เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม3
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 2
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6001102399 นายปริญญ์ สมัครธัญญกรณ์ วท.บ.10
2 6001102406 นายเป็ณไท ชมัฒพงษ์ วท.บ.10
3 6301101302 นางสาวกมลลักษณ์ เลิศวิลัย วท.บ.10
4 6301101307 นางสาวจันทิมา สนโต วท.บ.10
5 6301101308 นางสาวชมพูนิกข์ พุดทอง วท.บ.10
6 6301101319 นางสาวนริศรา แก้วสุวรรณ์ วท.บ.10
7 6301101322 นางสาวบุษกร พนาพัฒน์ วท.บ.10
8 6301101324 นางสาวปวริศา พิลึก วท.บ.10
9 6301101334 นางสาวลลิตา อมฤกษ์ วท.บ.10
10 6301101338 นางสาวศศินา จันทร์บ่อโพธิ์ วท.บ.10
11 6301101339 นางสาวศุลีพร อยู่สุขสบาย วท.บ.10
12 6301101340 นางสาวสุขฤทัย วิเชียรจำนง วท.บ.10
13 6301101342 นายสุรยุทธ บุตรดี วท.บ.10
14 6301101343 นางสาวสุวณี ยุภา วท.บ.10
15 6301101345 นางสาวอริสรา มธุรส วท.บ.10
16 6301101347 นางสาวอังค์วรา บุญแท้ วท.บ.10
17 6301101350 นางสาวชิดชนก ตัดโส วท.บ.10
18 6301102339 นายณัฐพงศ์ แก้วเล็ก วท.บ.10
19 6301102340 นายณัฐพล สมภักดี วท.บ.10
20 6301102341 นายณัฐวุธ แสนสองแคว วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
21 6203103305 นางสาวขวัญชนก กาวิชัย วท.บ.10
22 6203103307 นางสาวจิรภัทร วิชัยโน วท.บ.10
23 6203103309 นางสาวชมพูนุช พุ่มจันทร์ วท.บ.10
24 6203103323 นางสาวนันทัชพร รังษา วท.บ.10
25 6203103327 นางสาวปนัดดา สิทธิดุก วท.บ.10
26 6203103339 นางสาววรรษา ชื่นภิรมย์ วท.บ.10
27 6203103340 นางสาววันทนา สาฉลาด วท.บ.10
28 6203103341 นางสาววิชาดา จันสม วท.บ.10
29 6203103342 นางสาววิภาวี สุกชู วท.บ.10
30 6203103344 นางสาวสิริรัตน์ ชูแก้ว วท.บ.10
31 6203104301 นางสาวกชวรรณ แย้มสาย วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
32 6104103303 นางสาวกรณ์กาญจน์ รัชกรณ์พรรณ วท.บ.10
33 6104103315 นางสาวทิพย์วรรณ ปัตพี วท.บ.10
34 6104103329 นางสาววรรณพร กิจโชคประเสริฐ วท.บ.10
35 6104103338 นางสาวอนุชสรา โพธิ์ทอง วท.บ.10
36 6104103342 นางสาวอัมพร หว่างไม วท.บ.10
37 6104109301 นางสาวกรกนก อุตชี วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
38 6104109307 นางสาวปรางณภัส ศิลปเสริฐ วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
39 6205105310 นายจิรพงศ์ ใจน้อย รป.บ.10
40 6205105320 นางสาวชิดชนก มูลมอญ รป.บ.10
41 6205105326 นายณัฐวรรธน์ ลำสอนจิตต์ รป.บ.10
42 6205105372 นายสหรัฐ ล้ำเลิศ รป.บ.10
43 6205105377 นางสาวสุพัตรา ลือทอง รป.บ.10
44 6205105399 นายบรรณสาร ใสนวล รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
45 6106101426 นายยามาโต๊ นิอีมือระ บธ.บ.10
46 6106105333 นายวิรัชพล ดุลย์นิธิไพศาล บธ.บ.10
47 6206101309 นางสาวกีรติกา ธิทะ บธ.บ.10
48 6206101311 นางสาวเกษฎาภรณ์ ศรีวิชัย บธ.บ.10
49 6206101315 นางสาวจิดาภา หนูคำ บธ.บ.10
50 6206101323 นางสาวเจนจิรา สาครขันธ์ บธ.บ.10
51 6206101326 นางสาวชฎาภรณ์ ลองไชย บธ.บ.10
52 6206101337 นางสาวณัฐกฤตา มหาธง บธ.บ.10
53 6206101339 นางสาวณิชาภัทร บุญมา บธ.บ.10
54 6206101344 นายธนกร เทพเครือ บธ.บ.10
55 6206101412 นางสาวสุนารี พึ่งพาเลิศ บธ.บ.10
56 6206101413 นางสาวสุนิสา ตุงคำ บธ.บ.10
57 6206101414 นางสาวสุพรรณี ไชยบุรี บธ.บ.10
58 6206101415 นางสาวสุมิตตา วงค์คำ บธ.บ.10
