ็ชรวงค์ วท.บ.10
38 6201125328 นางสาวบุษยามาศ เเสนบัวคำ วท.บ.10
39 6201125329 Mr.Boulapha Thongdinalay วท.บ.10
40 6201125330 นางสาวปวีณา จันดอก วท.บ.10
41 6201125331 นายเปรมศักดิ์ ธรรมสรางกูร วท.บ.10
42 6201125332 นายผดุงเกียรติ ใจยรัตน์ วท.บ.10
43 6201125333 นางสาวพัชราภรณ์ สีเสน วท.บ.10
44 6201125334 นายพีรพล ยะคำดุก วท.บ.10
45 6201125335 นายเพชรายุธ บรรจง วท.บ.10
46 6201125336 นางสาวภัคจิรา ขาวมาก วท.บ.10
47 6201125337 นางสาวภัชฎาพร อินทนนท์ วท.บ.10
48 6201125338 นางสาวภัททิยานี เตชนันท์ วท.บ.10
49 6201125339 นางสาวภัทรวดี กำเนิดนนท์ วท.บ.10
50 6201125340 นายภาณุวิชย์ แปงคำใส วท.บ.10
51 6201125341 นายภายุภัทร ศิริชัย วท.บ.10
52 6201125342 นายภูรี ปรากฏดี วท.บ.10
53 6201125344 นางสาวลลิศา ปริกเพชร วท.บ.10
54 6201125346 นายวศิน ศรีวันใจ วท.บ.10
55 6201125347 นายศิวกร ปิยะเจริญ วท.บ.10
56 6201125348 นายศุภกร เนินพรหม วท.บ.10
57 6201125349 นายเศรษฐภูมิ คำภีระ วท.บ.10
58 6201125350 นายสรวิชญ์ ขุนเสถียร วท.บ.10
59 6201125351 นายสราญรมย์ อุดมเกษตรคีรี วท.บ.10
60 6201125352 นางสาวสราวลี อนันท์สุข วท.บ.10
61 6201125354 นางสาวสุชัญญา เนตรมณี วท.บ.10
62 6201125355 นางสาวสุรภี ลุงจาย วท.บ.10
63 6201125356 นางสาวอธิติญา ใจตรง วท.บ.10
64 6201125357 นางสาวอรุณรัตน์ นันทโรจนาพร วท.บ.10
65 6201125358 นางสาวอัฐภิญญา อินทร์พลทัน วท.บ.10
66 6301102303 นางสาวกรรณิกา อริวรรณา วท.บ.10
67 6301102307 นายกฤษดา ประสิทธิ์ วท.บ.10
68 6301102309 นายกันต์พงษ์ ตันเจริญคีรี วท.บ.10
69 6301102310 นางสาวกาญจนา กันทิยะวงษ์ วท.บ.10
70 6301102312 นายกิตติภณ อินหันต์ วท.บ.10
71 6301102313 นางสาวกิตติมา ภูสดศรี วท.บ.10
72 6301102315 นางสาวเกสรา ดาวไธสง วท.บ.10
73 6301102318 นางสาวคันธนีรา พละเสน วท.บ.10
74 6301102321 นางสาวจารุวรรณ มามาก วท.บ.10
75 6301102323 นายจิระพงศ์ มหาวงค์ วท.บ.10
76 6301102324 นางสาวจุฑามาส วงษ์วิทยา วท.บ.10
77 6301102325 นางสาวจุรีภรณ์ สมุทร วท.บ.10
78 6301102326 นายชญานิน บัวผัน วท.บ.10
79 6301102327 นางสาวชนิตา อินตาพวง วท.บ.10
80 6301102329 นายชัยธวัช ใจรังษี วท.บ.10
81 6301102330 นายชัยนันท์ ท้าวพรหม วท.บ.10
82 6301102343 นายดรัณภพ แซ่วื้อ วท.บ.10
83 6301102354 นางสาวธิดารัตน์ โยชพนัส วท.บ.10
84 6301102355 นายธีทัต คงเหล่า วท.บ.10
