เมนูหลัก

รายชื่อนักศึกษา
รายวิชารศ411 : สัมมนาปฏิบัติการวิจัยทางรัฐศาสตร์
กลุ่ม1
วิทยาเขตชุมพร
ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ปกติ
ปีการศึกษา 2564 ภาคการศึกษาที่ 1
ดึงข้อมูลนักศึกษาสู่    
ลำดับ รหัสชื่อหลักสูตรสถานภาพ
 มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
1 6107108301 นางสาวกฤษดารัตน์ เส็นสุวรรณโณ ร.บ. (รัฐศาสตร์)10
2 6107108302 นางสาวกุลสตรี ศรีคง ร.บ. (รัฐศาสตร์)10
3 6107108303 นางสาวเกศกมล โนวัฒน์ ร.บ. (รัฐศาสตร์)10
4 6107108306 นางสาวจุฑากมล มานะจิตร์ ร.บ. (รัฐศาสตร์)10
5 6107108307 นายชลดรงค์ ทรงแก้ว ร.บ. (รัฐศาสตร์)10
6 6107108308 นายฐาปกรณ์ ไชยวรรณ์ ร.บ. (รัฐศาสตร์)10
7 6107108309 นางสาวณัฐติยา ขุนเนียม ร.บ. (รัฐศาสตร์)10
8 6107108310 นางสาวณัฐธิดา สว่างวงศ์ ร.บ. (รัฐศาสตร์)10
9 6107108311 นางสาวตวงทิพย์ วงค์เลี้ยง ร.บ. (รัฐศาสตร์)10
10 6107108312 นายธีรเมธ ทองรอง ร.บ. (รัฐศาสตร์)10
11 6107108314 นายนัฐพงษ์ ไกรเทพ ร.บ. (รัฐศาสตร์)10
12 6107108315 นางสาวนิตยา เพ็ชรแก้ว ร.บ. (รัฐศาสตร์)10
13 6107108316 นายพศวัต ศักดิ์เศรษฐ์ ร.บ. (รัฐศาสตร์)10
14 6107108317 นางสาวลลิดา ญาสิทธิ์ ร.บ. (รัฐศาสตร์)10
15 6107108318 นายวิชยุตม์ สินพิชัย ร.บ. (รัฐศาสตร์)10
16 6107108320 นางสาวศศิธร สมหิรัญ ร.บ. (รัฐศาสตร์)10
17 6107108321 นางสาวศศิพร ปานทิพย์ ร.บ. (รัฐศาสตร์)10
18 6107108322 นางสาวสราวดี เหลือแหล่ ร.บ. (รัฐศาสตร์)10
19 6107108323 นายสิขรินทร์ เทาศิริ ร.บ. (รัฐศาสตร์)10
20 6107108325 นางสาวสุนิตา หนูนวล ร.บ. (รัฐศาสตร์)10
21 6107108326 นางสาวสุปรียา แซ่เซี่ยน ร.บ. (รัฐศาสตร์)10
22 6107108327 นางสาวสุรีพร อ่อนจันทร์อม ร.บ. (รัฐศาสตร์)10
23 6107108328 นางสาวเสาวณี หมานระเด็น ร.บ. (รัฐศาสตร์)10
24 6107108329 นายอนุพล พุ่มขจร ร.บ. (รัฐศาสตร์)10
25 6107108330 นายอลงกรณ์ เกตุณรายณ์ ร.บ. (รัฐศาสตร์)10
สถานภาพ :
 • 10=กำลังศึกษา 11=รักษาสภาพ 12=ลาพักการศึกษา 13=ให้พักการศึกษา 14=ย้ายคณะ/ย้ายสาขา 15=ชำระค่าลงทะเบียนไม่ครบ 17=สถานะตรวจสอบจบ รอส่งคณะ 18=รอสภาอนุมัติ (อยู่ระหว่างดำเนินการ) 19=รอชำระหนี้เพื่อสำเร็จการศึกษา
 • 40=สำเร็จการศึกษา 41=ทดสอบ 46=นักศึกษา ECP ครบระยะเวลา 47=นักศึกษาฝึกงานครบระยะเวลา 48=นักศึกษาเพิ่มพูนความรู้ครบเวลา
 • 50=ลาออก
 • 60=พ้นสภาพ ข้อ 11.2.2 (ไม่ลงทะเบียน) 61=พ้นสภาพข้อ 16.10.1 (คะแนนไม่ถึง 1.50) 62=พ้นสภาพ ข้อ 16.10.2 (คะแนนไม่ถึง 1.75) 63=พ้นสภาพ 16.7 (ครบระยะเวลา/เกินกำหนดหลักสูตร) 64=พ้นสภาพ ข้อ 22.7 65=พ้นสภาพ ข้อ 22.5 66=พ้นสภาพ ข้อ 25.6 67=เรียนครบหลักสูตร 68=พ้นสภาพ-ให้ออก 69=พ้นสภาพ-คัดชื่ออก (ไล่ออก)
 • 70=- 71=ถอนสภาพ ( 71 ) 72=หมดสภาพ (ขาดการติดต่อ) 73=พ้นสภาพ ไม่ส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์ หรือปัญหาพิเศษ 74=พ้นสภาพ (รอบสอง) 75=พ้นสภาพครบระยะเวลาศึกษาระดับบัณฑิต 76=ไม่มารายงานตัว 77=พ้นสภาพ(สอบดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/ปัญหาพิเศษไม่ผ่าน) 78=มหาวิทยาลัยสั่งให้พ้นสภาพ 79=พ้นสภาพ ข้อ 7 7.2 (ปริญญาโท)****
 • 80=ย้ายออก 81=ย้ายวิทยาเขต 83=หลักสูตรร่วมใต้หวัน จีน 84=พ้นสภาพโอนไปเป็นนักศึกษาสถาบันการศึกษาอื่น 85=เพิ่มพูนความรู้ แลกเปลี่ยน และใต้หวัน 86=พ้นสภาพไม่ลงทะเบียนระดับบัณฑิต 87=พ้นสภาพไม่ผ่านการสอบภาษาต่างประเทศ 88=พ้นสภาพไม่ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
 • 90=เสียชีวิต 91=พ้นสภาพไม่ผ่านประมวลความรอบรู้ 92=พ้นสภาพขาดคุณสมบัติของการเข้าเป็นนักศึกษา 93=พ้นสภาพ ข้อ 25.8 (ครบระยะเวลา 2546) 94=พ้นสภาพลาพักติดต่อกันเกิน2ภาคการศึกษาปกติ 95=- 96=พ้นสภาพไม่สามารถสอบผ่านคุณสมบัติ 97=- 98=- 99=รอดำเนินการปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา
 •   
  สกอ. | กยศ. | ศมส. | Runahead | Vision Net Co.Ltd. | 
  Powered by Vision Net, 1995 - 2010   Contact Staff : กลุ่มภารกิจทะเบียนเรียน ประมวลผล และรับเข้า 805387-3458 47