เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาพท437 : มัคคุเทศก์ทางการเดินป่า
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201101309 นางสาวชนิดา ผู้มีทรัพย์ วท.บ.10
2 6201102361 นางสาวธัญญลักษณ์ ปิจนัน วท.บ.10
3 6201102362 นางสาวธัญญาภรณ์ เหวยยูกู่ วท.บ.10
4 6201102445 นายสมยายุทธ จริตดีสม วท.บ.10
5 6201102470 นางสาวอามีเนาะ ดือเลาะ วท.บ.10
6 6201102471 นางสาวอารีญา อินตาโย วท.บ.10
7 6201105345 นายนรบดี แม่นยำ วท.บ.10
8 6201126301 นางสาวฆฤณา ฟูศรี 10
9 6301102323 นายจิระพงศ์ มหาวงค์ วท.บ.10
10 6301105338 นายวรรัญญู ใหม่ตาคำ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
11 6003104301 นายกชกรบดินธ์ สุขวัฒนาสินิทธ์ วท.บ.10
12 6003104336 นายสมชาย ลุงเสาร์ วท.บ.10
13 6103101310 นายชนิตชัย เอ่งฉ้วน วศ.บ.10
14 6103101362 นายอรรถพัฒน์ เกตุพงษ์ วศ.บ.10
15 6103101365 นายมุมตาซ ไสสากา วศ.บ.10
16 6103105320 นางสาวพนิดา มะมา วท.บ. (เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)10
17 6203101301 นายกฤษฎากร กอพล วศ.บ.10
18 6203101302 นายกฤษฎากร บุญธรรม วศ.บ.10
19 6203101303 นางสาวกัลยารัตน์ ศรีกุนนะ วศ.บ.10
20 6203101311 นายชินดนัย ทองย้อย วศ.บ.10
21 6203101321 นายนครินทร์ อินแสน วศ.บ.10
22 6203101323 นายนราวุฒิ ชินกลาง วศ.บ.10
23 6203101330 นางสาวพรชิตา แซ่เคอ วศ.บ.10
24 6203101331 นายพีรพัฒน์ อุ่นทิ วศ.บ.10
25 6203101338 นายมณฑล ปั้นเงิน วศ.บ.10
26 6203101342 นางสาววนิตา ทะลือ วศ.บ.10
27 6203101345 นายสมพล พุทธรักษี วศ.บ.10
28 6203102305 นายณัฐพล คำหลวง วศ.บ.10
29 6203102308 นายปริชญ์ เขียวชอุ่ม วศ.บ.10
30 6203102321 นายอิทธิพันธ์ เกียรติศักดิ์กำจาย วศ.บ.10
31 6203103324 นายนิพัทธ์ จีนหลง วท.บ.10
32 6203104309 นางสาวรัตนาภรณ์ บุญมาก วท.บ.10
33 6303103301 นางสาวกนกกาญจน์ นันท์ชัย วท.บ.10
34 6303103302 นางสาวกนกภรณ์ ดู่สันเทียะ วท.บ.10
35 6303103308 นางสาวเข็มอักษร เพ็ญกรรณ วท.บ.10
36 6303103309 นางสาวจินตนา พิมพ์ใจมวล วท.บ.10
37 6303103310 นางสาวจุฬาลักษณ์ ศรีนวล วท.บ.10
38 6303103312 นางสาวชญานิษฐ์ จักรใจวงค์ วท.บ.10
39 6303103353 นางสาวสุพัดตรา คำดวง วท.บ.10
40 6303104309 นายเมธวิน วงศ์เมธา วท.บ.10
 วิทยาศาสตร์
41 6104109302 นายธนโชติ ตุ่นคำ วท.บ. (ฟิสิกส์ประยุกต์)10
42 6204101301 นายกฎกฤษ รัตนวงค์ วท.บ.10
43 6204101307 นายคณาธิป คุณยศยิ่ง วท.บ.10
44 6204101327 นายบุณยวัฒน์ กวางต๊ะ วท.บ.10
45 6204101329 นางสาวประกายมุข จีราคม วท.บ.10
46 6204101330 นายประสิทธิ์ วิชาคำ วท.บ.10
47 6204101335 นายพละทูน ปุญโญรัตน์ วท.บ.10
48 6204101346 นางสาวรัตนาพร บุตรวงศ์ วท.บ.10
49 6204101356 นางสาวสวรรยา กุญชรกิตติคุณ วท.บ.10
50 6204101360 นางสาวอัจฉรา ตุแก้ว วท.บ.10
51 6204106334 นายสุภาพ ปุนนะมา วท.บ.10
52 6304101304 นายกรวิทย์ ประกาศ วท.บ.10
53 6304101344 นายบัณทัต คงสมบัติ วท.บ.10
54 6304101346 นายปกรณ์ศิษฐ โฆษิตกุล วท.บ.10
55 6304101373 นายสิรวิชญ์ สุภาพงษ์ วท.บ.10
56 6304101386 นายสหัสวรรษ สุยะ วท.บ.10
57 6304101387 นางสาวปาลิตา รักพ่อ วท.บ.10
 วิทยาลัยบริหารศาสตร์
58 6305101308 นางสาวขวัญนภา นิลพัฒน์ ร.บ.10
59 6305101317 นายเจษฎา พ่อชมภู ร.บ.10
60 6305101329 นางสาวณัชชา ทิพยธรรม ร.บ.10