85 6301102358 นางสาวนลินญา จอมทะรักษ์ วท.บ.10
86 6301102360 นายนัฐพงญ์ เมฆยะพิสิทธิ์ วท.บ.10
87 6301102361 นายนัฐวุฒิ ศรีสรรค์ วท.บ.10
88 6301102362 นายนิติ พรสมบูรณ์ศรี วท.บ.10
89 6301102363 นางสาวนิราวรรณ สุนันตา วท.บ.10
90 6301102364 นายเนติพงษ์ แสนสุขอุดมบุญ วท.บ.10
91 6301102366 นายบุญธรรม ศักดิ์บำเพ็ญกุล วท.บ.10
92 6301102367 นายบูรฉัตร แซ่ท้าว วท.บ.10
93 6301102368 นางสาวปณิดา ปัญญาดิบวงศ์ วท.บ.10
94 6301102369 นายปรเมศวร์ คิดแสวง วท.บ.10
95 6301102370 นายประยูรศักดิ์ ทาบัว วท.บ.10
96 6301102371 นายปิยวัตน์ ศรีโยธา วท.บ.10
97 6301102372 นางสาวปิยาภัสร์ เจริญสลุง วท.บ.10
98 6301102373 นายพงศ์ภาณิช คะใจ วท.บ.10
99 6301102374 นายพงษ์ภิวัฒน ชะนะภู วท.บ.10
100 6301102375 นางสาวพรชิตา ทรายคำ วท.บ.10
101 6301102376 นางสาวพรนภา ถึงเป้ วท.บ.10
102 6301102377 นางสาวพรพรรณ นามวงษา วท.บ.10
103 6301102378 นางสาวพรรณกาญจน์ วังวัล วท.บ.10
104 6301102380 นายพศวัต ชดพรมราช วท.บ.10
105 6301102381 นายพีรพัฒน์ บัวแสน วท.บ.10
106 6301102383 นางสาวภัททิยา เค็มมาก วท.บ.10
107 6301102384 นายภัทราวุธ ทิโน วท.บ.10
108 6301102386 นายภานุวัศ เพ็ชรแสง วท.บ.10
109 6301102387 นายภีชาพัช ใจก้อน วท.บ.10
110 6301102388 นายภูตะวัน ไชยเลิศ วท.บ.10
111 6301102389 นางสาวมัลลิกา ก๋งฉิน วท.บ.10
112 6301102391 นางสาวเมธินี สิงห์สู่ วท.บ.10
113 6301102393 นางสาวรวินันทร์ คุ้มศิริ วท.บ.10
114 6301102394 นางสาวรักษิณา ไชยสิทธิ์ วท.บ.10
115 6301102395 นางสาวรัตนาภรณ์ แปงแก้ว วท.บ.10
116 6301102396 นางสาวรุ่งอรุณ บวรเกษตร วท.บ.10
117 6301102397 นางสาวลออรัตน์ บุญโตนด วท.บ.10
118 6301102398 นางสาววนันญา ตาลำ วท.บ.10
119 6301102413 นางสาวศิวปรียา อำพันธ์ วท.บ.10
120 6301102418 นางสาวสมพร พรหมนุช วท.บ.10
121 6301102422 นางสาวสุกัญญา เรืองหนีชาติ วท.บ.10
122 6301102424 นางสาวสุธีมนต์ ปาโมกข์ วท.บ.10
123 6301102425 นางสาวสุพรรษา เพ็ชรชนะ วท.บ.10
124 6301102428 นางสาวอรุณวดี ลาดทุ่ง วท.บ.10
125 6301102431 นายอัทพล ปวงทุเลา วท.บ.10
126 6301102432 นายอันดา ขวัญจันทร์ วท.บ.10
127 6301102433 นางสาวอาจรีย์ อ่อนโพนงาม วท.บ.10
128 6301102434 นางสาวอารญา พิทักษ์ไพรวัลย์ วท.บ.10
129 6301102435 นางสาวอารุณรุ้ง จันทร์แรม วท.บ.10
130 6301102438 นายเจษฎา นันตา วท.บ.10
