เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชาจป313 : หลักการส่งเสริมทางการประมง
กลุ่ม1
วิทยาเขตเชียงใหม่
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2563 ภาคการศึกษาที่ 3
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 ผลิตกรรมการเกษตร
1 6201102443 นางสาวสกุลนา สีตาล วท.บ.10
2 6201102451 นางสาวสุดารัตน์ แสงจันทร์ วท.บ.10
3 6201102452 นางสาวสุทธิดา สีสด วท.บ.10
4 6301102360 นายนัฐพงญ์ เมฆยะพิสิทธิ์ วท.บ.10
 วิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
5 6203101301 นายกฤษฎากร กอพล วศ.บ.10
6 6203101302 นายกฤษฎากร บุญธรรม วศ.บ.10
7 6203101311 นายชินดนัย ทองย้อย วศ.บ.10
8 6203101338 นายมณฑล ปั้นเงิน วศ.บ.10
9 6303101308 นางสาวณิชลดา อุ่นเมือง วศ.บ.10
10 6303102328 นางสาวสุพิชชา กันทาวงศ์ วศ.บ.10
 วิทยาศาสตร์
11 5904106321 นางสาวภัทรชน ชุ่มอินจักร วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ)10
12 6304102302 นายกฤษดา เพ็ชด้วง 10
13 6304104303 นายกฤติชัย โรจะนะ วท.บ.10
 บริหารธุรกิจ
14 6206103380 นางสาววรลักษณ์ หลินศุวนนท์ บช.บ.10
15 6206103383 นางสาววริศรา วรรณหลวง บช.บ.10
16 6306101308 นางสาวกัญญาพัชร อาจธัญกรรม บธ.บ.10
17 6306101315 นางสาวคุณัญญา เหลืองกิตติคุณ บธ.บ.10
18 6306101324 นางสาวชฎารัตน์ จักรปา บธ.บ.10
 เทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ
19 6110102312 นายญาณกร นิลาพันธ์ วท.บ.10
20 6110102313 นายฐากรณ์ จันทนป วท.บ.10
21 6310102302 นายกฤษกร จิณะกับ วท.บ.10
22 6310102320 นายวีรภัทร แก้วสีทองคำ วท.บ.10
23 6310102322 นายศิริชัย มณทอง วท.บ.10
24 6310102328 นายฮัดรีย์ จิตภาค วท.บ.10
 เศรษฐศาสตร์
25 6312101306 นางสาวจันทัปปภา ภิรมศรี ศ.บ.10
 วิทยาลัยพลังงานทดแทน
26 6215123314 นายดนัยณัฏฐ์ วงศ์ธนอนันต์ วศ.บ.10
27 6215123325 นางสาวปัณฑรีย์ ปิ่นกระโทก วศ.บ.10
28 6215123327 นายสุกฤษฏิ์พงษ์ งอนไปล่ วศ.บ.10
29 6215123328 นางสาวพรกนก ภู่เปี่ยม วศ.บ.10
30 6215123336 นายภาคิน บุญศิริ วศ.บ.10
31 6215123353 นางสาวอาทิมา ใจคำ วศ.บ.10
32 6215123355 นางสาวอารีญา วงศ์สอน วศ.บ.10
33 6215123360 นางสาววนาลี สูงดี วศ.บ.10
 สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
34 6222101311 นายกิตติพงศ์ ผิวคำ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
35 6222101347 นายธนวิทย์ อาสนาทิพย์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
36 6222101357 นายนพวิชญ์ ไวยารัตน์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
37 6222101391 นางสาวภัสรัค ราพิงค์ วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
38 6222101413 นายศตวรรษ แก้วมูลมุข วท.บ. (สัตวศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา




 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47