เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท310 : กฎหมายและองค์กรสิ่งแวดล้อม
กลุ่ม2
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6101124322 นายนุติ บันใจ วท.บ. (เกษตรศาสตร์)10
2 6301105301 นางสาวกชกร ดำสงค์ วท.บ.10
3 6301105303 นายกรภัทร์ ตุ่นโนจา วท.บ.10
4 6301125304 นายกิตติพร ดวนใหญ่ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5 6203101330 นางสาวพรชิตา แซ่เคอ วศ.บ.10
6 6303101306 นางสาวณัฐนรี มูลเมือง วศ.บ.10
7 6303101318 นายธีรศักดิ์ ฮุนตระกูล วศ.บ.10
8 6303103312 นางสาวชญานิษฐ์ จักรใจวงค์ วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
9 6204103311 นางสาวสุวรรณี ชุมผาง วท.บ.10
10 6204109308 นายนิชนันท์ เนียมทัด วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
11 6304101304 นายกรวิทย์ ประกาศ วท.บ.10
12 6304101323 นายญาณวุฒิ ญาณจินดา วท.บ.10
13 6304106319 นายธนธรรม ขัติวงษ์ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
14 6305101385 นายภูวดล ชัยกาวิล ร.บ.10
15 6305105301 นางสาวกมลวรรณ แคว้นคอนฉิม รป.บ.10
16 6305105334 นางสาวบุญนิศา ทาคำ รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
17 6306101315 นางสาวคุณัญญา เหลืองกิตติคุณ บธ.บ.10
18 6306102397 นางสาวสุพรรนิศา สิงห์หาญ บธ.บ.10
19 6306102401 นายเสริมชาติ อินทะนาม บธ.บ.10
20 6306103344 นางสาวนริศรา แซ่เย่ บช.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
21 6310101320 นางสาวพีรดา ไขแสง วท.บ10
22 6310101337 นางสาวสุลักษณา จันกิติ วท.บ10
23 6310102301 นายกรวิชญ์ กายา วท.บ.10
24 6310102302 นายกฤษกร จิณะกับ วท.บ.10
25 6310102303 นายกลวัชร ปรารมภ์ วท.บ.10
26 6310102304 นางสาวจันทร์จิรา โยธา วท.บ.10
27 6310102311 นายณภัทร สุวิมล วท.บ.10
28 6310102316 นางสาวปวริสรา กล่อมสุนทร วท.บ.10
29 6310102320 นายวีรภัทร แก้วสีทองคำ วท.บ.10
30 6310102322 นายศิริชัย มณทอง วท.บ.10
31 6310102328 นายฮัดรีย์ จิตภาค วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
32 6312101306 นางสาวจันทัปปภา ภิรมศรี ศ.บ.10
33 6312106310 นายณัฐชนน ใสหยด วท.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
34 6219102507 นางสาวลัลม์ภริกา โพธิ์ศรีทอง ภ.สถ.บ.10
35 6219102514 นางสาวนิษิตา สุบิดา ภ.สถ.บ.10
36 6219102516 นางสาวเบญญภา เกตุแก้ว ภ.สถ.บ.10
37 6219102517 นางสาวปชิตา แก้วสิงขรณ์ ภ.สถ.บ.10
38 6219102519 นางสาวปัณฑิตา บุญศรี ภ.สถ.บ.10
39 6219102524 นางสาวภรณ์ทิพย์ ไพรเขียว ภ.สถ.บ.10
40 6219102533 นางสาวอนัตตา สุทธิศิลป์ ภ.สถ.บ.10
41 6319102524 นางสาวรุจิกาญจน์ เศรษฐเชื้อ ภ.สถ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
42 6322101002 นายจักรินทร์ ปันทวัง วท.บ.10
43 6322102002 นายไกรวุฒิ ดีประเสริฐ วท.บ.10
44 6322102003 นายครรชิต จะแล วท.บ.10
45 6322102008 นายธนวรรธน์ วัชระศิริบรรลือ วท.บ.10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่อออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=พ้นสภาพ(ไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามระยะเวลาที่ม.กำหนด) 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 0-5387-3458 47