131 6301102440 นางสาวณิชกานต์ โตเจริญ วท.บ.10
132 6301102441 นายธีรพัฒน์ นามขันธ์ วท.บ.10
133 6301102442 นางสาวพิมพร ใจมา วท.บ.10
134 6301102443 นายภควัฒน์ โตเจริญ วท.บ.10
135 6301102445 นายอัฐกรณ์ ศรีแปงวงค์ วท.บ.10
136 6301102446 นายภาสกร คำแก้ว วท.บ.10
137 6301105334 นายวรเมธ เครือวัลย์ วท.บ.10
138 6301105335 นางสาวสุกัญญา สงวนกลิ่น วท.บ.10
139 6301125319 นางสาวณิชนันทน์ คำมา วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
140 6103101301 นางสาวกชกร อุ่นเรือน วศ.บ.10
141 6103101302 นายกรวีร์ ยอดยิ่ง วศ.บ.10
142 6103101304 นายกิตติภพ อ่อนละม้าย วศ.บ.10
143 6103101306 นายขจรศักดิ์ เสมอใจ วศ.บ.10
144 6103101307 นายคัมภีร์ คำลือ วศ.บ.10
145 6103101310 นายชนิตชัย เอ่งฉ้วน วศ.บ.10
146 6103101319 นางสาวธมลวรรณ พิสาชัย วศ.บ.10
147 6103101354 นางสาวศุภาพิชญ์ แก้วเขียว วศ.บ.10
148 6203101304 นางสาวเกษร เจริญมงคล วศ.บ.10
149 6203101336 นางสาวภูริชญา ขันเงิน วศ.บ.10
150 6203101342 นางสาววนิตา ทะลือ วศ.บ.10
151 6203102305 นายณัฐพล คำหลวง วศ.บ.10
152 6203103302 นางสาวกนกนาถ แซ่โค้ว วท.บ.10
153 6203103303 นางสาวกมลพรรณ ปิงดี วท.บ.10
154 6203103306 นางสาวคณิศร ปุ๊ดแค วท.บ.10
155 6203103308 นายชนาธิท ขัตศรี วท.บ.10
156 6203103312 นายตะวัน ภิญโญทรัพย์ วท.บ.10
157 6203103313 นายทรงวุฒิ พนมไพร วท.บ.10
158 6203103314 นางสาวธวัลรัตน์ คล้ายชม วท.บ.10
159 6203103315 นางสาวธัญญารัตน์ วิไลรัตน์ วท.บ.10
160 6203103316 นางสาวธิดากาญจน์ แซ่โซ้ง วท.บ.10
161 6203103317 นายธีรัช เศวตสุริยานนท์ วท.บ.10
162 6203103318 นางสาวนราพร นราพงษ์ วท.บ.10
163 6203103319 นายนรินทร์ เป็งแก้ว วท.บ.10
164 6203103320 นางสาวนวรัตน์ อนันต์ วท.บ.10
165 6203103321 นายนัทธวัฒน์ สารศรี วท.บ.10
166 6203103322 นายนันทวัช นามแก้ว วท.บ.10
167 6203103325 นายบุญประเสริฐ อ่อนปั้น วท.บ.10
168 6203103326 นายปฏิภัทร เสถียรจิตจรัส วท.บ.10
169 6203103330 นางสาวปิยะธิดา ลภัสมงคล วท.บ.10
170 6203103332 นางสาวพิกุลทอง คุ้มประภา วท.บ.10
171 6203103333 นางสาวภควดี สุขสัก วท.บ.10
172 6203103335 นางสาวรจนา ลุงกันนะ วท.บ.10
173 6203103336 นางสาวรดา ทองชะโชติ วท.บ.10
174 6203103337 นางสาวรวงข้าว ตรางา วท.บ.10
175 6203103343 นางสาวศศิวิมล ภัคสิทธินันท์ วท.บ.10