61 6305101343 นางสาวธัญธิดา นิ่มนวล ร.บ.10
62 6305101354 นายนันทวัฒน์ เครือทราย ร.บ.10
63 6305101361 นางสาวปาจรีย์ จะแจ้ง ร.บ.10
64 6305105301 นางสาวกมลวรรณ แคว้นคอนฉิม รป.บ.10
65 6305105329 นางสาวนริสรา อินโอภาส รป.บ.10
66 6305105334 นางสาวบุญนิศา ทาคำ รป.บ.10
 บริหารธุรกิจ
67 5806102328 นางสาวคัทรียา กันทะวงค์ บธ.บ. (การตลาด)10
68 6106102317 นายคุณากร พันธุ์พิชัย บธ.บ.10
69 6106102374 นายพงศ์พนิช ทุ้ยแป บธ.บ.10
70 6106102378 นายพิชญุฒม์ เธียรเมธาวงศ์ บธ.บ.10
71 6106103386 นางสาวพิมพ์จันทร์ แซ่ย่าง บช.บ.10
72 6106105303 นายกิตติวุธ อุดอ้าย บธ.บ.10
73 6106105317 นายนราธิป ปันจันทร์ บธ.บ.10
74 6206101347 นายธนวัฒน์ ติวาติน บธ.บ.10
75 6206101364 นางสาวเนาวรัตน์ ปิงสุแสน บธ.บ.10
76 6206101438 นายอานนท์ อึ่งเส่ง บธ.บ.10
77 6206102307 นางสาวกัญญาภัค จันทร์ศิริ บธ.บ.10
78 6206102333 นางสาวณัฐธิดา ปันตา บธ.บ.10
79 6206102351 นางสาวนันทนัฐ เขียวสา บธ.บ.10
80 6206102362 นางสาวปุณยนุช ตรีสัตย์ บธ.บ.10
81 6206102408 นางสาวสุตาภัทร จันทร์ลอย บธ.บ.10
82 6206102413 นางสาวเสาวลักษณ์ หนูดี บธ.บ.10
83 6206102439 นางสาวสิรินยา ปัญญาคำ บธ.บ.10
84 6206105321 นายภูวรัตถ์นันต์ วงศ์ภูงา บธ.บ.10
85 6306101437 นายไชยธรณ์ กาดำ บธ.บ.10
86 6306102308 นางสาวเกศราภรณ์ ทิปะ บธ.บ.10
87 6306102309 นางสาวจริยาสิริ เมธา บธ.บ.10
88 6306106306 นายชัชวาลย์ คำไชโย บธ.บ.10
 พัฒนาการท่องเที่ยว
89 6209101344 นางสาวเบญจมาศ บรรเทา ศศ.บ.10
90 6309101405 นายภูรินทร์ ดวงปัญญาสว่าง ศศ.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
91 6212106303 นางสาวกุลิสรา สวนแดง วท.บ.10
92 6212106307 นายณัฐพล ลานกิ่ง วท.บ.10
93 6212106308 นางสาวทิพย์สุดา พรมต๊ะ วท.บ.10
94 6212106313 นางสาวนายิกา สิงห์อุต วท.บ.10
95 6212106314 นายบัญญัติ บุญรัตน์ วท.บ.10
96 6212106316 นายปุระชัย เวียงชัย วท.บ.10
97 6212106331 นางสาวสุภณิดา แก้วตุ้ย วท.บ.10
98 6312106301 นางสาวกนกพิมพ์ ปูรณะพงษ์ วท.บ.10
99 6312106336 นางสาวอารียา วิปัสสา วท.บ.10
 ศิลปศาสตร์
100 6214101335 นางสาวนงนภัส แจ่มใส ศศ.บ.10
101 6314101360 นายพงศกร แดงโย ศศ.บ.10
102 6314102344 นางสาวณัฐมน เตชะขจรเกียรติ B.A.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
103 5915123376 นายลัทธพล ยอดเวียงไชย วท.บ.10
104 6215124082 นายอนุพงษ์ เจริญการพาณิชย์ วศ.บ.10
105 6315123348 นายวริทธิ์ธร แพงเจริญ วศ.บ.10
 สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
106 6219102508 นางสาวเณวิกา นุรังษี ภ.สถ.บ.10
107 6219102510 นายธนาธร ชำนาญ ภ.สถ.บ.10
108 6219102513 นางสาวนภัสสร ทองมูล ภ.สถ.บ.10
109 6219102514 นางสาวนิษิตา สุบิดา ภ.สถ.บ.10
110 6219102516 นางสาวเบญญภา เกตุแก้ว ภ.สถ.บ.10
111 6219102519 นางสาวปัณฑิตา บุญศรี ภ.สถ.บ.10
112 6219102524 นางสาวภรณ์ทิพย์ ไพรเขียว ภ.สถ.บ.10
113 6219102526 นางสาวรุ้งตะวัน บุญพร้อม ภ.สถ.บ.10
114 6219102532 นางสาวสกุณี พันมูล ภ.สถ.บ.10
115 6219102533 นางสาวอนัตตา สุทธิศิลป์ ภ.สถ.บ.10
116 6319102524 นางสาวรุจิกาญจน์ เศรษฐเชื้อ ภ.สถ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
117 6222101339 นายณัฐดนัย คำมาก วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47