59 6306101369 นางสาวพัชราภรณ์ ตาเร็ว บธ.บ.10
60 6306101388 นายยุทธนา ทาชื่นจิตร บธ.บ.10
61 6306101393 นางสาววณิชตา แถลงดี บธ.บ.10
62 6306101400 นางสาวศิรินภรณ์ เล่ห์กล บธ.บ.10
63 6306101401 นางสาวศิรินภา โสดอินตา บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
64 6209101333 นางสาวทิพรดา ธิวงค์ ศศ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
65 6110101363 นางสาวมลฑาทิพย์ ชูเทียน วท.บ10
 เศรษฐศาสตร์
66 6112107301 นางสาวขวัญกมล โลหะญาณจารี ศ.บ.10
67 6112107320 นางสาวสุพิชชา ทนันชัย ศ.บ.10
68 6212107310 นางสาวเบญจรัตน์ แสงบรรจง ศ.บ.10
69 6312101329 นางสาวศิริกานดา จันต๊ะหลวง ศ.บ.10
70 6312101340 นางสาวอัจฉรีย์ นิสี ศ.บ.10
 ศิลปศาสตร์
71 6114101309 นางสาวกุลกานต์ ทาจันทิพย์ ศศ.บ.10
72 6114101355 นางสาวพรลภัส สุขบัติ ศศ.บ.10
73 6114101405 นายอภิสิทธิ์ หม่องมาลี ศศ.บ.10
74 6214101301 นางสาวกนกพร นาคทอง ศศ.บ.10
75 6214101303 นางสาวกนิษฐา ทุนกุล ศศ.บ.10
76 6214101309 นางสาวกานต์ธิดา แก้วเทพ ศศ.บ.10
77 6214101333 นางสาวธัญวรัตน์ กิจพิทักษ์ ศศ.บ.10
78 6214101335 นางสาวนงนภัส แจ่มใส ศศ.บ.10
79 6214101336 นายนันทวัฒน์ สาคร ศศ.บ.10
80 6314101440 นายอภิเชษฐ์ เพ็ชรโต ศศ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
81 5915123413 นางสาวสุพาภรณ์ คำศรี วศ.บ.10
82 6115123369 นายวรภัทร ปานปุย วศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
83 6219102510 นายธนาธร ชำนาญ ภ.สถ.บ.10
84 6219102526 นางสาวรุ้งตะวัน บุญพร้อม ภ.สถ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
85 6022101324 นางสาวชลลดา แสนเสมอ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
86 6022101442 นางสาวสุรีพร เสนาฤทธิ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
87 6022101452 นายศุภกร หมอกชัย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
88 6122101459 นายอิศรา จงชมผา วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
89 6222101339 นายณัฐดนัย คำมาก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
90 6222101446 นายทนันชิด ยศคำลือ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
91 6322101315 นางสาวจิดาภา วอริแกะ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
92 6322101316 นางสาวจิราพันธ์ ศิริบุตร วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
93 6322101318 นางสาวจีรนันท์ ผ่านผิว วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
94 6322101320 นางสาวจุฬาลักษณ์ ใจตุ้ย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
95 6322101401 นางสาววศินี เวนวล วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
96 6322101414 นายสิรวิชญ์ คำมอญ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
97 6322101418 นางสาวสุวิมล เอกวงษ์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
98 6322101428 นายอรุณ แซ่ลี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
99 6322101434 นางสาวอาภาภัทร หัวดอน วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
100 6322101435 นางสาวไอลดา ยิ้มน้อย วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
101 6322101438 นางสาววีรพร พุทธาสมศรี วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47