176 6203103346 นางสาวแสงนวล ลุงทุน วท.บ.10
177 6203103347 นางสาวอนันต์ยช เจริญไวย วท.บ.10
178 6203103349 นางสาวอรทิพย์ฉัตร ยอดบุญ วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
179 6004101353 นายปรัชญา ทองสง วท.บ.10
180 6004101394 นางสาวอภิวรรณ รอดมณี วท.บ.10
181 6004102314 นางสาวธนาธร สัปปพันธ์ 10
182 6104101362 นายพีรวีร์ ระย้าเพชร วท.บ.10
183 6104101366 นายภาณุ บุตรดี วท.บ.10
184 6104102302 นางสาวกีรภัทร์ จินะ 10
185 6104102305 นางสาวจริญญา แสงสว่าง 10
186 6104102309 นางสาวจิราภรณ์ ยาวะโนภาส 10
187 6104102316 นางสาวธัญชนก ประณตพงศ์ 10
188 6104102328 นางสาวศินินธา วงศ์ม่าน 10
189 6104102329 นางสาวศิราวรรณ คิดดี 10
190 6104102333 นายเสฏฐวุฒิ พันพลอย 10
191 6104102337 นางสาวอุไรรัตน์ แออัด 10
192 6104102338 นายภูมิรพี นาหิรัญประดิษฐ 10
193 6104105323 นายอติรุจ ขยัน วท.บ.10
194 6204101341 นายภูผา อาร์กาตอง วท.บ.10
195 6204101350 นายศราพันธ์ บุญค้ำ วท.บ.10
196 6204102301 นางสาวจุฑาพร บุตรจันทร์ 10
197 6204102302 นางสาวจุฑามาศ ปัญญาดีมีสุขศรี 10
198 6204102303 นางสาวชนิญญา สุดตา 10
199 6204102305 นายธนากร น้อยเมือง 10
200 6204102309 นางสาวบุญญิสา ยาวะนิล 10
201 6204102310 นางสาวพรพิมล เฟยธิก๋า 10
202 6204102311 นางสาวมณีเนตร เพ็ชรประกอบ 10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
203 6205105309 นางสาวจินดาพร วงศ์ชัย รป.บ.10
204 6205105313 นางสาวจีรภรณ์ กุณราชา รป.บ.10
205 6205105342 นางสาวนฤชา เจริญวิทย์ธนเดช รป.บ.10
206 6205105344 นางสาวนุชรี เมืองมาละ รป.บ.10
207 6205105348 นางสาวประดิภา อินทอง รป.บ.10
208 6205105366 นางสาวศรัณย์พร ทะเทพ รป.บ.10
209 6205105367 นางสาวศศิพิมพ์ พรมสุวรรณ์ รป.บ.10
210 6205105368 นางสาวศิริลักษณ์ ตันชะ รป.บ.10
211 6205105379 นางสาวหิรัณยเกศ ตรีอินทร์ทอง รป.บ.10
212 6205105380 นางสาวอโณมา ยาวีระ รป.บ.10
213 6205105381 นางสาวอนันตญา สุทธนู รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
214 6106102323 นายจิรัชญา กันทะ บธ.บ.10
215 6106102326 นางสาวฉัตรพร ขวัญคำ บธ.บ.10
216 6106102332 นางสาวฐิตาพร มั่งคั่ง บธ.บ.10
217 6106102365 นางสาวเบญจวรรณ บริสุทธิ์เพ็ชร์ บธ.บ.10
218 6106102369 นางสาวปวีณวัสสา ขันธนานันท์ บธ.บ.10
219 6106102392 นางสาวมณีโชติรส เขมศิระจตุรัตน์ บธ.บ.10
220 6106102394 นางสาวยาสะมีน แย้มอยู่ บธ.บ.10
221 6106102398 นางสาวรวิสรา ไชยพานิชย์ บธ.บ.10
222 6106102407 นางสาวลัดดาวรรณ สุภากูล บธ.บ.10
223 6106102409 นางสาววรัญญา ธัญญาโกศล บธ.บ.10
224 6106103439 นางสาวสุชานันท์ แสนเสมอใจ บช.บ.10
225 6106103441 นางสาวสุธิตา เสือยงค์ บช.บ.10
226 6206101308 นายกิตติพงษ์ แสงงาม บธ.บ.10
227 6206101310 นางสาวกีรติกา โปตะวัฒน์ บธ.บ.10
228 6206101312 นางสาวแก้วมรกต พวงเพชรสว่าง บธ.บ.10
229 6206101318 นางสาวจิตราภรณ์ จิตจักร บธ.บ.10
230 6206101319 นางสาวจินดา ละชี บธ.บ.10
231 6206101320 นางสาวจุฑามาศ หล้าทอง บธ.บ.10
232 6206101324 นายเจษฎี ศรีด้วง บธ.บ.10
233 6206101329 นางสาวชลธิชา สุวรรณ์ บธ.บ.10
234 6206101335 นายณฐใน งามวิเศษศรี บธ.บ.10
235 6206101340 นางสาวณีรนุช บุญมี บธ.บ.10
236 6206101348 นายธวัชชัย ปันเขื่อนขัติ บธ.บ.10
237 6206101351 นางสาวธัญภัค อุดมศรี บธ.บ.10
238 6206101363 นางสาวนิติพร ชมชวน บธ.บ.10
239 6206101369 นางสาวปัญญดา กรุดนาค บธ.บ.10
240 6206101383 นายภาณุวิชญ์ บุญเถาว์ บธ.บ.10
241 6206101384 นายภานุวุธ จันทร์มณี บธ.บ.10
242 6206101391 นายฤกษ์ดี อุดมทิพย์ บธ.บ.10
243 6206101393 นายวรเดช แก้วมณี บธ.บ.10
244 6206101396 นายวัชรพล ชัยวงศ์ บธ.บ.10
245 6206101398 นายวาทิต ปัญญารักษา บธ.บ.10
246 6206101401 นายวีรพงษ์ เหมะธุลิน บธ.บ.10
247 6206101402 นายศรัณย์ นาคศรี บธ.บ.10
248 6206101403 นายศิราเมษฐ์ สุรวงษ์โฆษิตกุล บธ.บ.10
249 6206101404 นางสาวศิริพร วงศ์แจ่ม บธ.บ.10
250 6206101407 นางสาวศิวพร ศรีสมโภชน์ บธ.บ.10
251 6206101408 นายศุภกร นุกูลวุฒิโอภาส บธ.บ.10
252 6206101409 นางสาวศุภาพิชญ์ ฝีปากเพราะ บธ.บ.10
253 6206101418 นางสาวหทัยภรณ์ ถมยาพันธ์ บธ.บ.10
254 6206101419 นายอนันตภูมิ เรือนหน้อย บธ.บ.10
255 6206101420 นายอนุรักษ์ กันทะคีรี บธ.บ.10
256 6206101434 นางสาวณัชชา จันทรนิยม บธ.บ.10
257 6206101436 นางสาวศิริกัญญา ดวงเกิด บธ.บ.10
258 6206102309 นางสาวกัณขนิษฐา แจ่มใส บธ.บ.10
259 6206102311 นางสาวกัลยรัตน์ ผ่องปัญญา บธ.บ.10
260 6206102318 นายกิตติศักดิ์ ไชยชนะ บธ.บ.10
261 6206102321 นายเกษม ตีคา บธ.บ.10
262 6206102329 นางสาวเจนจิรา เงินตรา บธ.บ.10
263 6206102331 นายชูชาติ ตระการตระกูล บธ.บ.10
264 6206102333 นางสาวณัฐธิดา ปันตา บธ.บ.10
265 6206102335 นายณัฐพล ใจคำ บธ.บ.10
266 6206102336 นายณัฐวุฒิ เสรีรัตน์ บธ.บ.10
267 6206102348 นางสาวธารารัตน์ ลบบำรุง บธ.บ.10
268 6206102350 นางสาวนันท์ธีรา อินต๊ะนา บธ.บ.10
269 6206102354 นางสาวเนาวาร่า ฮานาฟี บธ.บ.10
270 6206102356 นายปกรณ์ ปันสกุล บธ.บ.10
271 6206102358 นายปณต หน่อเรือน บธ.บ.10
272 6206102359 นางสาวปภาดา แหยมตั้ง บธ.บ.10
273 6206102360 นายประสบโชค ไชยาอ้าย บธ.บ.10
274 6206102361 นางสาวปารีณา ป้อปาง บธ.บ.10
275 6206102362 นางสาวปุณยนุช ตรีสัตย์ บธ.บ.10
276 6206102364 นายพงศกรณ์ ฉุ้นย่อง บธ.บ.10
277 6206102365 นายพงษ์ไพบูลย์ สินลี้ บธ.บ.10
278 6206102366 นางสาวพลอยไพลิน วงษ์โกฎ บธ.บ.10
279 6206102370 นางสาวพิชชาพร วงค์จันเสือ บธ.บ.10
280 6206102371 นางสาวพิมพิศา ศิลวันต์ บธ.บ.10
281 6206102374 นางสาวภัคธีมา สถาวรวณิช บธ.บ.10
282 6206102375 นางสาวภัทธีรา อินปัน บธ.บ.10
283 6206102378 นายภาณุภณ สุบรรณพงษ์ บธ.บ.10
284 6206102379 นายภูธดล พรกนกโสภณ บธ.บ.10
285 6206102380 นายภูวนัตถ์ สิงห์ใจ บธ.บ.10
286 6206102398 นางสาวศิริลักษณ์ พรรณขาม บธ.บ.10
287 6206102400 นายศุภสิน เครือแก้ว บธ.บ.10
288 6206102403 นายสิรภพ มิหายศ บธ.บ.10
289 6206102404 นางสาวสิริกร แก้วมา บธ.บ.10
290 6206102408 นางสาวสุตาภัทร จันทร์ลอย บธ.บ.10
291 6206102410 นางสาวสุนันทินี ธรรมใจ บธ.บ.10
292 6206102412 นางสาวอัจฉราพร ไชยวงศ์ บธ.บ.10
293 6206102413 นางสาวเสาวลักษณ์ หนูดี บธ.บ.10
294 6206102419 นางสาวอรนรินทร์ มั่นครุฑ บธ.บ.10
295 6206102420 นางสาวอรพินธ์ ฟีสันเทียะ บธ.บ.10
296 6206102422 นายอลงกรณ์ ก๋าใจ บธ.บ.10
297 6206102423 นางสาวอลิษา อินต๊ะสืบ บธ.บ.10
298 6206102424 นางสาวอาทิติญา กันทาสุข บธ.บ.10
299 6206102426 นางสาวไอริน พรมมนตรี บธ.บ.10
300 6206102427 นางสาวกัลยา เลามี่ บธ.บ.10
301 6206102430 นางสาวชนกนาถ อินเมฆ บธ.บ.10
302 6206102439 นางสาวสิรินยา ปัญญาคำ บธ.บ.10
303 6206102440 นางสาวสุวนันท์ หม่องน่าน บธ.บ.10
304 6306103314 นายเจตนิพัทธ์ สังข์วิศิษฎ์ บช.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
305 6209101309 นายไกรเดช กิตติคุโณดม ศศ.บ.10
306 6209101324 นายณัฐนนท์ วงศ์หล่มแก้ว ศศ.บ.10
307 6209101331 นายไตรมาตร พลายวงษ์ ศศ.บ.10
308 6209101340 นายธีรภัทร์ ดวงจันทร์ ศศ.บ.10
309 6209101342 นางสาวนลินี นันตานลินทร์ ศศ.บ.10
310 6209101348 นางสาวเปี่ยมปิติ เปี่ยมปิ่นเศษ ศศ.บ.10
311 6209101350 นางสาวพรชนก แตงไทย ศศ.บ.10
312 6209101351 นางสาวพรวิภา โกแสนตอ ศศ.บ.10
313 6209101380 นางสาวศศิประภา โง่นแก้ว ศศ.บ.10
314 6209101406 นางสาวจุติมา มังกรเจริญกุล ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
315 6110101302 นายกมลภพ โพธิ์ทอง วท.บ10
316 6110101310 นางสาวจิรัญชญา ปฤษณา วท.บ10
317 6110101328 นางสาวธนพร วงษ์ศิลา วท.บ10
318 6110102360 นางสาวสุภัสสร บัวลม วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
319 6112101325 นายปรัตถกร แสงดี ศ.บ.10
320 6112101337 นายภาณุพงษ์ ชัยโย ศ.บ.10
321 6112101367 นายอิทธิพล แก้วสมตัว ศ.บ.10
322 6312102313 นางสาวปฐมาวดี เชื้อดี 10
323 6312102327 นางสาวสุภัสสรา ลุมมา 10
324 6312106336 นางสาวอารียา วิปัสสา วท.บ.10
 ศิลปศาสตร์
325 6114101347 นายปรณัฐ แสนแปง ศศ.บ.10
326 6114101348 นายปรเมท หาทรัพย์ ศศ.บ.10
327 6214102353 นางสาวปิ่นปินัทธ์ อ้วนดี ศศ.บ.10
328 6214102358 นางสาวพัชรา พลนาคู ศศ.บ.10
329 6214102367 นางสาวภัณฑิรา เพียรุ้ย ศศ.บ.10
330 6214102385 นางสาวศุภางค์ณิช จ่ายเพ็ง ศศ.บ.10
331 6214102386 นางสาวสรุดา กระจับเงิน ศศ.บ.10
332 6214102387 นางสาวสโรชา โกเสนตอ ศศ.บ.10
333 6214102390 นางสาวสุกัลยา เจือสุข ศศ.บ.10
334 6214102394 นางสาวสุธาสินี สุขจันทร์ ศศ.บ.10
335 6214102396 นางสาวสุวนันท์ ฉัตรแก้วสมบูรณ์ ศศ.บ.10
336 6214102397 นางสาวสุวภัทร พาพันธุ์ ศศ.บ.10
337 6214102399 นางสาวอชิรญา ยาวิลาศ ศศ.บ.10
338 6214102400 นายอธิษฐ์ แก้วเขียว ศศ.บ.10
339 6214102401 นางสาวอรณิชา คำจา ศศ.บ.10
340 6214102402 นางสาวอรพิน ประจันบาล ศศ.บ.10
341 6214102403 นางสาวอรยา ดีสม ศศ.บ.10
342 6214102404 นางสาวอริสรา ด้วงช้าง ศศ.บ.10
343 6214102405 นางสาวอริสรา ดอนกลาง ศศ.บ.10
344 6214102409 นางสาวอารยา อารยพิทยา ศศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
345 6222101311 นายกิตติพงศ์ ผิวคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
346 6222101348 นายธนาธร กสิกรรม วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
347 6222101406 นายวรานนท์ นนท์ศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
348 6322101381 นางสาวมินตรา ธาราสมบัติ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47